2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXIX/142/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/142/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r nr 172, poz. 1441 i nr 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 52, poz. 420) uchwala się, co następuje:

§1. Zaciągnąć zobowiązania związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” o łącznej wartości tych zobowiązań nie przekraczającej 34 965 566 zł – na budowę oraz 400 000 zł – na nadzór, płatnych do 31.12.2011 r.

§ 2. Źródłem pokrycia wydatków będą:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,

2) pozyskane środki zewnętrzne,

3) wpływy z podatków i opłat lokalnych,

4) wpływy ze sprzedaży majątku gminnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/35/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn.” Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznych kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zobowiązań w zakresie podejmowana inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy (w budżecie gminy na dany rok). Natomiast z art. 58 w/w ustawy wynika, że uchwały rady dotyczące zobowiązań finansowych muszą wskazywać źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych muszą być podjęte bezwzględną większością (tj. 50 % + 1) głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. W przypadku rady gminy Wielka Nieszawka ustawowy skład to 15 radnych, czyli uchwała powinna być głosowana w obecności co najmniej 8 radnych. Liczba głosów za podjęciem uchwały musi przekraczać połowę głosów oddanych (np. gdyby głosowało 8 radnych uchwała zostałaby podjęta, gdyby głosowało za podjęciem co najmniej 5 radnych).

         Przedłożona uchwała stanowi w istocie zmianę uchwały nr XI/35/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 16 lipca 2007 r., mocą której Rada Gminy postanowiła o zaciągnięciu zobowiązań finansowych z realizacją Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce do kwoty 28 mln zł. Realizując tę uchwałę, podjęto w szczególności następujące działania: zamówiono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, przebudowano linię energetyczną znajdującą się na nieruchomości, kolidującą z inwestycją, a przede wszystkim wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Nadmienić należy, że do dnia 30.06 br. na koszty związane z realizacją przedmiotowej inwestycji wydatkowano kwotę 996 788 zł. Największą pozycję wśród wydatków stanowi koszt dokumentacji projektowej i przebudowy linii energetycznej.

        W postępowaniu tym złożono 9 ofert. Ceny wynikające z ofert oscylują od kwoty 34 965 566 zł (złożona przez konsorcjum z udziałem Alstal sp. z o.o.) do kwoty 44 103 000 zł. Każda z ofert zawiera pewne błędy. Wykonawcy zostali wezwani do ich poprawienia. Zakładając, że firma Alstal sp. z o.o. usunie błędy zawarte w ofercie, mogłaby być ona wybrana jako najkorzystniejsza, gdyby Rada podjęła zaproponowaną uchwałę.

Obecnie Gmina dysponuje następującymi środkami na przedmiotową inwestycję:

1) 24 000 000 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,

2) 700 000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu,

3) 700 000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

4) 2 100 000 zł – dotacja z tzw. Funduszu Norweskiego.

        Oceniając możliwości finansowe Gminy zaznaczyć należy, iż jak wynika z informacji uzyskanej z Izby Skarbowej w Bydgoszczy wynika, iż Gmina będzie mogła otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego wykonawcy inwestycji. W związku z powyższym faktyczny koszt poniesiony przez Gminę, związany z zapłatą wynagrodzenia wykonawcy wyniesie 28 660 300 zł. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualne realia, można uznać, że corocznie z budżetu Gminy jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestycje około 2 mln zł. Wskazać także trzeba na trwające postępowanie zmierzające do sprzedaży działki nr 282/5 w Brzozie, za którą spodziewamy się uzyskać cenę nie niższą niż 7 mln zł + VAT, tj. 8 540 000 zł.

       Nadmienić należy, że postępowaniem przetargowym nie było objęte, a zatem pozostaje do rozstrzygnięcia (przez zakup lub budowę):

1) wyposażenie hotelu i restauracji (koszt wg kosztorysu inwestorskiego ok. 2 593 00 zł),

2) strzelnica (koszt ok. 592 000 zł),

3) kręgielnia (koszt ok. 381 000 zł),

4) skrzyżowanie (koszt 810 000 zł).

             Razem: ok. 4 374 000 zł.

Analizując obecne przetargi, w wyniku rozstrzygnięć przetargów może to być kwota mniejsza.

Ponadto konieczne będzie zabezpieczenie środków finansowych na nadzór inwestorski (ok. 400 000 zł) oraz zwrot VAT od środków zewnętrznych ok. 631 148 zł.

Zostaną podjęte starania, aby restaurację, strzelnicę i kręgielnię (a może i hotel) wydzierżawić z obowiązkiem dzierżawcy wyposażenia pomieszczeń (pkt. 1-3) w niezbędne meble i urządzenia.

Być może uda się uzyskać dalsze środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – wnioskowaliśmy o 3 730 000 zł, z czego zgodnie z uchwałą nr 12/126/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.02.2009 r., a także z innych źródeł 1 000 000 zł.

Otrzymaliśmy w roku 2009 – 700 000 zł, co potwierdzone jest umową z Zarządem Województwa. Pozostała kwota jest do pozyskania w następujących transzach:

rok 2010 – 1 300 000 zł

rok 2011 – 1 730 000 zł

        Jeżeli zostanie podjęta uchwała o zaciągnięciu zobowiązania to: z budżetu na 2009 r. nie będą realizowane inwestycje, które są ujęte w budżecie tj. w dziale 600&6050 (inwestycje drogowe – asfaltowanie dróg, chodniki, wiadukt) na kwotę 1 710 000 zł.

Ponadto mamy do dyspozycji 130 000 zł po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę przedszkola oraz 544 670 zł zapisane na budowę Centrum Sportu i Rekreacji. W wydatkach inwestycyjnych zapisane są również środki na budowę parkingu i boiska przy szkole podstawowej w Cierpicach w wysokości 700 000 zł, obiekt ten będzie realizowany tylko w przypadku, kiedy Urząd Marszałkowski przyzna nam środki na ten cel.

      Reasumując, środki, którymi dysponujemy, ostatecznie przedstawiają się następująco:

1) ok 23 916 992 zł – nadwyżka z lat ubiegłych,

2)          700 000 zł – dotacje z Ministerstwa Sportu,

3)          700 000 zł – dotacje z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

4)       2 100 000 zł – dotacje z mechanizmu Norweskiego,

5)        1 710 000 zł – wycofane środki z inwestycji drogowych,

6)          544 670  zł – zapisane na rozbudowę CSiR ,

7)          500 000 zł – środki po rozliczeniu parkingu i boiska

Razem: 30 171 662 zł

        Uwzględniając fakt, że Gmina otrzyma zwrot podatku VAT, to kwota zapłaty dla wykonawcy bez elementów nie objętych przetargiem wyniesie 28 660 300 zł, Gmina zaś dysponuje środkami w 2009 r. w wysokości  30 171 662 zł.

Trzeba mieć świadomość, że podjęcie przedmiotowej inwestycji będzie skutkowało odłożeniem, przynajmniej do 2012 r. inwestycji innych niż jednorazowe, przewidziane w budżecie na 2009 r. Zawieszone będą zatem: budowa wiaduktu w Cierpicach (koszt 3 400 000 zł), dalsza rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej, budowa i remont dróg (ulepszenie nawierzchni), budowa oświetlenia (ul. Ciechocińska w Brzozie, ul. Poznańska w Cierpicach, itd.).

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 lipca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (29 lipca 2009, 08:05:23)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (29 lipca 2009, 11:33:26)
Zmieniono: korekta uzasadnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 715