2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

 

Uchwała nr XXIX/143/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce”.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. e i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz.1271, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007r nr 48 poz.327, nr 138, poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420)

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala , co następuje:

§ 1. Zaciągnąć zobowiązania związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce” o łącznej wartości tych zobowiązań nie przekraczających kwoty      2 450 000 zł płatnych do 31.12.2010r.

§ 2. Źródłem pokrycia wydatków będą:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIII/116/08 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25.11.2008r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/143/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lipca 2009 roku

      Zmiana Uchwały Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji gminnej pn. “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce” jest niezbędna w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. Koszt realizacji Rozbudowy Szkoły wynikający z kosztorysu inwestorskiego wyniósł brutto 3 140 923,85zł. Złożone oferty w postępowaniu przetargowym opiewają na kwoty brutto od 2 041 948,70 zł do 2 593 526,09 zł. Ze względu na koszt realizacji wynikający ze złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym uzasadnione jest rozłożenie inwestycji na okres dwuletni. Pozwoli to realizować roboty w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracy szkoły. Zakończenie robót do 31 lipca 2010r. pozwoli wyposażyć szkołę i rozpocząć zajęcia szkolne od 1 września 2010r.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 lipca 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (29 lipca 2009, 08:29:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433