2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr XXX/145/2009 RRady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

 

UCHWAŁA NR XXX/145/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/130/2009 z dnia 20 marca 2009 r., Nr XXVIII/134/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r., Nr XXIX/144/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok i Nr 31/V/2009 r. z dnia 22 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.668.728,00" zastępuje się sumą "13.684.394,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym: dochody bieżące - 13.672.394,00

dochody majątkowe - 12.000,00

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “15.522.728,00” zastępuje się sumą “16.988.394,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) a) kwotę deficytu w wysokości "1.854.000,00" zastępuje się kwotą w wysokości "3.304.000,00"

b) kwotę przychodów w wysokości "1.854.000,00" zastępuje się kwotą "3.304.000,00" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załączniki nr 5 i 5a otrzymują brzmienie ja w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.

 

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze:

- zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne,

- przeniesienia planu dochodów budżetowych między paragrafami w związku ze zmianą niektórych ustaw.

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.

Proponuje się również zwiększyć środki na podłączenie urzędu gminy do sieci gazowej.

Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie: zaciągnięcia  zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zabezpiecza się środki na finansowanie wymienionego zadania zgodnie z zawartą umową, pokrywając niedobór budżetu nadwyżkami z lat ubiegłych.

W toku wykonania budżetu wyniknęła również konieczność przesunięć wydatków między paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 13.684.394,00, po stronie wydatków 16.988.394 a niedobór wyniesie 3.304.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/145/2009 .Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

75011

Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 682 743,00

11 500,00

6 694 243,00

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

28 766,00

11 500,00

40 266,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

40 266,00

40 266,00

2970

Różne przelewy

28 766,00

- 28 766,00

0,00

852

Pomoc społeczna

1 263 375,00

7 466,00

1 270 841,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

0,00

6 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

4 951,00

4 951,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33 000,00

6 090,00

39 090,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 000,00

11 838,00

26 838,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

68 575,00

1 376,00

69 951,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

68 575,00

1 376,00

69 951,00

Razem:

13 668 728,00

15 666,00

13 684 394,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 1 z 1

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 września 2009 roku

Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

911 655,00

- 20 000,00

891 655,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

880 000,00

- 20 000,00

860 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 000,00

- 20 000,00

310 000,00

600

Transport i łączność

197 600,00

0,00

197 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

197 600,00

0,00

197 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

20 000,00

50 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

78 000,00

- 20 000,00

58 000,00

750

Administracja publiczna

1 629 758,00

8 700,00

1 638 458,00

75011

Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 1 800,00

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00

- 1 500,00

4 900,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 395 700,00

20 000,00

1 415 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

20 000,00

70 000,00

75095

Pozostała działalność

37 958,00

- 8 000,00

29 958,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

- 8 000,00

14 000,00

852

Pomoc społeczna

1 577 682,00

15 466,00

1 593 148,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33 000,00

6 090,00

39 090,00

3110

Świadczenia społeczne

33 000,00

6 090,00

39 090,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

40 000,00

8 000,00

48 000,00

3110

Świadczenia społeczne

40 000,00

8 000,00

48 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

176 475,00

1 376,00

177 851,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

122 375,00

1 376,00

123 751,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 2 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

2 000,00

7 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

47 000,00

11 500,00

58 500,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

12 000,00

11 500,00

23 500,00

Strona 1 z 1

3110

Świadczenia społeczne

12 000,00

11 500,00

23 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

858 200,00

0,00

858 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

762 200,00

0,00

762 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

- 4 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,00

- 8 000,00

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

12 000,00

32 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

3 068 280,00

1 450 000,00

4 518 280,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 368 280,00

1 450 000,00

3 818 280,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 300 000,00

1 450 000,00

3 750 000,00

Razem:

15 522 728,00

1 465 666,00

16 988 394,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 2 z 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

paragraf

T r e ś ć

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1.854 000,00

1 450.000,00

3.304 000,00

Razem: 1.854.000,00

1 450.000,00

3.304 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 29 września 2009 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

310 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

310 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

310 000,00

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

310 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

35 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00

Wykup gruntów

35 000,00

750

 

Administracja publiczna

70 000,00

75023

Urzędy gmin

70 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 900 000,00

80101

Szkoły podstawowe

1 900 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 900 000,00

Boisko SP - Cierpice

400 000,00

Parking przy szkołach-Cierpice

300 000,00

Rozbudowa SP- M. Nieszawka

1 200 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

Oświetlenie ulic gminnych

80 000,00

90095

Pozostała działalność

10 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

Zakupy do eksploatacji kanalizacji

10 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

630 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

630 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00

Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola

630 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

3 000 000,00

92601

Obiekty sportowe

700 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

CSiR-budowa krytego basenu

700 000,00

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3 750 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 750 000,00

Centrum Sportu i Rekreacji

3 750 000,00

Razem

7 485 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

24 655,00

0,00

24 655,00

01095

Pozostała działalność

24 655,00

0,00

24 655,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

24 655,00

0,00

24 655,00

750

Administracja publiczna

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

75011

Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,00

0,00

4 756,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00

0,00

662,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

662,00

0,00

662,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 094,00

0,00

4 094,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 094,00

0,00

4 094,00

852

Pomoc społeczna

1 064 800,00

- 10 699,00

1 054 101,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 040 000,00

0,00

1 040 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 040 000,00

0,00

1 040 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00

Razem:

1 159 811,00

- 13 999,00

1 145 812,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREAU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5a

 

 

 

Dział

Rozdz..

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

24 655,00

0,00

24 655,00

01095

Pozostała działalność

24 655,00

0,00

24 655,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60,00

0,00

60,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

10,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

0,00

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14,00

0,00

14,00

4430

Różne opłaty i składki

24 171,00

0,00

24 171,00

750

Administracja publiczna

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

75011

Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 700,00

0,00

43 700,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

0,00

2 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 100,00

0,00

7 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

0,00

1 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 1 800,00

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00

- 1 500,00

4 900,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

0,00

800,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,00

0,00

4 756,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00

0,00

662,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,00

0,00

88,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

14,00

0,00

14,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,00

0,00

560,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 094,00

0,00

4 094,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 860,00

0,00

2 860,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50,00

0,00

50,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

10,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

250,00

0,00

250,00

 

 

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

624,00

0,00

624,00

852

Pomoc społeczna

1 064 800,00

- 10 699,00

1 054 101,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 040 000,00

0,00

1 040 000,00

3110

Świadczenia społeczne

994 200,00

0,00

994 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,00

0,00

22 800,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,00

0,00

900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 800,00

0,00

15 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

0,00

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

0,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 900,00

0,00

3 900,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

0,00

800,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00

3110

Świadczenia społeczne

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00

Razem:

1 159 811,00

- 13 999,00

1 145 812,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 września 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (30 września 2009, 09:40:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411