2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXX/148/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

 

Uchwała Nr XXX/148/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka   z dnia 29 września 2009 roku

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce).

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717, z 2004 r. nr 6 poz. 141, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz. 1635, z 2007 r. nr 127 poz. 880, z 2008 r. nr 199 poz. 1227, nr 201 poz. 1237, nr 220 poz. 1413),

Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka ( części ulic Szkolnej i Leśnej w Cierpicach i Małej Nieszawce).

2. Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym Nr 1 i Nr 2 , stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

UZASADNIENIE

Drogi będące własnością Skarbu Państwa – Lasów Państwowych i przewidziane do zamiany z gminą muszą być objęte obowiązującym planem miejscowym, gdyż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 23 z dn. 27 marca 2009 r. dla zbywanych przez Lasy Państwowe gruntów obowiązkowy jest wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ na drogi objęte projektem uchwały nie ma obowiązującego planu miejscowego, należy przystąpić do jego sporządzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 września 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (30 września 2009, 10:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516