2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXI/151/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/151/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy.

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U.z 2007 r, nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008, nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009, nr 52, poz. 420), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2009 r., nr 50 , poz. 398)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/18/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

 " 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.200,00 zł miesięcznie - od dnia 1 listopada 2009 r.’

2) §1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł miesięcznie - od dnia 1 listopada 2009 r.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

UZASADNIENIE

W oparciu o art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wysokości wynagrodzenia wójta. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.z 2009 r., nr 50 , poz. 398) określone zostały nowe stawki składników płacowych dla pracowników samorządowych, w tym dla wójtów, burmistrzów i prezydentów. Podjęcie uchwały uzasadniają boom inwestycyjny w gminie i związany z nim zwiększony zakres obowiązków (CSiR, rozbudowa przedszkola, szkoły podstawowej, budowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy szkole podstawowej w Cierpicach) oraz inflacja liczona od ostatniej regulacji wynagrodzenia wójta ( lipiec 2008 r.).

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 października 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (2 listopada 2009, 14:23:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 449