2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXII/156/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/156/2009

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz.880, z 2008 r. Nr 199 poz.1227 Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka uchwalonego Uchwałą nr XIV/82/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2000 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej).

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar określony granicami na Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Załącznik nr 1 stanowiący rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:1000, którego integralną częścią jest wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) Załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) Załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. Na ustalenia zmiany planu miejscowego składają się:

1) ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:

a) ustalenia ogólne;

b) ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu;

c) uchwalenia końcowe;

2) rysunek zmiany planu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 5. Definicje użytych pojęć w ustaleniach zmiany planu są następujące:

1) uchwała – niniejsza uchwała;

2) karta terenu – szczegółowe ustalenia tekstowe dla jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabelarycznej;

3) teren – część obszaru objętego zmianą planu, wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem porządkowym i symbolem;

4) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) kondygnacja – kondygnacja nadziemna;

6) powierzchnia zabudowy – określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

7) proponowane podziały wewnętrzne – propozycja podziału terenu na działki, z którą może być zgodny projekt podziału nieruchomości; przy innym podziale zachować parametry działki określone w poszczególnych kartach terenu;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, poza które nie mogą wykraczać ściany budynków, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 0,5 m, (w przypadku nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku zmiany planu linii zabudowy po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi);

9) stan istniejący – stan na rok 2009;

10) wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2;

11) modernizacja – działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie w ramach istniejących gabarytów.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 7. Ustala się podział obszaru zmiany planu na 3 tereny w tym:

1) 2 tereny oznaczone numerami porządkowymi od 01 do 02 i następującymi symbolami literowymi oznaczającymi przeznaczenie terenów

a) ZN – tereny zieleni urządzonej;

b) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 1 teren komunikacji oznaczony numerem porządkowym 01 i symbolem literowym: KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§ 8.  Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji wielkoformatowych nośników reklamowych;

2) inne nośniki reklamowe muszą być ściśle związane z wykonywaną na miejscu działalnością.

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty zmianą planu położony jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody “Mała Nieszawka” a południowa część terenu zmiany planu (teren oznaczony symbolem 01 ZN) położona jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody “Mała Nieszawka” o zaostrzonych warunkach ochrony, dla których obowiązują przepisy odrębne; na terenie planu ustala się:

a) konieczność przyłączenia obiektów do ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przed realizacją ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

2) uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny;

3) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;

4) ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym;

6) przeznaczenia terenu, wymienione w § 7 pkt. 1 należą do rodzaju terenu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

7) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji infrastruktury technicznej;

8) planowana zabudowa mieszkalna winna być realizowana poza zasięgiem uciążliwego oddziaływania zabudowy siedliskowej, w której hodowla zwierząt przekracza wielkość 40 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

§ 10. W zmianie planu nie określa się ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak przedmiotowych elementów.

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na terenie zmiany planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

§ 12. 1. Na terenie zmiany planu nie występują granice terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczące terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych więc nie ustala się sposobów ich zagospodarowania

2. Na terenie zmiany planu występuje teren podlegający ochronie, ustalony na podstawie przepisów odrębnych tj. na podstawie Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 5/2006 z dnia 27.06.2006 r. (Dz. Woj. Kuj-Pom. Nr 94/2006, poz 1474).

§ 13. Ustala się następujące linie zabudowy określone na rysunku zmiany planu:

1) nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczających terenu 01 KDW i linii rozgraniczających terenów dróg znajdujących się poza granicami zmiany planu;

2) nieprzekraczalne 20,0 m od skrajnego toru kolejowego znajdującego się poza granicami zmiany planu;

3) nieprzekraczalne 12,0 m od linii rozgraniczających lasu znajdującego się poza granicami zmiany planu.

§ 14. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dostępność drogową terenów określa się w kartach terenu;

2) ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

a) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

b) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 obiekt i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

3) sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu drogi należy lokalizować na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 15. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną: z urządzeń indywidualnych; zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska;

3) w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

b) usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi winno odbywać się na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

c) lokalizację wszelkich obiektów budowlanych należy uzgodnić z zarządcą sieci;

4) w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) do sieci kanalizacji sanitarnej;

b) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków uściślonych na etapie realizacji i modernizacji istniejącej i nowoprojektowanej sieci;

5) w zakresie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: ustala się odprowadzenie powierzchniowe;

6) w zakresie utylizacji odpadów stałych: po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek;

7) na terenie zmiany planu dopuszcza się przebudowę lub modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.

§ 16. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy.

§ 17. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla gruntów gminnych i gruntów nabywanych przez Gminę na cele publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w wysokości 30% dla pozostałych gruntów.

§ 18. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach terenów znajdujących się w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla 3 terenów, o których mowa w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, zawartych w 3 kartach terenu, są następujące:

Karta terenu nr 1

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej)

1.

Nr i symbol terenu

01 ZN

 

2.

Przeznaczenie

teren zieleni nieurządzonej

3.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

3.1.

Zakaz zabudowy

4.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu

4.1.

Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy

nie określa się

4.2.

Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek

nie określa się

4.3.

Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego

nie określa się

4.4.

Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

dopuszcza się

5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

5.1.

Dostępność drogowa

z drogi znajdującej się poza granicami zmiany planu

6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

6.1.

Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

7.

Stawka procentowa

7.1

30% , zgodnie z § 17

Karta terenu nr 2

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej)

1.

Nr i symbol terenu

02 MN

           

2.

Przeznaczenie

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

3.1.

Powierzchnia zabudowy

max. 30% powierzchni działki

3.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

min. 50% powierzchni działki

3.3.

Wysokość zabudowy

dla zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 2 kondygnacje, max. 8,5 m

dla zabudowy gospodarczej i garaży: nie więcej niż 4,5 m

3.4.

Formy zabudowy

wolnostojąca, dopuszcza się garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego

3.5.

 

 

 

Geometria dachu

 

 

 

dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 30° ÷ 45°

dla zabudowy gospodarczej i garaży: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci do 30°

4.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu

4.1.

Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy

800 m2

4.2.

Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek

nie określa się

4.3.

Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego

zbliżony do 90º w stosunku do terenu 01 KDW

4.4.

Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

dopuszcza się

5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

5.1.

Dostępność drogowa

z terenu 01 KDW

6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

6.1.

Dopuszcza się lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce

6.2

Dopuszcza się remont i modernizację oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, dobudowę i przebudowę istniejącej zabudowy zgodnie z parametrami określonymi w niniejszej karcie terenu

6.3

Wykonywanie robót budowlanych oraz lokalizacja nowej zabudowy na terenie 02 MN znajdujących się w sąsiedztwie terenów kolejowych musi być zgodne z przepisami odrębnymi

7.

Stawka procentowa

7.1

30% , zgodnie z § 17

Karta terenu nr 3

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Leśnej)

1.

Nr i symbol terenu

01 KDW

       

2.

Przeznaczenie

tereny dróg wewnętrznych

3.

Powiązania z układem zewnętrznym

 

Z przyległą drogą gminną

4.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

4.1.

Szerokość:

min. 10,0 m oraz plac manewrowy o wymiarach min. 12,5 x 12,5 m

5.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

5.1.

Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5.2.

Nawierzchnię dróg wykonać z kruszywa łamanego wapiennego lub elementów betonowych, zakaz stosowania asfaltu lub szlaki

6.

Stawka procentowa

6.1.

0% , zgodnie z § 17

Rozdział III

Ustalenia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka

§ 21. Tracą moc ustalenia Uchwały Nr XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 r. w zakresie objętym granicami niniejszej uchwały.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Bronisław Krywionek

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 listopada 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (25 listopada 2009, 10:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 380