2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXII/155/2009

UCHWAŁA Nr XXXII/155/2009

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA   z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) oraz art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz.880, z 2008 r. Nr 199 poz.1227 Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka uchwalonego Uchwałą nr XIV/82/00 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2000 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej).

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar określony granicami na Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) Załącznik nr 1 stanowiący rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:1000, którego integralną częścią jest wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) Załącznik nr 2 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) Załącznik nr 3 stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. Na ustalenia planu miejscowego składają się:

1)  ustalenia tekstowe, w skład których wchodzą:

a)  ustalenia ogólne;

b)  ustalenia szczegółowe zawarte w kartach terenu;

c)  ustalenia końcowe;

2)  rysunek zmiany planu stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§ 5. Definicje użytych pojęć w ustaleniach zmiany planu są następujące:

1) uchwała – niniejsza uchwała;

2)  karta terenu – szczegółowe ustalenia tekstowe dla jednego lub kilku terenów ujęte w formie tabelarycznej;

3)  teren – część obszaru objętego zmianą planu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu oznaczony numerem porządkowym i symbolem;

4) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) kondygnacja – kondygnacja nadziemna;

6) powierzchnia zabudowy – określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;

7) proponowane podziały wewnętrzne – propozycja podziału terenu na działki, z którą może być zgodny projekt podziału nieruchomości; przy innym podziale zachować parametry działki określone w poszczególnych kartach terenu;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, poza które nie mogą wykraczać ściany budynków, a wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej niż 0,5 m, (w przypadku nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku zmiany planu linii zabudowy po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi) ;

9) stan istniejący – stan na rok 2009;

10) wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m2;

11) modernizacja – działania mające na celu poprawę jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie w ramach istniejących gabarytów;

12) strefa bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej – pas terenu zlokalizowany pod napowietrzną linią elektroenergetyczną, wolny od zabudowy i wysokiej roślinności, którego zagospodarowanie należy uzgodnić z zarządcą sieci; szerokość strefy bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN wynosi 15,0 m (po 7,5 m od osi linii).

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne zastosowane na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1)  granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 7. Ustala się podział obszaru zmiany planu na 13 terenów w tym:

1) 10 terenów oznaczonych numerami porządkowymi od 01 do 10 i następującymi symbolami literowymi oznaczającymi przeznaczenie terenów:

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych – kanały;

2)  3 tereny komunikacji oznaczone numerami porządkowymi od 01 do 03 i następującymi symbolami literowymi:

a) KDL – tereny dróg lokalnych;

b) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§ 8.  Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji wielkoformatowych nośników reklamowych;

2) inne nośniki reklamowe muszą być ściśle związane z wykonywaną na miejscu działalnością.

§ 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty zmianą planu położony jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody “Mała Nieszawka”, dla których obowiązują przepisy odrębne; na terenie planu ustala się:

a) konieczność przyłączenia obiektów do ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przed realizacją ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

2) uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny;

3) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;

4) należy zachować istniejące na obszarze zmiany planu wody śródlądowe;

5) ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym;

7) przeznaczenia terenu, wymienione w § 7 pkt. 1 lit. a należą do rodzaju terenu, o którym mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

8) ze względu na występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych oraz występujących gruntów o słabej nośności (ewentualnie organicznych), na terenie objętym zmianą planu ustala się:

a) obowiązek każdorazowego sprawdzenia warunków gruntowo – wodnych i geotechnicznych przed lokalizacją nowych obiektów budowlanych lub ich rozbudową;

b) w przypadku stwierdzenia poziomu wody gruntowej na głębokości mniejszej niż 2,0 m - nakaz zastosowania rozwiązań wykluczających wpływ wody gruntowej na zabudowę oraz inne obiekty i urządzenia (np. budynki bez podpiwniczeń);

c) obowiązek realizacji systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji oraz składowania substancji - w sposób wykluczający skażenie wody pitnej i środowiska w przypadku podniesienia się poziomu wód gruntowych do warstwy przypowierzchniowej.

9) należy zapewnić możliwość swobodnego dostępu służby eksploatacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą oraz modernizacją przewodu magistralnego dn=500 położonego poza granicami zmiany planu;

10) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji infrastruktury technicznej;

11) planowana zabudowa mieszkalna winna być realizowana poza zasięgiem uciążliwego oddziaływania zabudowy siedliskowej, w której hodowla zwierząt przekracza wielkość 40 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

§ 10. W zmianie planu nie określa się ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak przedmiotowych elementów.

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: na terenie zmiany planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

§ 12. 1. Na terenie zmiany planu nie występują granice terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczące terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych więc nie ustala się sposobów ich zagospodarowania

2. Na terenie zmiany planu występuje teren podlegający ochronie, ustalony na podstawie przepisów odrębnych tj. na podstawie Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku nr 5/2006 z dnia 27.06.2006 r. (Dz. Woj. Kuj-Pom. Nr 94/2006, poz 1474).

§ 13. Ustala się następujące linie zabudowy określone na rysunku zmiany planu:

1) nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczających terenów 01 KDL, 02 KDW i 03 KDW oraz linii rozgraniczającej drogi znajdującej się poza granicami zmiany planu;

2) nieprzekraczalne 6,0 m od linii rozgraniczających terenów 08 WS, 09 WS, 10 WS.

§ 14. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dostępność drogową terenów określa się w kartach terenu;

2) ustala się następujące minimalne wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

a)  1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie;

b) 1 miejsce postojowe na 50,0 m2 powierzchni użytkowej usług lecz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 obiekt i nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;

c) sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu drogi należy lokalizować na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 15. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)  w zakresie zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) w zakresie zaopatrzenie w energię cieplną: z urządzeń indywidualnych; zaleca się stosowanie źródeł ciepła nieemisyjnych lub niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska;

3)  w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną:

a)  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

b)  usunięcie wszelkich kolizji istniejących sieci z obiektami projektowanymi winno odbywać się na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

c)  lokalizację wszelkich obiektów budowlanych należy uzgodnić z zarządcą sieci;

4)  w zakresie odprowadzenia ścieków:

a)  do sieci kanalizacji sanitarnej;

b) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków uściślonych na etapie realizacji i modernizacji istniejącej i nowoprojektowanej sieci;

5)  w zakresie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: ustala się odprowadzenie powierzchniowe;

6) w zakresie utylizacji odpadów stałych: po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek;

7)  na terenie zmiany planu dopuszcza się przebudowę lub modernizację istniejących sieci infrastruktury technicznej.

§ 16. Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej bez zabudowy.

§ 17. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0% dla gruntów gminnych i gruntów nabywanych przez Gminę na cele publiczne i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w wysokości 30% dla pozostałych gruntów.

§ 18. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy oraz stawki procentowe zawarte są w poszczególnych kartach terenów znajdujących się w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 19. Ustalenia szczegółowe dla 13 terenów, o których mowa w § 7, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi, zawartych w 4 kartach terenu, są następujące:

Karta terenu nr 1

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej)

1.

Nr i symbol terenu

01 MN

02 MN

03 MN

04 MN

05 MN

06 MN

07 MN

2.

Przeznaczenie

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

3.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

3.1.

Powierzchnia zabudowy

max. 30% powierzchni działki

3.2.

Powierzchnia biologicznie czynna

min. 50% powierzchni działki

3.3.

Wysokość zabudowy

dla zabudowy mieszkaniowej: nie więcej niż 2 kondygnacje, max. 8,5 m

dla zabudowy gospodarczej i garaży: nie więcej niż 4,5 m

3.4.

Formy zabudowy

wolnostojąca, dopuszcza się garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego

3.5.

 

 

 

Geometria dachu

 

 

 

dla zabudowy mieszkaniowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 30° ÷ 45°

dla zabudowy gospodarczej i garaży: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej: 30° ÷ 45°, dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci do 30°

4.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu

4.1.

Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy

800 m2

4.2.

Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek

21,0 m, dla terenów 01 MN, 02 MN, 03 MN, 04 MN, 06 MN i 07 MN oraz 17,0 m dla terenu 05 MN

4.3.

Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego

zbliżony do 90º w stosunku do terenów 01 KDL, 02 KDW i 03 KDW

4.4.

Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

dopuszcza się

5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

5.1.

Dostępność drogowa

dla terenu 01 MN

z terenów 01 KDL i 03 KDW oraz z drogi znajdującej się poza granicami zmiany planu

dla terenu 02 MN

z terenów 02 KDW i 03 KDW

dla terenu 03 MN

z terenu 03 KDW

dla terenu 04 MN

z terenu 03 KDW

dla terenu 05 MN

z terenu 03 KDW

dla terenu 06 MN

z terenów 01 KDL i 03 KDW

dla terenu 07 MN

z terenu 03 KDW

6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

6.1.

Dopuszcza się lokalizacje tylko jednego budynku mieszkalnego na jednej działce

6.2

Na terenach 01 MN, 02 MN, 03 MN, 04 MN, 05 MN, 06 MN i 07 MN należy zapewnić dostęp do przylegających do nich terenów 08 WS, 09 WS i 10 WS w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania tych terenów

6.3

Na terenach 01 MN i 02 MN budynki mieszkalne i budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi należy lokalizować poza strefą bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej SN

6.4

Do działek budowlanych zlokalizowanych na terenach 01 MN, 02 MN, 03 MN, 04 MN, 05 MN, 06 MN i 07 MN dopuszcza się przyłączenie sąsiadujących z nimi fragmentów terenów 08 WS, 09 WS i 10 WS; powierzchnia fragmentów terenów 08 WS, 09 WS i 10 WS włącza się do powierzchni biologicznie czynnej terenów działek budowlanych

7.

Stawka procentowa

7.1

30%, zgodnie z § 17

Karta terenu nr 2

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej)

1.

Nr i symbol terenu

08 WS

09 WS

10 WS

 

2.

Przeznaczenie

tereny wód powierzchniowych, śródlądowych - kanały

3.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

3.1.

Nie dotyczy

4.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu

4.1.

Wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej

dopuszcza się

5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

5.1.

Dostępność drogowa

dla terenu 08 WS

z terenów 02 KDW i 03 KDW

dla terenu 09 WS

z terenów 01 KDL i 03 KDW

dla terenu 10 WS

z terenu 03 KDW

6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

6.1

Zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służącej utrzymaniu terenów

6.2.

Dopuszcza się przyłączenie fragmentów terenów 08 WS, 09 WS i 10 WS do sąsiadujących z tymi terenami działek budowlanych zlokalizowanych na terenach 01 MN, 02 MN, 03 MN, 04 MN, 05 MN, 06 MN i 07 MN

7.

Stawka procentowa

7.1.

30%, zgodnie z § 17

Karta terenu nr 3

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej)

1.

Nr i symbol terenu

01 KDL

 

2.

Przeznaczenie

tereny dróg lokalnych – tereny poszerzenia istniejących dróg

3.

Powiązania z układem zewnętrznym

 

Z drogą wojewódzką nr 273 poprzez ulicę Wodociągową

4.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

4.1.

Szerokość:

jak na rysunku zmiany planu

5.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

5.1.

Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5.2.

Nawierzchnię dróg wykonać z kruszywa łamanego wapiennego lub elementów betonowych, zakaz stosowania asfaltu lub szlaki

6.

Stawka procentowa

6.1.

0%, zgodnie z § 17

Karta terenu nr 4

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, okolica ulicy Wodociągowej)

1.

Nr i symbol terenu

02KDW

03 KDW

     

2.

Przeznaczenie

tereny dróg wewnętrznych

3.

Powiązania z układem zewnętrznym

 

Teren 02 KDW - poprzez ulicę Wodociągową z drogą wojewódzką nr 273

Teren 03 KDW – poprzez teren 01 KDL i ulicę Wodociągową z drogą wojewódzką nr 273

4.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

4.1.

Szerokość:

min. 10,0 m, jak na rysunku zmiany planu

5.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

5.1.

Zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury oraz urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej

5.2.

Nawierzchnię dróg wykonać z kruszywa łamanego wapiennego lub elementów betonowych, zakaz stosowania asfaltu lub szlaki

6.

Stawka procentowa

6.1.

0%, zgodnie z § 17

 

Rozdział III

Ustalenia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka

§ 21. Tracą moc ustalenia Uchwały Nr XVIII/96/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 sierpnia 2004 r. w zakresie objętym granicami niniejszej uchwały.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 listopada 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (25 listopada 2009, 13:12:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399