2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała Nr XXXII/161/2009

 

Uchwała Nr XXXII / 161 /2009

Rada Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 listopada 2009 roku

 

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)      uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielka Nieszawka, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

2.  Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce oraz na stronie internetowej.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/161/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 roku

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

§ 1.

1.  Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zwany dalej “przedsiębiorcą”, powinien:

1)  wskazać tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się zaplecze techniczno- biurowe oraz do wyposażenia, o których mowa w pkt. 3, wraz z jego opisem technicznym,

2)  przedstawić aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętym wnioskiem,

3) posiadać w granicach powiatu toruńskiego, lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych do powyższego powiatu, zaplecze techniczno- biurowe, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz wyposażone w:

a)  ogrodzone miejsce postojowe dla pojazdów na utwardzonym terenie, znajdujące się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla otoczenia,

b)  odpowiednie miejsce do magazynowania pojemników,

c)  odpowiednie miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,

d)  pojemniki, kontenery lub worki z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadów komunalnych (w tym selektywnie zebranych), trwale oznakowane, umożliwiające identyfikację oraz spełniające wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadające deklarację zgodności wystawioną przez producenta (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2087 z późn. zm.).

2.  Jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem składowiska, musi udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, przez przedłożenie stosownej umowy zawartej na czas nie krótszy, niż zamierzony czas prowadzonej działalności.

§ 2.

1.  Od przedsiębiorcy wymaga się zapewnienia właścicielom nieruchomości, z którym podpisze umowy na odbiór odpadów komunalnych, pojemników, kontenerów lub worków z tworzywa sztucznego na odpady (w tym selektywnie zebrane), w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wielka Nieszawka.

2.  Od przedsiębiorcy wymaga się zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, poprzez mycie i dezynfekcję pojemników lub kontenerów oraz przeprowadzania stałej konserwacji i napraw, w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

3.  Od przedsiębiorcy wymaga się zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Wielka Nieszawka.

§ 3.

1.  Wymagane jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia posiadał pojazdy spełniające następujące warunki:

1)  pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

2)  konstrukcja i zabudowa pojazdów nie może powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także wydzielanie przykrych woni (odorów),

3)  liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerywalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości,

4)  pojazdu muszą zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

5)  ponadto pojazdy powinny być:

a)  czyste i posiadać estetyczny wygląd,

b)  oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy- nazwę, adres i telefon,

c)  wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów,

d)  przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz biodegradowalnych.

2.  Od przedsiębiorcy wymaga się niezwłocznego przekazywania zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (składowania).

§ 4.

Wymaga się, aby przedsiębiorca wyposażył pracowników, przy pomocy których wykonuje usługi objęte zezwoleniem, w odzież ochronną z widocznym logo firmy.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/161./2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 roku

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwany dalej “przedsiębiorcą”, powinien:

1)  wskazać tytuł prawny do wyposażenia, o którym mowa w pkt. 2 oraz do terenu na którym znajduje się zaplecze techniczno- biurowe; punkt myjni środków transportu,

2)  posiadać zaplecze techniczno- biurowe wyposażone w:

a)  ogrodzone miejsce postojowe dla pojazdów na utwardzonym terenie, znajdujące się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla otoczenia i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

b)  odpowiednie miejsce do mycia pojazdów,

3)  przedstawić dokument, potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2.

1.  Wymagane jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia posiadał pojazdy spełniające następujące warunki:

1)  pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617),

2)  liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych,

3)  pojazdy muszą zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przy świadczeniu usług,

4)  ponadto pojazdy powinny być:

a)  czyste i posiadać estetyczny wygląd,

b)  oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy- nazwę, adres i telefon,

c)  wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2.  Od przedsiębiorcy wymaga się zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, poprzez mycie i dezynfekcję pojazdów oraz przeprowadzania stałej konserwacji i napraw, w celu zapewnienia ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych.

§ 3.

Wymaga się, aby przedsiębiorca wyposażył pracowników, przy pomocy których wykonuje usługi objęte zezwoleniem, w odzież ochronną z widocznym logo firmy.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

Uzasadnienie uchwały Nr XXXII / 161 / 2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 listopada 2009 roku.

Art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm) nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym Rada Gminy określa wymagania, uwzględniając zakres wskazany przez ustawodawcę w ww. ustawie.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 listopada 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (26 listopada 2009, 08:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591