2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXII/162/2009

Uchwała Nr XXXII/162/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 listopada 2009 roku

 

w sprawie; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420/ art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 , Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 , Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 z 2009r. 56, poz. 458/ Rada Gminy Wielka Nieszawka       u c h w a l a ,  co następuje :

§ 1.

1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości :

1/ od gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1m²  powierzchni

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1 ha powierzchni

c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem B – tereny mieszkaniowe lub symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18zł od 1 m² powierzchni

d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39zł od 1 m²  powierzchni

2/ od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,60zł od 1 m² powierzchni użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 18,16 zł od 1m² powierzchni użytkowej

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  materiałem siewnym - 9,57zł od 1 m² powierzchni użytkowej

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych - 4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej do 200 m² włącznie - 3,59zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego, o powierzchni użytkowej  powyżej 200m² - 6,88zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3/ od budowli - 2 % ich wartości

§ 2.

1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność albo będące w posiadaniu gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców z wyjątkiem gruntów i budynków będących w posiadaniu osób fizycznych , osób prawnych lub jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1/ grunty zajęte na :

a/ plebanie,

b/ cmentarze wojenne,

2/ budynki plebanii.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle służące do odprowadzania lub  oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody stanowiące własność gminy poniżej 5 tysięcy mieszkańców .

4.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części i grunty zajęte na biblioteki .

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXIII/111/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

U z a s a d n i e n i e    do projektu uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm./ Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W myśl art. 20 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku , w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 14 lipca 2009r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 47, poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009r. wyniósł 3,5%.

W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały w tym zakresie.

Stawki podatku od nieruchomości oraz podstawę opodatkowania zawiera załącznik nr 1.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 listopada 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (26 listopada 2009, 08:36:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460