2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXII/163/2009

 

Uchwała Nr XXXII/163/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 18 listopada roku.

w sprawie : określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327 i Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009 r. nr 52 poz. 420) oraz art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008 r. nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, nr 223 poz. 1463, M.P. z 2008 r. nr 59 poz. 531, Nr 78 poz. 692, z 2009 nr 56 poz. 458) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.  Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                          660,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                             1.111,00 zł

c) powyżej 9 ton                                                                                1.330,00 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                          1.400,00 zł

- o liczbie osi – trzy                                                                            1.455,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                                  1.567,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej                                                           1.568,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej                                           1.791,00 zł

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o  dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                            1.567,00 zł

- o liczbie osi – trzy                                                                             1.512,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi- dwie i trzy                                                                     1.707,00 zł

- o liczbie osi – cztery i więcej                                                             1.733,00 zł

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej                                            2.649,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                1.370,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem  uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                                   898,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                                         1.531,00 zł

c) powyżej 36 ton :

- o liczbie osi – dwie                                                                                  1.862,00 zł

- o liczbie osi – trzy                                                                                   1.864,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  ącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi  jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                                  1.121,00 zł

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                                          2.084,00 zł

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                                   2.084,00 zł

- o liczbie osi - trzy                                                                                     2.669,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                            1.144,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi- jedna                                                                                         564,00 zł

- o liczbie osi- dwie                                                                                           556,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna                                                                                        675,00 zł

- o liczbie osi – dwie i trzy                                                                                 924,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                                       1.248,00 zł

- o liczbie osi – trzy                                                                                        1.176,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o  dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna                                                                                          621,00 zł

- o liczbie osi - dwie                                                                                            612,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna                                                                                          787,00 zł

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                                                 1.402,00 zł

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                                          1.837,00 zł

- o liczbie osi – trzy                                                                                           1.745,00 zł

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                                                        1.144,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                   1.598,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu uczniów do szkół .

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/112/2008 r. Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Bronisław Krywionek

U z a s a d n i e n i e  projektu do Uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka W sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

W uchwale zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844  ze zmianami). Stawki podatku od środków transportowych corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. W obecnym roku wskaźnik ten wynosi 3,5%. W związku z powyższym w uchwale na 2010 r. dokonano przeliczenia stawek o 3,4 % w stosunku do 2009 r.

Poniżej porównanie stawek obowiązujących w 2009 r. i proponowanych stawek w 2010 r.

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

                                                                                        w 2009 r.         2010 r.           różnica

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                  648,00 zł        660,00 zł         (22 zł)

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                     1.074,00 zł    1.111,00 zł           (37 zł)

c) powyżej 9 ton                                                                        1.286,00 zł    1.330,00 zł           (44 zł)

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                  1.353,00 zł    1.400,00 zł          (47 zł)

- o liczbie osi – trzy                                                                   1.407,00 zł    1.455,00 zł          (48 zł)

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                         1.515,00 zł     1.567,00 zł          (52 zł)

- o liczbie osi – cztery i więcej                                                  1.516,00 zł     1.568,00 zł          (52 zł)

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie, trzy, cztery i więcej                                 1.732,00 zł     1.791,00 zł          (59 zł)

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                  1.515,00 zł      1.567,00 zł          (52 zł)

- o liczbie osi – trzy                                                                   1.462,00 zł      1.512,00 zł          (50 zł)

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi- dwie i trzy                                                          1.651,00 zł      1.707,00 zł           (56 zł)

- o liczbie osi – cztery i więcej                                                  1.676,00 zł      1.733,00 zł          (57 zł)

c)  równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie , trzy, cztery i więcej                                2.562,00 zł      2.649,00 zł          (87 zł)

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                     1.325,00 zł      1.370,00 zł         (45 zł)

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                    868,00 zł          898,00 zł           (30 zł)

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                        1.481,00 zł        1.531,00 zł           (50 zł)

c) powyżej 36 ton :

- o liczbie osi – dwie                                                                1.801,00 zł         1.862,00 zł           (61 zł)

- o liczbie osi – trzy                                                                 1.803,00 zł         1.864,00 zł            (61 zł)

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                 1.084,00 zł         1.121,00 zł            (37 zł)

b) od 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                         2.015,00 zł          2.084,00 zł           (69 zł)

c) powyżej 36 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                  2.015,00 zł         2.084,00 zł            ( 69 zł)

- o liczbie osi - trzy                                                                   2.581,00 zł          2.669,00 zł            (88 zł)

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                                                         1.106,00 zł          1.144,00 zł           (38 zł)

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi- jedna                                                                       545,00 zł            564,00 zł          (19 zł)

- o liczbie osi- dwie                                                                         538,00 zł            556,00 zł          (18 zł)

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna                                                                      653,00 zł            675,00 zł          (22 zł)

- o liczbie osi – dwie i trzy                                                               894,00 zł            924,00 zł          (30 zł)

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                    1.207,00 zł           1.248,00 zł         (41 zł)

- o liczbie osi – trzy                                                                     1.137,00 zł           1.176,00 zł         (39 zł)

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi – jedna                                                                       601,00 zł           621,00 zł          (20 zł)

- o liczbie osi - dwie                                                                         592,00 zł            612,00 zł         (20 zł)

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi – jedna                                                                      761,00 zł             787,00 zł         (26 zł)

- o liczbie osi - dwie i trzy                                                            1.356,00 zł           1.402,00 zł       ( 46 zł)

c) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi – dwie                                                                     1.777,00 zł          1.837,00 zł        (60 zł)

- o liczbie osi – trzy                                                                      1.688,00 zł          1.745,00 zł        (57 zł)

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                                   1.106,00 zł          1.144,00 zł        (38 zł)

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                              1.545,00 zł          1.598,00 zł        (53 zł)

Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 listopada 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (26 listopada 2009, 09:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434