2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Uchwała Nr XXXIII/164/2009

UCHWAŁA NR XXXIII/164/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009 rok

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz ar. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 12.515.000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 12.503.000,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 12.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 34.915.000,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 10.240.000,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 24.675.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Określa się:

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie

z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 22.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22.400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami

nr 5 i 5a.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 98.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) przychody – 95.000,00 zł;

2) wydatki – 98.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody w wysokości - 3.400.000,00 zł

2) wydatki - 3.200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2010 roku zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.1.Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł

2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości - 40.000,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 11 grudnia 2009 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

820 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

820 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

120 000,00

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

700 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

137 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

137 000,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

5 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

100 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

12 000,00

710

Działalność usługowa

2 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2 000,00

750

Administracja publiczna

61 900,00

75011

Urzędy wojewódzkie

61 900,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

61 900,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

687,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

687,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

687,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 044 298,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

12 000,00

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

12 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 470 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 200 000,00

0320

Podatek rolny

25 000,00

0330

Podatek leśny

220 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

25 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 326 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

800 000,00

0320

Podatek rolny

70 000,00

0330

Podatek leśny

2 000,00

0340

Podatek od środków transportowych

190 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

10 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

250 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

100 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

30 000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

70 000,00

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

42 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

42 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 094 298,00

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 084 298,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000,00

758

Różne rozliczenia

4 045 715,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 713 894,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 713 894,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

743 309,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

743 309,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

588 512,00

0920

Pozostałe odsetki

588 512,00

852

Pomoc społeczna

1 403 400,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 203 000,00

0980

Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

5 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 198 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 400,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 400,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 500,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9 500,00

85216

Zasiłki stałe

12 800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

12 800,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

63 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

63 700,00

85295

Pozostała działalność

110 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

110 000,00

Razem: 12 515 000,00

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 11 grudnia 2010 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

784 500,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

780 000,00

4260

Zakup energii

580 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

01022

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

01030

Izby rolnicze

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

600

Transport i łączność

203 620,00

60016

Drogi publiczne gminne

203 620,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 620,00

4270

Zakup usług remontowych

80 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

38 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

70095

Pozostała działalność

8 000,00

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

8 000,00

710

Działalność usługowa

57 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

55 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

750

Administracja publiczna

1 642 293,00

75011

Urzędy wojewódzkie

61 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 500,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 800,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

85 500,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

58 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

Strona 1 z 6

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 414 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

925 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

70 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

145 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

23 000,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

35 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 000,00

4260

Zakup energii

28 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

65 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

15 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

5 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

5 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

75095

Pozostała działalność

70 393,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 893,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

4430

Różne opłaty i składki

5 500,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

687,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

687,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

92,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

15,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

580,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00

75403

Jednostki terenowe Policji

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 800,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

8 800,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

4 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

758

Różne rozliczenia

150 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

150 000,00

4810

Rezerwy

150 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 286 000,00

80101

Szkoły podstawowe

3 407 700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

93 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 473 200,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

93 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

199 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84 950,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 000,00

4260

Zakup energii

99 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

33 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 350,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

7 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500,00

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

69 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

185 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

13 550,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

127 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 650,00

80104

Przedszkola

310 000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

310 000,00

80110

Gimnazja

1 035 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

49 500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

648 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

113 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

18 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68 500,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000,00

4260

Zakup energii

16 500,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 500,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

3 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 000,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

177 800,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

62 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

26 500,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15 000,00

80148

Stołówki szkolne

146 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 000,00

4260

Zakup energii

14 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 000,00

80195

Pozostała działalność

9 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

851

Ochrona zdrowia

75 000,00

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

5 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

85153

Zwalczanie narkomanii

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00

852

Pomoc społeczna

1 732 100,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 198 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 155 600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4 400,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 400,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

9 500,00

3110

Świadczenia społeczne

9 500,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

50 000,00

3110

Świadczenia społeczne

50 000,00

85216

Zasiłki stałe

12 800,00

3110

Świadczenia społeczne

12 800,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

174 400,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

122 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 200,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

85295

Pozostała działalność

263 000,00

3110

Świadczenia społeczne

260 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 331 600,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

210 000,00

4260

Zakup energii

180 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

90095

Pozostała działalność

1 121 600,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10 000,00

Strona 5 z 6

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

288 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

44 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

3 000,00

4430

Różne opłaty i składki

520 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 000,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

224 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

126 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

4260

Zakup energii

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

92116

Biblioteki

98 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

98 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

23 379 200,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

23 379 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

29 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 000,00

4260

Zakup energii

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 235 000,00

Razem:

34 915 000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/164?2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 11 grudnia 2009 rok

 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

GMINY WIELKA NIESZAWKA

 

LP.

PROGRAM/

ZADANIE

JEDNOSTKA

REALIZUJĄ-CA

OKRES

REALIZACJI

WYSOKOŚĆ PLANOWANYCH NAKŁADÓW W ZŁOTYCH

2010

2011

2012

Własne

Z innych

źródeł

Własne

Z innych

źródeł

Własne

Z innych

źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

 

 

1)

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE

Kanalizacja i wodociąg gminy Wielka Nieszawka

 

Gmina

Wielka Nieszawka

 

 

 

2009-2012

 

 

 

200.000

 

 

 

300.000

 

 

 

1.200.000

 

 

 

-

 

 

 

500.000

 

 

 

-

II.

 

1)

2)

ZDROWIE, KULTURA FIZYCZNA I OŚWIATA

Centrum Sportu i Rekreacji

Szkoła M.Nieszawka

 

 

Gmina Wielka Nieszawka

 

 

2009-2011

2009-2010

 

 

23.235.000

1.200.000

 

 

2.200.000

-

 

 

5.480.000

-

 

 

3.000.000

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

RAZEM:

 

24.635.000

 

2.500.000

 

6.680.000

 

3.000.000

 

500.000

 

-

 

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIII/164/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 11 grudnia 2009 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

Rolnictwo i łowiectwo

200 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

Śieć wodociągowo-kanalizacyjna

200 000,00

600

Transport i łączność

40 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

40 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

Plac zabaw w Cierpicach

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 200 000,00

80101

Szkoły podstawowe

1 200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200 000,00

Rozbudowa SP-M.Nieszawka

1 200 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

23 020 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

23 020 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 020 000,00

Centrum Sportu i Rekreacji

23 235 000,00

Razem

24 675 000,00

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E    PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2010 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157. poz. 1240)

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami).

Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2009 roku oraz proponowane na rok 2010 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2009 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wydatków do opracowania budżetu państwa na 2010 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:

- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych , własnych , powierzonych.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2010 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2010 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.

Natomiast zadania inwestycyjne przyjęto zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy.

DOCHODY:

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2010 r. opiera się na prognozowanym wykonaniu budżetu w 2009 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.

Po stronie dochodów projekt został zamknięty kwotą 12.300.000,00 zł.

Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, z podatków

i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochody z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – opłaty za sprzedaną wodę i przyjęte ścieki od mieszkańców gminy oraz wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

Gospodarka mieszkaniowa:

- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, Netii, apteki.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nie posiadających osobowości prawnej

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,

- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,

- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych w projekcie budżetu przyjęto na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów oraz od osób prawnych przyjęte do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

Różne rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów,

- odsetki z rachunków bankowych.

Opieka społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i własne – środki zostały włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

W powyższej dotacji zostały uwzględnione środki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie programu “dożywianie” i na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

WYDATKI:

Projekt budżetu tj. plan wydatków wynosi 34.700.000,00 i jest to budżet niezrównoważony czyli dochody planowane są niższe od planowanych wydatków.

Niedobór (różnica między dochodami i wydatkami) w wysokości 22.400.000,00 zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych.

Rolnictwo i łowiectwo infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na zakup wody z Toruńskich Wodociągów oraz energii do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Ponadto uwzględniono 200.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

Proponuje się ponadto przeznaczyć 40.000,00 zł na budowę placu zabaw w Cierpicach przy spółdzielni “Stokrotka”.

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wyceny oraz operaty szacunkowe w celu ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej i PKP a zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę mieszkań socjalnych.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 2.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami

w planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale urzędy wojewódzkie plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom. - 4 -

Natomiast w rozdziale rady gmin uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady

oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem, na wypłatę odprawy emerytalnej.

Ponadto zabezpieczono środki na papier, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz programu komputerowego do obsługi operacji bankowych, na utrzymanie funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji i na składki na rzecz członkostwa w organizacjach.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z promocją gminy w wysokości 10.000,00 zł. oraz na organizację festynów gminnych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Bezpieczeństwo publiczne – proponuje się zabezpieczyć środki na zakup paliwa dla Policji.

Wydatki związane z poborem podatków, to środki przeznaczone na wypłatę inkasa sołeckiego oraz inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty sądowe, za wpis do hipoteki, druki.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nie przewidzianych wydatków.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników na podstawie umowy z Urzędem Pracy, który w części refunduje poniesione wydatki.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup oleju opałowego, gazu, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy oraz na przewidywany wzrost wynagrodzeń.

Ponadto planuje się zabezpieczyć środki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa szkoły w Małej Nieszawce

W w/wym. dziale (rozdz. 80113) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego, wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody

Jubileuszowej dla zatrudnionych kierowcy i opiekunki dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdu.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu.

W związku ze zwiększeniem się ilości dowożonych dzieci do Gimnazjum i braku możliwości dowozu wszystkich dzieci autobusem szkolnym zostały zarezerwowane środki na zakup biletów miesięcznych na autobus.

Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

W związku z otwarciem i rozbudową obiektu z przeznaczeniem na przedszkole niepubliczne zaplanowano środki na dotację zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 310.000 zł.

Ochrona zdrowia – rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na zakup usług związanych z profilaktyką zdrowotną.

W dziale opieka społeczna część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest zadaniem własnym gminy.

Uwzględnione tu zostały środki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników. Ponadto zaplanowano środki na wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dodatki mieszkaniowe nie są już dofinansowane z budżetu państwa i stąd w budżecie proponuje się przyjąć środki na powyższy cel w pełnej przewidywanej wypłacie.

Proponuje się przeznaczyć 263.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 20.000,00 zł na zakup usług opiekuńczych (zapłata za pobyt w DPS).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział oświetlenie ulic, placów  i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg oraz wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii.

Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na, z jednej strony starzenie się sieci a z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.

Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

Ponadto uwzględniono środki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.

W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, na dokonanie opłaty dla WFOŚiGW tyt. opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury (świetlicy) i są to niezbędne środki na zakup gazu, środków czystości, opłatę energii oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

Biblioteki - zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 98.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na imprezy sportowe.

W związku z otwarciem boiska “Orlik 2012” zabezpieczono środki związane z utrzymaniem w/wym. obiektu tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.

Ponadto zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji pn. CSiR w Wielkiej Nieszawce zgodnie z zawartą umową.

W związku z przewidywanym terminem zakończenia budowy CSiR na koniec lutego 2011 rok proponuje się zabezpieczyć środki na zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie obiektu do eksploatacji.

INWESTYCJE:

Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2010 r. środki w wysokości 24.460.000,00 przeznaczając na powyższe 22.400.000,00 zł nadwyżki z lat ubiegłych (cała nierozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 22.427.991,00 zł)

Zgodnie z wieloletnim programem inwestycyjnym oraz uchwałami w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnych w 2010 planuje się:

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

1) rozbudowy gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,

2) budowa placu zabaw w Cierpicach,

3) kontynuację rozbudowy szkoły w Małej Nieszawce,

4) kontynuację budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3a do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 grudnia 2009)
Opublikował: Maria Ruminska (16 grudnia 2009, 09:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401