Uchwała nr XXVI/130/2009

UCHWAŁA NR XXVI/130/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 20 marca 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)

uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.849.094,00" zastępuje się sumą “12.807.501,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “14.349.094,00” zastępuje się sumą “14.622.501,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) a) kwotę deficytu w wysokości "1.500.000,00" zastępuje się kwotą w wysokości “1.815.000,00"

b) kwotę przychodów w wysokości "1.500.000,00" zastępuje się kwotą “1.815.000,00" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załączniki nr 5 i 5a otrzymują brzmienie ja w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

UZASADNIENIE

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne oraz subwencji.

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.

Natomiast do wydatków dotacje na zadania własne z przeznaczeniem dofinansowania realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dz.852-85295-2030) zostały włączone w niższej wysokości ponieważ środki na powyższy cel zostały uwzględnione w przyjętym budżecie na 2009 rok.

Ponadto proponuje się zabezpieczyć środki na budowę parkingu i boiska przy szkole w Cierpicach , ponieważ istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych ale przy składaniu wniosku powinny być zabezpieczone środki na całość zadania.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 12.807.501,00, po stronie wydatków 14.622.501 a niedobór wyniesie 1.815.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/130/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia20 marca 2009 r.


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 632 309,00

- 94,00

6 632 215,00


75621


Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 917 809,00

- 94,00

2 917 715,000010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 867 809,00

- 94,00

2 867 715,00

758Różne rozliczenia

3 791 329,00

67 952,00

3 859 281,00


75801


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 509 379,00

67 952,00

2 577 331,002920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 509 379,00

67 952,00

2 577 331,00

852Pomoc społeczna

1 379 000,00

- 120 000,00

1 259 000,00


85212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 000,00

- 136 000,00

1 040 000,002010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 176 000,00

- 136 000,00

1 040 000,00


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

57 000,00

- 24 000,00

33 000,002010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42 000,00

- 24 000,00

18 000,00


85295


Pozostała działalność

75 000,00

40 000,00

115 000,002030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

75 000,00

40 000,00

115 000,00

854Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

10 549,00

10 549,00


85415


Pomoc materialna dla uczniów

0,00

10 549,00

10 549,002030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

10 549,00

10 549,00Razem:

12 849 094,00

- 41 593,00

12 807 501,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1

 

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy

Wielka Nieszawka z dnia20 marca 2009 roku


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


801Oświata i wychowanie

4 923 100,00

410 000,00

5 333 100,0080101


Szkoły podstawowe

3 357 600,00

410 000,00

3 767 600,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 490 000,00

410 000,00

1 900 000,00


852Pomoc społeczna

1 721 900,00

- 148 593,00

1 573 307,0085212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 176 000,00

- 136 000,00

1 040 000,00
3110

Świadczenia społeczne

1 127 120,00

- 132 920,00

994 200,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 980,00

- 1 980,00

1 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

- 1 100,00

3 900,0085214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

57 000,00

- 24 000,00

33 000,00
3110

Świadczenia społeczne

57 000,00

- 24 000,00

33 000,0085295


Pozostała działalność

250 000,00

11 407,00

261 407,00
3110

Świadczenia społeczne

250 000,00

11 407,00

261 407,00


854Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

12 000,00

12 000,0085415


Pomoc materialna dla uczniów

0,00

12 000,00

12 000,00
3110

Świadczenia społeczne

0,00

12 000,00

12 000,00
Razem:

14 349 094,00

273 407,00

14 622 501,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z

FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/130/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku


paragraf

T r e ś ć

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1.500 000,00

315.000,00

1.815 000,00
Razem 1.500.000,00

315.000,00

1.815 000,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/130/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 20 marca 2009 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010Rolnictwo i łowiectwo

330 000,00


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

330 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 000,00
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

330 000,00

600Transport i łączność

1 710 000,00


60016


Drogi publiczne gminne

1 710 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 710 000,00
Inwestycje drogowe-asfaltowanie dróg, chodniki

910 000,00
Wiadukt

800 000,00

700Gospodarka mieszkaniowa

35 000,00


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00
Wykup gruntów

35 000,00

801Oświata i wychowanie

1 900 000,00


80101


Szkoły podstawowe

1 900 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 900 000,00
Boisko SP-Cierpice

400 000,00
Parking przy szkołach-Cierpice

300 000,00
Rozbudowa SP-M.Nieszawka

1 200 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

130 000,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00
Oświetlenie ulic gminnych

80 000,00


90095


Pozostała działalność

50 000,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00
Igłofiltry

50 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

630 000,00


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

630 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola

630 000,00

926Kultura fizyczna i sport

590 000,00


92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

590 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

590 000,00
Centrum Sportu i Rekreacji

590 000,00Razem

5 325 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1


 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/130/009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2009 roku


dzial

rozdzial

paragraf

T R E Ś Ć

Po zmianie


750Administracja publiczna

65 600,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 600,00


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,0075101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

662,0075109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 094,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 094,00


852Pomoc społeczna

1 064 800,0085212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 040 000,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 040 000,0085213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 800,0085214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

Razem: 1 135 156,00

 

dzial

rozdzial

paragraf

T R E Ś Ć

Po zmianie


750Administracja publiczna

65 600,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 700,00
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 100,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,0075101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

14,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,0075109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 094,00
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 860,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

250,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00
4300

Zakup usług pozostałych

624,00


852Pomoc społeczna

1 064 800,0085212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 040 000,00
3110

Świadczenia społeczne

994 200,00
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,00
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,004300

Zakup usług pozostałych

3 900,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00


85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,004130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 800,00


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,003110

Świadczenia społeczne

18 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,001 135 156,00

Świadczenia społeczne

18 000,00

Razem: 1
Razem: 1 135 156,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (20 marca 2009)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (10 czerwca 2011, 08:09:54)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (10 czerwca 2011, 11:09:34)
Zmieniono: zmiana daty wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 396