Uchwała nr XXX/145/2009

UCHWAŁA NR XXX/145/2009

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2009.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, nr 115 poz. 791 oraz Nr 140 poz. 984)

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/119/2008 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVI/130/2009 z dnia 20 marca 2009 r., Nr XXVIII/134/2009 z dnia 03 czerwca 2009 r., Nr XXIX/144/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 6/V/09 z dnia 20.02.2009 rok i Nr 31/V/2009 r. z dnia 22 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "12.668.728,00" zastępuje się sumą "13.684.394,00" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

w tym: dochody bieżące - 13.672.394,00

dochody majątkowe - 12.000,00

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości “15.522.728,00” zastępuje się sumą “16.988.394,00” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) a) kwotę deficytu w wysokości "1.854.000,00" zastępuje się kwotą w wysokości "3.304.000,00"

b) kwotę przychodów w wysokości "1.854.000,00" zastępuje się kwotą "3.304.000,00" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załączniki nr 5 i 5a otrzymują brzmienie ja w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

UZASADNIENIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY NA 2009 ROK.

 

Potrzeba dokonania zmian budżetu po stronie dochodów wynika ze:

- zmian kwot dotacji na zadania zlecone i własne,

- przeniesienia planu dochodów budżetowych między paragrafami w związku ze zmianą niektórych ustaw.

Natomiast po stronie wydatków zostały włączone dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem.

Proponuje się również zwiększyć środki na podłączenie urzędu gminy do sieci gazowej.

Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie: zaciągnięcia  zobowiązań w zakresie inwestycji gminnej pn. “Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” zabezpiecza się środki na finansowanie wymienionego zadania zgodnie z zawartą umową, pokrywając niedobór budżetu nadwyżkami z lat ubiegłych.

W toku wykonania budżetu wyniknęła również konieczność przesunięć wydatków między paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 13.684.394,00, po stronie wydatków 16.988.394 a niedobór wyniesie 3.304.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/145/2009 .Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku


Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


750Administracja publiczna

65 600,00

- 3 300,00

62 300,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00


756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 682 743,00

11 500,00

6 694 243,0075619


Wpływy z różnych rozliczeń

28 766,00

11 500,00

40 266,00
0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

40 266,00

40 266,00
2970

Różne przelewy

28 766,00

- 28 766,00

0,00


852Pomoc społeczna

1 263 375,00

7 466,00

1 270 841,0085213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

0,00

6 800,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

4 951,00

4 951,0085214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33 000,00

6 090,00

39 090,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 000,00

11 838,00

26 838,0085219


Ośrodki pomocy społecznej

68 575,00

1 376,00

69 951,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

68 575,00

1 376,00

69 951,00
Razem:

13 668 728,00

15 666,00

13 684 394,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 września 2009 roku


Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


010Rolnictwo i łowiectwo

911 655,00

- 20 000,00

891 655,0001010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

880 000,00

- 20 000,00

860 000,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

330 000,00

- 20 000,00

310 000,00


600Transport i łączność

197 600,00

0,00

197 600,0060016


Drogi publiczne gminne

197 600,00

0,00

197 600,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

20 000,00

50 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

78 000,00

- 20 000,00

58 000,00


750Administracja publiczna

1 629 758,00

8 700,00

1 638 458,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 1 800,00

2 200,00
4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00

- 1 500,00

4 900,0075023


Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 395 700,00

20 000,00

1 415 700,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

20 000,00

70 000,0075095


Pozostała działalność

37 958,00

- 8 000,00

29 958,00
4300

Zakup usług pozostałych

22 000,00

- 8 000,00

14 000,00


852Pomoc społeczna

1 577 682,00

15 466,00

1 593 148,0085214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33 000,00

6 090,00

39 090,00
3110

Świadczenia społeczne

33 000,00

6 090,00

39 090,0085215


Dodatki mieszkaniowe

40 000,00

8 000,00

48 000,00
3110

Świadczenia społeczne

40 000,00

8 000,00

48 000,0085219


Ośrodki pomocy społecznej

176 475,00

1 376,00

177 851,00
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

122 375,00

1 376,00

123 751,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

- 2 000,00

1 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

2 000,00

7 000,00


854Edukacyjna opieka wychowawcza

47 000,00

11 500,00

58 500,0085415


Pomoc materialna dla uczniów

12 000,00

11 500,00

23 500,00
Strona 1 z 13110

Świadczenia społeczne

12 000,00

11 500,00

23 500,00


921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

858 200,00

0,00

858 200,0092109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

762 200,00

0,00

762 200,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 000,00

- 4 000,00

1 000,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,00

- 8 000,00

8 000,00
4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

12 000,00

32 000,00


926Kultura fizyczna i sport

3 068 280,00

1 450 000,00

4 518 280,0092605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 368 280,00

1 450 000,00

3 818 280,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 300 000,00

1 450 000,00

3 750 000,00
Razem:

15 522 728,00

1 465 666,00

16 988 394,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 2 z 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU

I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku


paragraf

T r e ś ć

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1.854 000,00

1 450.000,00

3.304 000,00
Razem: 1.854.000,00

1 450.000,00

3.304 000,00


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 29 września 2009 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010Rolnictwo i łowiectwo

310 000,00


01010


Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

310 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

310 000,00
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna

310 000,00

700Gospodarka mieszkaniowa

35 000,0070005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 000,00
Wykup gruntów

35 000,00

750

 Administracja publiczna

70 000,00


75023


Urzędy gmin

70 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

801Oświata i wychowanie

1 900 000,00


80101


Szkoły podstawowe

1 900 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 900 000,00
Boisko SP - Cierpice

400 000,00
Parking przy szkołach-Cierpice

300 000,00
Rozbudowa SP- M. Nieszawka

1 200 000,00

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000,00


90015


Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00
Oświetlenie ulic gminnych

80 000,00


90095


Pozostała działalność

10 000,006060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00
Zakupy do eksploatacji kanalizacji

10 000,00

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

630 000,00


92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

630 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

630 000,00
Rozbudowa obiektu gminnego na cele przedszkola

630 000,00

926Kultura fizyczna i sport

3 000 000,00


92601


Obiekty sportowe

700 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00CSiR-budowa krytego basenu

700 000,00

 

92605


Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

3 750 000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 750 000,00Centrum Sportu i Rekreacji

3 750 000,00Razem

7 485 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek


Strona 1 z 1Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/145/2009 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2009 roku


Dział

Rozdz.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


010Rolnictwo i łowiectwo

24 655,00

0,00

24 655,0001095


Pozostała działalność

24 655,00

0,00

24 655,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

24 655,00

0,00

24 655,00


750Administracja publiczna

65 600,00

- 3 300,00

62 300,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,00

0,00

4 756,0075101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00

0,00

662,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

662,00

0,00

662,0075109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 094,00

0,00

4 094,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 094,00

0,00

4 094,00


852Pomoc społeczna

1 064 800,00

- 10 699,00

1 054 101,0085212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 040 000,00

0,00

1 040 000,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 040 000,00

0,00

1 040 000,0085213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 800,00

- 4 951,00

1 849,0085214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00Razem:

1 159 811,00

- 13 999,00

1 145 812,00
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKREAU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 5a

 

 

 

Dział

Rozdz..

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie


010Rolnictwo i łowiectwo

24 655,00

0,00

24 655,0001095


Pozostała działalność

24 655,00

0,00

24 655,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

60,00

0,00

60,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

10,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

0,00

400,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14,00

0,00

14,00
4430

Różne opłaty i składki

24 171,00

0,00

24 171,00


750Administracja publiczna

65 600,00

- 3 300,00

62 300,0075011


Urzędy wojewódzkie

65 600,00

- 3 300,00

62 300,00
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 700,00

0,00

43 700,00
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 500,00

0,00

2 500,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 100,00

0,00

7 100,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

1 100,00

0,00

1 100,00
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- 1 800,00

2 200,00
4300

Zakup usług pozostałych

6 400,00

- 1 500,00

4 900,00
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

0,00

800,00


751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 756,00

0,00

4 756,0075101


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

662,00

0,00

662,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,00

0,00

88,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

14,00

0,00

14,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,00

0,00

560,0075109


Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 094,00

0,00

4 094,00
3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 860,00

0,00

2 860,00
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50,00

0,00

50,00
4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

0,00

10,00
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

250,00

0,00

250,00

 

 

 

 

 

 
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

300,004300

Zakup usług pozostałych

624,00

0,00

624,00

852Pomoc społeczna

1 064 800,00

- 10 699,00

1 054 101,00


85212


Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 040 000,00

0,00

1 040 000,003110

Świadczenia społeczne

994 200,00

0,00

994 200,004010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 800,00

0,00

22 800,004040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

900,00

0,00

900,004110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 800,00

0,00

15 800,004120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

0,00

600,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

0,00

1 000,004300

Zakup usług pozostałych

3 900,00

0,00

3 900,004440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

0,00

800,00


85213


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6 800,00

- 4 951,00

1 849,004130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

6 800,00

- 4 951,00

1 849,00


85214


Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

18 000,00

- 5 748,00

12 252,003110

Świadczenia społeczne

18 000,00

- 5 748,00

12 252,00


Razem:

1 159 811,00

- 13 999,00

1 145 812,00

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 września 2009)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (10 czerwca 2011, 11:06:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306