2010

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2010

Uchwała nr III/12/2010

Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010 roku     w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za wodę i opłaty  za odprowadzanie ścieków.   Na podstawie art. [...]

Uchwała nr III/11/2010

Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  29 grudnia 2010 roku   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego  przysługujących wójtowi [...]

Uchwała nr III/10/2010

Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  29 grudnia 2010 roku       w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej.     Na podstawie art. 226, 227, 228, 229 i 230 ustawy o [...]

Uchwała nr III/9/2010

Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010 roku       w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2011     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr III/8/2010

Uchwała nr III/8/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej Gminy Wielka Nieszawka. Na [...]

Uchwała nr III/7/2010

Uchwała nr III/7/2010   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2010 roku     w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr II/6/2010

Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej Na podstawie art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z [...]

Uchwała nr II/5/2010

Uchwała nr II/5/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [...]

Uchwała nr II/4/2010

Uchwała nr II/4/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2010 rokuw sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr II/3/2010

Uchwała nr II/3/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 grudnia 2010 rokuw sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała nr I/2/2010

Uchwała nr I/2/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr I/1/2010

Uchwała nr I/1/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr XLII/204/2010

Uchwała nr XLII/204/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (działki o numerach: 189/3÷5 i [...]

Uchwała nr XLII/203/2010

Uchwała nr XLII/203/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2010 roku   w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Wielka Nieszawka (dz. nr 222/18)     Na [...]

Uchwała Nr XLII/205/2010

     U C H W A Ł A Nr XLII/205/2010RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca o [...]

Uchwała nr XLI/202/2010

Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010 roku     w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter [...]

Uchwała nr XLI/200/2010

Uchwała  nr XLI/200 /2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010 roku     w  sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.   [...]

Uchwała nr XLI/199/2010

Uchwała Nr XLI/199/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2010 roku      w sprawie: utworzenia świetlic w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka [...]

Uchwała nr XLI/201/2010

                         Uchwała nr XLI/201/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 7 października 2010 r. [...]

Uchwała nr XL/198/2010

Uchwała nr XL/198/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010 rokuw sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, okolice ul. Wierzbow [...]

Uchwała nr XL/197/2010

Uchwała nr XL /197/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej utworzenia obszaru Natura 2000 „Wydmy Kotliny Toruńskiej” na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XL/196/2010

Uchwała nr XL/196/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, znajdujących się w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XL/195/2010

Uchwała nr XL/195/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010 roku       w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, [...]

Uchwała nr XL/194/2010

Uchwała nr XL/194/2010 Rady Gminy  Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010 roku   w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy [...]

Uchwała nr XL/193/2010

Uchwała Nr XL/193/2010 Rady Gminy  Wielka Nieszawka z dnia 6 września 2010 rokuw sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.   Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U [...]

Uchwała nr XXXIX/192/2010

Uchwała Nr XXXIX/192/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 [...]

Uchwała nr XXXIX/191/2010

Uchwała nr XXXIX/191/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Wielkiej Nieszawce przy ul. [...]

Uchwała nr XXXIX/190/2010

Uchwała nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2010 roku         w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.           Na [...]

Uchwała nr XXXIX/189/2010

Uchwała nr XXXIX/189/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego [...]

Uchwała nr XXXVIII/188/2010

Uchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, znajdujących się w kompetencji Rady Gminy [...]

Uchwała nr XXXVIII/187/2010

Uchwała nr XXXVIII/187/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2010 roku     w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt [...]

uchwała nr XXXVIII/186/2010

Uchwała nr XXXVIII/186/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2010 roku         W sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty. [...]

Uchwała nr XXXVIII/185/2010

Uchwała Nr XXXVIII/185/2010Rady Gminy Wielka Nieszawkaz dnia 18 maja 2010 rokuw sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 [...]

Uchwała nr XXXVIII/184/2010

Uchwała nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cierpice na lata 2009 - 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 2 [...]

Uchwała nr XXXVII/183/2010

                                 UCHWAŁA NR XXXVII/183/2010 RADY GMINY WIELKA [...]

Uchwała nr XXXVII/182/2010

UCHWAŁA NR XXXVII/182/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010 rok   w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2010.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr XXXVII/181/2010

Uchwała Nr …… Uchwała Nr XXXVII/181/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – [...]

Uchwała nr XXXVII/179/2010

UCHWAŁA NR XXXVII/179/2010 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 27 kwietnia 2010 roku     W sprawie: określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności [...]

Uchwała nr XXXVII/180/2010

Uchwała Nr ……… Uchwała Nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Na podstawie: art. 22 ust. 3 [...]

Uchwała nr XXXVII/178/2010

CKK UCHWAŁA Nr XXXVII/178/2010 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, [...]

Uchwała nr XXXVII/177/2010

CKK UCHWAŁA Nr XXXVII/177/2010 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Mała Nieszawka, teren [...]

Uchwała nr XXXVII/176/2010

CKK UCHWAŁA Nr XXXVII/176/2010 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (części wsi Cierpice, teren [...]

Uchwała nr XXXVI/175/2010

U C H W A Ł A   Nr XXXVI/175/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29.03. 2010 r.      w sprawie : oświetlenia ulicznego.                Na [...]

Uchwała nr XXXVI/174/2010

U C H W A Ł A Nr U C H W A Ł A Nr XXXVI/174/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała nr XXXVI/173/2010

U C H W A Ł A Nr UCHWAŁA Nr XXXVI/173/2010         Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała nr XXXVI/172/2010

U C H W A Ł A Nr UCHWAŁA Nr XXXVI/172/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: nabycie nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 199 r. o [...]

Uchwała nr XXXVI/171/2010

‘projekt” Uchwała nr XXXVI/171/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z [...]

XXXVI/170/2010

Uchwała nr – VIII/21/2007 Uchwała nr – VIII/21/2007 Uchwała nr – VIII/21/2007 UCHWAŁA NR XXXVI/170/2010Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za [...]

Uchwała Nr XXXIV/168/2010

Uchwała Nr XXXIV/168/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Wielka Nieszawka projektu “Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu [...]

Uchwała Nr XXXIV/167/2010

Uchwała Nr XXXIV/167/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 28 stycznia 2010 roku   w sprawie: wyboru formy organizacyjnej Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.       Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr XXXIV/166/2010

  Uchwała Nr XXXIV/166/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 28 stycznia 2010 roku   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.          Na [...]

Uchwała Nr XXXIV/165/2010

  Uchwała Nr XXXIV/164/2010 Rady Gminy Wielka Nieszawka  z dnia 28 stycznia roku   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych      na [...]

metryczka