Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Wielka Nieszawka, 21 października 2010 r.

OŚS 7624-2/08/09/10

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wielka Nieszawka

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

zgodnie z art. 85 ust. ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Wielka Nieszawka

zawiadamia

że w dniu 21 października 2010 r. na wniosek Pana Jarosława Schwarza, “MAGNETIX”, ul. Poznańska 9, Cierpice, 87-103 Toruń 5, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚS 7624-2/08/09/10 polegającego na “Wykorzystaniu kabiny lakierniczej typu IRYD 1 na działce nr 307/17 w Cierpicach”.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12 od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15, wtorek 8-16- w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia.

 

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce,

- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji,

- na stronie BIP Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

metryczka


Wytworzył: Wójt (21 października 2010)
Opublikował: Bartosz Szambelan (22 października 2010, 09:39:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667