Obwieszczenie o złożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko- firma PTC Artur Szreder

 

                                                                           Wielka Nieszawka, 17 grudnia 2010r.

OŚS 7624-4/09/10

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

informuje

że w tut. Urzędzie złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. “Zakup i uruchomienie linii do przetwórstwa przemiałów i aglomeratów w regranulaty tworzyw sztucznych na działce nr 279/34 w Małej Nieszawce”.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:
Pana Artura Szredera, ul. Poligraficzna 20 Krobia, 97-162 Lubicz.

2. Przed wydaniem decyzji wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o uzyskanie opinii czy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.

3. Po uzyskaniu opinii ww. organów administracyjnych Wójt Gminy Wielka Nieszawka postanowieniem stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka.
Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

/-/ mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt (17 grudnia 2010)
Opublikował: Bartosz Szambelan (20 grudnia 2010, 12:07:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Szambelan (20 grudnia 2010, 12:12:41)
Zmieniono: Poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 895