oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Pana Kazimierza Kaczmarka za rok 2010_koniec kadencji 2006-2010

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Wójta Gminy

Wielka Nieszawka, dnia 8.09.2010 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany, Kazimierz Kaczmarek

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 11.03. 1953 r. w Podgaj

Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 – Wójt

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 15.000,00zł – małżeńska wspólność majątkowa

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

  • papiery wartościowe: nie dotyczy.

II.

1. Dom o powierzchni: 106 m² ,o wartości: 150.000,00 , tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: ........ zł , tytuł prawny: .........

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy.

rodzaj gospodarstwa: ......, powierzchnia: ...........o wartości: ........................................

rodzaj zabudowy: ..............................tytuł prawny: .....................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..........................

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka o powierzchni 4900 m² , budynek gospodarczy o pow. 100 m², o wartości 100.000 zł, tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa.

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...............................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ........................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................................................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
– należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście .............................

- wspólnie z innymi osobami .....................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .................................. 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście ............................

- wspólnie z innymi osobami......................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............................

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............................................

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .......................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..........................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...........................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

dochód z tytułu zatrudnienia – 97.248,60 zł - małżeńska wspólność majątkowa.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji): samochód Skoda Superb 1,9 TDI - , rok prod. 2003 – małżeńska wspólność majątkowa


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Wielka Nieszawka 8.09.2010 r.                                                 (-) Kazimierz Kaczmarek


Wytworzył: Wójt Gminy (30 września 2010)
Opublikował: Jacek Mularz (30 września 2010, 14:35:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1845

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij