Statut Gminy Wielka Nieszawka

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gmina Wielka Nieszawka działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz

niniejszego Statutu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wielka Nieszawka;

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Wielka Nieszawka;

3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wielka Nieszawka;

4) Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka;

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wielka Nieszawka;

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. 1. Gmina jest posiadającą osobowość prawną - jednostką samorządu terytorialnego.

2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4.1. Gmina położona jest w województwie kujawsko-pomorskim i obejmuje obszar 21 628 ha.

2. Terytorium i granice Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Wielka Nieszawka.

§ 5.1. Mieszkańcy Gminy tworzą z mocy prawa gminną wspólnotę samorządową.

2.Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum, w drodze konsultacji oraz za pośrednictwem organów Gminy.

§ 6.1. W Gminie mogą być tworzone sołectwa jako jednostki pomocnicze.

2.Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw należy do Rady, która podejmuje te czynności w

oparciu o następujące zasady:

1/ Rada podejmuje uchwałę o zamiarze utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa;

2/ w terminie 30 dni po podjęciu uchwały, o której mowa w punkcie 1, przeprowadza się na zebraniach wiejskich konsultacje w celu zaopiniowania tej uchwały;

3/ konsultacje wyrażone są w formie stosownej uchwały zebrania wiejskiego, która nie jest jednak Rady wiążąca;

4/ po przeprowadzeniu konsultacji i otrzymaniu uchwał zebrania wiejskiego Rada podejmuje stosowną uchwałę w przedmiocie utworzenia, zniesienia, połączenia lub podziału sołectwa.

ROZDZIAŁ II

HERB I INNE ZNAKI GMINY WIELKA NIESZAWKA

§ 7.1. Herbem Gminy jest: w polu srebrnym między ramionami czarnego ucha kotłowego czyli zawiasy, barkiem w dół, krzyż krzyżacki umieszczony w tarczy późnogotyckiej ( zaokrąglonej od dołu o proporcjach 7: 6 wysokości do szerokości).

2. Przedstawienie herbu stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 8.1. Flaga Gminy ma postać płata składającego się z trzech jednakowej szerokości pionowych słupów: czarnego, białego, czarnego. W kantonie umieszczony jest herb Gminy. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.

2. Barwne przedstawienie flagi stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

3. Używanie flagi Gminy jest zastrzeżone dla organów Gminy.

§ 9.1. Pieczęć Gminy jest metalowa, okrągła o średnicy 60 mm, na tłoku herb Gminy, w otoku majuskulny napis: Gmina Wielka Nieszawka - do pieczętowania zarówno w laku jak i w tuszu.

2. Przedstawienie pieczęci Gminy stanowi załącznik nr 4 do Statutu.

§ 10.1. Znaki Gminy określone w § 7 do § 9 Statutu są prawnie chronione.

2. Rozpowszechnianie i używanie znaków Gminy przez podmioty inne niż organy Gminy wymaga pisemnej zgody Wójta.

ROZDZIAŁ III

CELE, ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

§ 11. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju.

§ 12. Gmina wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów – we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 13. Zakres działania Gminy określają:

1/ ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,

2/ porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego bądź organami administracji

rządowej,

3/ uchwały Rady podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały

podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

§ 14.1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:

1/ działalność swych organów i organów sołectw;

2/ gminne jednostki organizacyjne;

3/ działalność innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2.Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE GMINY

§ 15.1. Gmina działa poprzez swoje organy.

2. Organami Gminy są: Rada oraz Wójt.

3. Organy Gminy działają na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz Statutu.

4. Działalność organów Gminy jest jawna.

§ 16.1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada.

2. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

3. W skład Rady wchodzą radni w liczbie określonej przez ustawę z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

4. Zasady i tryb wyboru radnych określa odrębna ustawa.

§ 17.Rada sprawuje kontrolę :

1)na sesjach przez rozpatrywanie sprawozdań oraz informacji;

2)za pomocą Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji Rady powołanych do wykonania określonych zadań.

§ 18.1. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, Rada wybiera spośród radnych - Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego.

2.Rada może na pierwszej sesji podejmować uchwały w innych sprawach wprowadzonych do porządku obrad po złożeniu ślubowania przez radnych.

§ 19.Przewodniczący lub w jego zastępstwie – Wiceprzewodniczący:

1/ zwołuje sesje Rady;

2/ prowadzi obrady Rady;

3/ podpisuje uchwały Rady.

§ 20.1. W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji , Rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko ( stanowiska ).

2. W przypadku, gdy ani Przewodniczący, ani Wiceprzewodniczącego nie są w stanie zwołać sesji, o której mowa w ust. 1 sesję zwołuje najstarszy wiekiem radny.

§ 21.1. Rada obraduje na sesjach, które mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

2.Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni, od daty złożenia wniosku przez co najmniej ¼ ustawowego składu rady lub Wójta.

3.W żądaniu zwołania sesji powinny być wskazane sprawy mające być przedmiotem obrad oraz załączone projekty uchwał.

4.W razie orzeczenia przez organ nadzoru nieważności uchwały Rady, przewodniczący zobowiązany jest , jeżeli jest to podyktowane nagłością sprawy, zwołać sesję w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia.

§ 22.1. Termin sesji Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy.

§ 23.1. Sesje Rady są jawne.

2. Wyłączenie jawności sesji Rady może nastąpić, jeżeli ustawa na to pozwala.

§ 24. W sesjach Rady mogą uczestniczyć sołtysi z prawem głosu w dyskusji oraz składania wniosków lecz bez prawa do udziału w głosowaniu.

§ 25. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Wójtowi, zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym;

2) Przewodniczącemu - w sprawach związanych z ustaleniem wynagrodzenia Wójta;

3) radnym w liczbie co najmniej 4.

§ 26.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wszystkie uchwały Rady ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie Gminy.

2.Uchwały Rady będące aktami prawa miejscowego ogłasza się i wchodzą w życie w trybie przepisów dotyczących ogłaszania aktów normatywnych.

3. Uchwały nie będące aktami prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem podjęcia chyba, że przewidziano inny termin ich wejścia w życie.

§ 27. Urząd Gminy prowadzi zbiór uchwał, wraz z ich tekstami jednolitymi, dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

§ 28.1.Rada powołuje ze swego grona następujące stałe komisje:

1/ Rewizyjną,

2/ Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji,

3/ Zdrowia, Oświaty , Kultury i Sportu,

4/ Statutowo-Regulaminową

2.W czasie trwania kadencji Rada może powoływać komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy.

§ 29. Stałe komisje Rady działają w następującym składzie:

1)Komisja Rewizyjna: przewodniczący Komisji, zastępca przewodniczącego oraz 2 członków;

2)Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji: przewodniczący i 4 członków;

3) Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: przewodniczący i 3 członków;

4) Komisja Statutowo-Regulaminowa: przewodniczący i 2 członków.

§ 30. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej:

1). Komisja Rewizyjna, zwana dalej w niniejszym paragrafie “ Komisją" jest wewnętrznym organem Rady realizującym jej funkcję kontrolną.

2) do kompetencji komisji należy:

a/ wykonywanie zadań, jakie nakłada na tę Komisję ustawa o samorządzie gminnym,

b/ kontrola działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

c/ opiniowanie projektów uchwał - na wniosek Rady lub Wójta,

d/ zajmowanie stanowiska w kwestiach przekazanych Komisji przez Radę.

3) Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy, uwzględniając kryteria legalności, celowości, rzetelności oraz gospodarności.

4) Komisja działa podstawie rocznych planów pracy, zatwierdzonych przez Radę. W sprawach pilnych Komisja - na zlecenie Rady - podejmuje czynności nie ujęte w jej planie pracy.

5) pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybierany przez Radę. Komisja

wskazuje wśród swego grona osobę, której powierza obowiązek protokołowania swych posiedzeń.

6) przynajmniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Komisja zawiadamia o zamierzonej kontroli kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej oraz Wójta.

7) czynności kontrolne dokonywane są przez Komisję w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej Gminy ( bądź Wójta ).

8) z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki (Wójt). Po jednym egzemplarzu protokółu otrzymują: Przewodniczący Rady, Wójt, Komisja, kierownik kontrolowanej jednostki.

9) kierownik kontrolowanej jednostki ( bądź odpowiednio Wójt) ) może w ciągu 7 dni od podpisania protokółu z kontroli zgłosić pisemne wyjaśnienie lub zastrzeżenie odnoszące się do zawartych w protokóle stwierdzeń - do Przewodniczącego Rady. Wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa, stanowią załącznik do protokółu kontroli sporządzonym przez Komisję.

10) w oparciu o całokształt ustaleń dokonanych podczas kontroli - Komisja sporządza sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników kontroli ze wskazaniem przyczyn ujawnionych nieprawidłowościami oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie. Sprawozdanie może zawierać także zalecenia pokontrolne:

a/ dotyczące usunięcia nieprawidłowości,

b/ zawierające propozycje usprawnienia kontrolowanej działalności,

c/ dotyczące pociągnięcia konkretnych osób do odpowiedzialności ( porządkowej, dyscyplinarnej , itp.).

11) sprawozdanie Komisji oraz zalecenia, będące wynikiem kontroli są przedmiotem obrad Rady.

12) Rada może sprawozdanie przyjąć lub odrzucić. Przyjmując sprawozdanie Rada może dokonać zmian w zaleceniach pokontrolnych przedstawionych przez Komisję.

§ 31.1.Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej na piśmie swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

2.Posiedzenia komisji są jawne.

§ 32. 1.Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami, przyjmuje zgłaszane przez nich wnioski i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.

2.Przedstawiając zgłoszone wnioski radny ma prawo zaprezentować własne stanowisko w sprawie.

3.Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady.

§ 33.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2.Klub może utworzyć co najmniej czterech radnych.

3.Klub działa od momentu zgłoszenia jego powstania Przewodniczącemu. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę klubu, listę członków, skład władz klubu.

4.Radny może należeć tylko do jednego klubu.

§ 34. Szczegółowe kwestie związane z organizacją wewnętrzną Rady oraz trybem jej pracy określa uchwalony przez Radę - Regulamin Rady stanowiący załącznik Nr 5 do Statutu.

§ 35. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu wskazany przez Wójta.

ROZDZIAŁ V

WÓJT

§ 36. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

§ 37. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym po złożeniu wobec Rady ślubowania.

§ 38. Odwołanie Wójta może nastąpić w trybie określonym ustawą o samorządzie gminnym.

§ 39. 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Wójt wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone przepisami prawa, w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej , w porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

§ 40.1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Gminę zadań publicznych, a znajdujących się w posiadaniu organów Gminy lub jej jednostek organizacyjnych,

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 udostępnia się na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony w Sekretariacie Urzędu, a jeżeli wniosek dotyczy działalności jednostek organizacyjnych - w Sekretariacie tej jednostki,.

3. Dokumenty podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.

4. Dokumenty związane z działalnością Urzędu udostępniane są przez Wójta,

5. Dokumenty związane z działalnością Rady i jej organów udostępniane są przez Przewodniczącego ,

6. Dokumenty związane z działalności jednostek organizacyjnych Gminy udostępniane są przez ich kierowników,

7. Dokumenty związane z działalnością sołectw udostępniane są przez sołtysów,

8. Udostępnianie dokumentów związanych z działalnością organów Gminy odbywa się w razie potrzeby w obecności pracownika Urzędu wskazanego przez Wójta, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

9. Udostępnianie dokumentów polega na ich przeglądaniu oraz sporządzaniu z nich notatek lub odpisów.

10. Prawo dostępu do dokumentów podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych ustaw, w szczególności : w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych., o ochronie tajemnic ustawowo chronionych, przepisach chroniących prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorstwa, w przepisach dotyczących ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów

gospodarczych , ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego lub państwowego itp.

11. Nie udostępnia się dokumentów będących w trakcie opracowywania bądź, gdy wniosek o udostępnienie jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub gdy wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólnikowy uniemożliwiający spełnienie żądania.

12. Dokumenty udostępniane są niezwłocznie po złożeniu wniosku – w siedzibie i godzinach pracy Urzędu.

13. Wniosek. pisemny jest wymagany w przypadku gdy spełnienie żądania wymaga wyszukiwania dokumentów, bądź gdy żądanie jest skomplikowane.

ROZDZIAŁ VII

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 41. Na terenie Gminy funkcjonują następujące jednostki pomocnicze Gminy - sołectwa:

1/ Brzoza,

2/ Cierpice,

3/ Mała Nieszawka,

4/ Wielka Nieszawka.

§ 42.1. O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw, a także zmianie ich granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w § 6, ust. 2 Statutu.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 powinny określić w szczególności:

1/ nazwę jednostki pomocniczej,

2/ obszar,

3/ granice,

4/ siedzibę władz.

§ 43.1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie , które obejmuje wszystkich mieszkańców sołectwa mających czynne prawo wyborcze;

2.Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach sołectw.

§ 44. Sołectwa mogą gospodarować samodzielnie środkami finansowymi jeżeli zostaną one wydzielone w budżecie Gminy do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na sołectwach.

§45. Sołectwa podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach sołectw.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY WYKONYWANIA UCHWAŁ RADY

§ 46. O sposobie wykonywania uchwał Rady rozstrzyga Wójt, o ile Rada sama nie określiła zasad wykonywania swej uchwały.

§ 47. Określenie przez Wójta sposobu wykonywania uchwały Rady obejmuje w szczególności - w razie potrzeby:

1/ ustalenia terminu wykonywania uchwały,

2/ określenie środków niezbędnych do wykonywania uchwały,

3/ wskazania osób lub innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację uchwały.

ROZDZIAŁ IX

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 48.1. Na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Wójt jest zatrudniony w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

2. Przewodniczący dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia Wójta.

§ 49. Z wyłączeniem Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika pracownicy Urzędu są zatrudniani przez Wójta na podstawie umowy o pracę.

ROZDZIAŁ X

MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

§ 50. Projekt budżetu podlega zaopiniowaniu przez stałe komisje Rady.

§ 51. Wójt ogłasza uchwałę budżetową przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicach ogłoszeń .

§ 52. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządzania mieniem składa jednoosobowo Wójt lub działający z jego upoważnienia Zastępca Wójta.

§ 53. Wszystkie umowy zawierane przez gminę na piśmie wymagają uprzedniego zaopiniowania przez radcę prawnego zatrudnionego w Urzędzie.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się ustawę o samorządzie gminnym oraz przepisy szczególne.

2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

§ 55. Do zmian Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

 

Załącznik nr 5do Statutu Gminy Wielka Nieszawka

REGULAMIN RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

ROZDZIAŁ II

RADNI

§ 2. Radni mają prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w sesjach i pracach organów rady, do których zostali wybrani.

§ 3. 1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach jej organów podpisem na liście obecności.

2. W razie przeszkody uniemożliwiającej radnemu udział w obradach , radny ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność przed terminem obrad Rady (komisji).

3. Radny może z ważnych przyczyn zwrócić się do Rady o czasowe zwolnienie z wypełniania obowiązków radnego, ale nie dłużej niż przez pół roku.

§ 4.1.Radny ma obowiązek:

1) utrzymywania stałej więzi z wyborcami;

2) informowania wyborców o aktualnej sytuacji w gminie;

3) konsultowania materiałów, spraw i projektów uchwał;

4) upowszechniania uchwał i przedsięwzięć Rady;

5) informowania wyborców o swojej działalności w Radzie;

6) przyjmowania postulatów i skarg.

2. Radny ma prawo przedstawiania organom Gminy do rozpatrzenia postulaty zgłoszone przez mieszkańców Gminy.

3. Na sesjach i między sesjami radni mają prawo wnosić wnioski lub zapytania do Przewodniczącego lub Wójta.

§ 5. Rada może zlecić radnemu lub radnym uczestnictwo w spotkaniu z mieszkańcami w okręgu wyborczym, do którego został wybrany dla zebrania i przedstawienia Radzie opinii wyborców w konkretnej sprawie.

§ 6.1. Radny ponosi odpowiedzialność za udział i aktywność w pracach Rady

2. Przewodniczący dokonuje oceny aktywności radnych.

§ 7. O zmianie miejsca zamieszkania radni powinni każdorazowo powiadomić Przewodniczącego.

§ 8. Na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych

§ 9. Postanowienia §7 i § 8 stosuje się odpowiednio do sołtysów.

§ 10. Zasada i tryb współdziałania oraz kontrola nad działalnością Rad Sołeckich i Sołtysów określona jest w statucie sołectwa.

ROZDZIAŁ III

KOMISJE

§ 11. Komisje działają pod kontrolą Rady i składają jej sprawozdania ze swojej działalności.

§ 12. Do zadań komisji należy:

1/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw dla których komisja została powołana.

2/ wykonywanie kontroli przewidzianych w planie pracy lub zleconych doraźnie przez Radę.

§ 13. Rozpatrując sprawę przekazaną przez Radę - Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby jeżeli z wnioskiem takim zwróci się Przewodniczący.

§ 14.1. Do zakresu działania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska. i Inwestycji należą, sprawy związane z:

1) tworzeniem, uchwalaniem i dokonywaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2) gospodarowaniem mieniem Gminy;

3) ochrona Środowiska na terenie Gminy;

4) gospodarka odpadami i stanem sanitarnym Gminy;

5) inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy.

2. Do zakresu działania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy związane z:

1) ochroną zdrowia;

2) krzewieniem oświaty zdrowotnej;

3) współpracą z Radą Społeczną i kierownikiem GOZ;

4) oświatą;

5) podejmowaniem przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania patologiom społecznym;

6) kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną, i sportem;

7) podejmowaniem działań na rzecz krzewienia kultury masowej;

8) organizowaniem imprez masowych.

3. Do zadań Komisji Statutowo- Regulaminowej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w aktach prawnych regulujących organizację Gminy, jej organów i gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 15. Komisje działają na posiedzeniach oraz w terenie.

§ 16.1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

2. Przewodniczących pozostałych komisji wybierają spośród siebie członkowie Komisji.

§ 17.1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

2.Informację o posiedzeniu Komisji wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie z 3 dniowym wyprzedzeniem, podając porządek posiedzenia

3.Przewodniczący komisji zawiadamia Przewodniczącego oraz Wójta o terminie posiedzenia komisji i tematyce obrad.

4.Komisje mogą wyłonić podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i protokolant.

§ 18.1.Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy – na wniosek Przewodniczącego.

2.Jeżeli przewodniczący komisji nie zwoła posiedzenia komisji w terminie 7 dni, posiedzenie komisji może zwołać Przewodniczący.

§ 19. Komisje rozpatrują sprawy na zlecenie Rady lub za jej akceptacją.

§ 20.1.Komisje podejmują opinie, które zawierają stanowisko w określonej sprawie.

2.Komisje sporządzają na piśmie opinie do przedstawionych im projektów uchwał.

3.Opinia negatywna wymaga merytorycznego uzasadnienia.

§ 21. Komisje do końca marca przedstawiają Radzie pisemne sprawozdania ze swej działalności podejmowanej w poprzednim roku kalendarzowym.

§ 22. Do pracy komisji doraźnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące komisji stałych.

ROZDZIAŁ IV

SESJE

§ 23. Sesje Rady odbywają się w liczbie potrzebnej do wykonania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24. 1. Na ostatniej sesji w roku Rada uchwala plan pracy na rok następny, w którym określa tematy obrad oraz przewidywane sposoby realizacji zadań.

2. Rada w każdym czasie może dokonywać zmian i uzupełnień rocznego planu pracy.

§ 25.1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji.

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej 5 dni przed ustalonym terminem sesji.

3. W zawiadomieniu podaje się miejsce, czas i datę rozpoczęcia sesji, porządek obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniami i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji .

4. Materiały na sesję dotyczące budżetu oraz rozpatrywania sprawozdań z jego wykonania przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.

5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony tylko na początku sesji.

6. Przewodniczący powiadamia o dalszych posiedzeniach Rady w ramach jednej sesji.

§ 26.1. W sesji Rady obwiązany jest uczestniczyć: Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli na sesji będą rozpatrywane sprawy dotyczące kierowanych przez nich jednostek.

2. W sesji mają prawo brać udział sołtysi, z zastrzeżeniem, że nie przysługuje im prawo do udziału w głosowaniach.

3. Przewodniczący może powiadomić o sesji organy nadzoru.

4. Przed każdą sesją Przewodniczący ustala szczegółową listę osób zaproszonych.

§ 27. Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej 8 radnych / quorum /.

§ 28. W pomieszczeniu Rady należy zapewnić miejsce dla członków Rady oraz dla zaproszonych gości i publiczności.

§ 29.1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

2. Rada rozstrzyga sprawy na sesjach podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami.

§ 30. 1. Podmiot występujący z inicjatywą uchwałodawczą powinien przedstawić projekt uchwały z uzasadnieniem.

2.Treść projektu uchwały powinna być zredagowana precyzyjnie oraz powinna odpowiadać tytułowi projektu uchwały.

3.Projekt powinien być podpisany przez wnioskodawcę.

4.Projekt uchwały powinien zawierać:

  1. właściwą podstawę prawną,
  2. termin wykonania uchwały,
  3. wykonawcę uchwały,
  4. termin wejścia w życie uchwały;
  5. uzasadnienie.

5. Uzasadnienie obejmuje:

  1. wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;
  2. wskazanie różnicy między projektowanym a dotychczasowym stanem prawnym;
  3. przedstawienie przewidywanych skutków podjęcia uchwały np. społecznych, finansowych itp.

6. Rada jest obowiązana rozpatrzyć projekt uchwały na najbliższej lub kolejnej sesji.

7. Uchwały Rady powinny odpowiadać zasadom techniki legislacyjnej.

8. Prace związane z wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący.

9. Projekty uchwał są przekazywane Przewodniczącemu, który może przed umieszczeniem ich w porządku Sesji skierować projekt pod obrady właściwej merytorycznie Komisji.

10. W przygotowaniu uchwał zapewnia pomoc merytoryczno-organizacyjną oraz prawną Wójt lub wskazana przez niego jednostka organizacyjna lub osoba.

§ 31. Jeżeli projekt uchwały nie odpowiada wymogom §30, ust. 1-5 nie nadaje mu się dalszego biegu.

§ 32. Wnioskodawca może wycofać projekt uchwały w każdej chwili, nie później jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego.

§ 33. Rada, oprócz uchwał, może podejmować stanowiska lub opinie.

§ 34. 1. Na początku każdej sesji Rada dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2. W porządku obrad każdej sesji winna znajdować się informacja z wykonania uchwał Rady.

3. Informację, o której mowa w ust.2 składa Przewodniczący.

§ 35.1. Porządek obrad powinien zawierać punkt “ zapytania i wolne wnioski ".

2. Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela jej Przewodniczący, Przewodniczący poszczególnych Komisji, Wójt lub wyznaczony pracownik Urzędu.

3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi - radny składa pytanie (interpelację) na piśmie do protokołu.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3 odpowiedź winna być udzielona pisemnie w terminie dwutygodniowym.

5. Radny może żądać aby odpowiedź była przedmiotem obrad Rady.

6. Wniosek zgłoszony przez Radnego na Sesji podlega realizacji po jego przegłosowaniu przez Radę.

7. W punkcie porządku obrad, o którym mowa w ust. 1, mieszkańcy Gminy, którzy zapisali się do głosu na początku sesji - mogą wygłaszać oświadczenia związane z realizacją zadań Gminy.

§ 36.1. Przewodniczący prowadzi obrady wg ustalonego porządku.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

3. W ciągu całej sesji Przewodniczący może udzielić głosu w sprawie zgłaszania wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1/ stwierdzenia quorum,

2/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

3/ ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

4/ przeliczenia głosów.

4. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów.

5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzać przerwy w obradach sesji.

§ 37.1.Przewodniczący jako pierwszemu udziela głosu wnioskodawcy, następnie przewodniczącym komisji opiniujących projekt.

2.Po wyczerpaniu trybu wskazanego w ust. 1 Przewodniczący otwiera dyskusję.

3.Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję, przedstawia radnym treść projektu uchwały i zarządza głosowanie nad projektem.

§ 38.1. W głosowaniu biorą, udział jedynie członkowie Rady.

2. Uchwały oraz wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

3. W protokole z danej Sesji , na żądanie radnego - odnotowuje się imiennie jego głos oddany w jawnym głosowaniu uchwał.

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący bezzwłocznie

5.Rada podejmuje uchwały, stanowiska, opinie zwykłą większością głosów, chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym lub przepisy ustaw szczególnych.

6. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób na kartkach ustalonych do głosowania.

§ 39.1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.

2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 40.1. Uchwały powinny uwierać:

1) datę, tytuł,

2) podstawę prawną,

3) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

4) określenie organów sprawujących nadzór nad jej realizacją,

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania,

6) postanowienia dotyczące stopnia obowiązywania poprzednich uchwał w tym zakresie;

2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały i rok podjęcia.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

4. Oryginały uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji oraz organom nadzoru w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 41.1.Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku , w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu wystąpień na sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu odbiega od tematu Przewodniczący może radnego przywołać “do tematu ".

4.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad Przewodniczący przywołuje radnego do porządku lub odbiera mu głos.

5.Gdy czynności podejmowane przez Przewodniczącego zgodnie z treścią ust. 4 nie dadzą rezultatu Przewodniczący może zarządzić wydalenie z sali osoby zakłócającej porządek obrad .

6. Ust. 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w stosunku do zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy.

§ 42. Przewodniczący może udzielić głosu osobom spośród zaproszonych gości.

§ 43. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka sesję Rady.

§ 44.1.Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia;

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3) nazwiska nieobecnych członków Rady;

4) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;

5) porządek obrad;

6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

7) czas trwania posiedzenia;

8) załącznikami do protokołu są, uchwały podjęte na sesji;

9) podpis Przewodniczącego i protokolanta;

2. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.

3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 45.1. Protokół winien być sporządzony w ciągu 14dni od odbycia sesji.

2. Wyciągi protokółu Przewodniczący przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym gminy.

3. Protokóły przechowuje się w siedzibie Urzędu.

4. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołów na zasadach określonych w § 40 Statutu .

5. Protokoły są doręczane radnemu, który zgłosił Przewodniczącemu żądanie w tym względzie.

ROZDZIAŁ V

REFE RENDUM

§ 46.1.Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej sprawie dla Gminy.

2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:

1/ samopodatkowania się mieszkańców,

2/ odwołania Rady lub Wójta przed upływem kadencji,

3/ przystąpienia do związku komunalnego gmin.

§ 47.Tryb przeprowadzania referendum określa ustawa o referendum gminnym.

 

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

                                                                      Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                                /-/ Bronisław Krywionek 


Wytworzył: Rada Gminy (3 lipca 2003)
Opublikował: Maria Ruminska (3 lipca 2003, 13:48:17)

Ostatnia zmiana: Maria Ruminska (2 sierpnia 2005, 13:00:38)
Zmieniono: wprowadzenie grafiki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17151

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij