2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

                                                                    Wielka Nieszawka, dn. 18 stycznia 2011 roku
 
                                                        OGŁOSZENIE
 
Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 27 stycznia 2011 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
      - stwierdzenie quorum,
      - przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2010 roku.
3. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych za 2010 rok.
4. Sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
   a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
       na rok 2011,
   b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
   c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
       Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2011-2016,
   d) uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
      Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
   e) uchwalenia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Nieszawka
      na lata 2011-2016.

Przerwa

6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (18 stycznia 2011)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (24 stycznia 2011, 10:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481