Oświadczenie majątkowe radnej Pani Brygidy Czapiewskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Mała Nieszawka, dnia 30.04.2012 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),             Brygida Czapiewska n. rod. Dąbrowicz
                                          (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
      urodzony(a) 09 lutego 1962 r. w Toruniu

1.Wojewódzki Szpital Zespolony – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 87-100 Toruń, ul. św. Józefa 53/59 – starsza pielęgniarka specjalista,
2 Szkoła Policealna Medyczna – Wydział Ratownika Medycznego, 87-100 Toruń, ul. św. Jana 1/3 – nauczyciel.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
- papiery wartościowe: obligacje skarbowe, na kwotę: nie dotyczy.

II.

1. Dom o powierzchni: 90 m², o wartości : 120.000,00 zł, tytuł prawny: współwłasność 3/8 – akt notarialny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ...............zł tytuł prawny: ..............
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .............ha o wartości: ............... zł , rodzaj zabudowy: .............. , tytuł prawny: .......................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........ zł.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:    1) działka budowlana 0,0534 ha z budową domu jednorodzinnego
                              2) działka RO 0,1756 ha,
o wartości:        1) działka 40.000 zł -  budowa domu 150.000 zł ,
                              2) 20.000 zł
tytuł prawny:     1) własność – akt notarialny KW,
                              2) własność – akt notarialny KW.

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): od 1.08.2010 r. usługi pielęgniarskie; ewidencja dział. gosp. w UG w Wielkiej Nieszawce 781
- osobiście : usługi pielęgniarskie, Brygida Czapiewska.
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 25.608,00 zł, dochód 19.116,28 zł.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy ...............................................
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy ...............................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ..................................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ...................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. umowa o pracę Woj. Szpital Zespolony  Toruń – 49.379,26 zł,
2. umowa o pracę Szkoła Polic. Medyczna  Toruń - 12.487,61 zł,
umowy-zlecenia lub o dzieło:
3. PCK KPZO Bydgoszcz - 400,00 zł,
4. Sajnaj Robert 1974-06-08 (Lublin) – 400,00 zł,
5. Toruńskie Stow. Pomocy Szkole – 280,00 zł,
6. CKU w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny - 640,00 zł,
7. TEB Edukacja - 112,00 zł,
8. Puchacz Ryszard - 100,00 zł,
9. prawa autorskie UMK w Toruniu – 1.430,00 zł,
10. diety radnego – 4.210,00 zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Fiat Panda 2006 r. – wartość 17.000,00 zł.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 20001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


Mała Nieszawka 30.04 2012 r.                                             /-/ Brygida Czapiewska


Wytworzył: Rada Gminy (28 maja 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 maja 2012, 12:34:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij