Oświadczenie majątkowe radnej Pani Jolanty Sobiech

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Mała Nieszawka, dnia 26.04.2012 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Jolanta Barbara Sobiech n. rod. Szymczak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.02.1962 roku w Toruń,

właściciel sklepu Mała Nieszawka – małżeńska wspólność majątkowa

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: 80.000,00 – małżeńska wspólność majątkowa

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,

- papiery wartościowe: obligacje skarbowe, na kwotę: nie dotyczy.

II.

1. Dom o powierzchni: 100m2 o wartości 150.000,00 zł, tytuł prawny: własność małżeńska wspólność majątkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: .............. tytuł prawny: ................

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa : ogólne, powierzchnia: 14 ha o wartości: 280.000,00 ,rodzaj zabudowy: zwarty,

tytuł prawny: własność – małżeńska wspólność majątkowa.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 2.500.000 zł, dochód 1.800.000

4. Inne nieruchomości: dom pod działalność gospodarczą,

powierzchnia: : 250 m², o wartości: 200.000,00 zł, tytuł prawny: własność – małżeńska wspólność majątkowa

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: dotyczy nie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: właściciel sklepu -  małżeńska wspólność majątkowa

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 1.750.395,70 zł, dochód 50.075,54 zł 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy ...............................................

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy ...............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ..................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ...................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

dieta radnego – 2.300,00 zł

małżeńska wspólność majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

samochód ciężarowy 412 rok produkcji - 1999 r.

ciągnik FEND -1995 r.

samochód Volkswagen -2004 r.

samochód Volkswagen Cady - 2007 r.

- małżeńska wspólność majątkowa

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 20001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mała Nieszawka 26.04.2012 r.                                                              /-/ Jolanta Sobiech
Wytworzył: Rada Gminy (28 maja 2012)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 maja 2012, 14:40:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij