Stanowisko Nr 4/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie włączenia niektórych terenów gminy do Sieci Natura 2000.

 

Rada Gminy Wielka Nieszawka negatywnie opiniuje zamiar włączenia, położonych na terenie naszej Gminy, obszarów oznaczonych jako:

1) Dybowska Dolina Wisły – PLH 040011

2) Nieszawska Dolina Wisły – PLH 040012

3) Dolina Dolnej Wisły – PLB 040003

do Europejskiej Sieci Natura 2000 – wobec braku należytej wiedzyo możliwościach i sposobach gospodarowania na tych terenach po włączeniu ich do Sieci oraz o reżimach ochronnych, jakie będą obowiązywać na wymienionych obszarach po włączeniu ich do w/w systemu. Brak akceptacji dla zamiaru, o którym mowa wyżej, jest spowodowany również tym, iż włączenie wskazanych obszarów do Sieci Natura 2000 byłoby sprzeczne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka, przyjętym uchwałą nr XIV/82/00 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2000r.oraz z potwierdzonym przez Sejm RP w odrębnej uchwale, zamiarem budowy stopnia wodnego na Wiśle w okolicy Ciechocinka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

Uzasadnienie do stanowiska Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie zamiaru włączenia niektórych terenów Gminy do Sieci Natura 2000.

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym 16 kwietnia 2003r. w Atenach, Polska jako państwo kandydujące do U.E., jest zobowiązana do dnia akcesji:

  • wyznaczyć obszary specjalnej ochrony (OSO) na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków,
  • listę krajową specjalnych obszarów ochrony (SOO) na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska przedstawiło propozycję dokumentacji OSO i SOO położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bronisław Krywionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 marca 2004)
Opublikował: Maria Ruminska (10 maja 2004, 13:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1787