Uchwała Nr XVIII/76/2008

Uchwała Nr XVIII/76/2008

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy Dobrej).

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717, z 2004 r. nr 6 poz. 141, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz. 1635, z 2007 r. nr 127 poz. 880), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

         § 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (część wsi Cierpice, okolica ulicy Dobrej).

2. Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

           § 2. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, o którym mowa w § 1 jest ustalenie przeznaczenia terenów na funkcje:

  1. układ komunikacyjny,

  2. tereny zabudowy mieszkaniowej,

  3. infrastrukturę techniczną,

  4. zieleń

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/76/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu gminy Wielka Nieszawka.

Właściciele przedmiotowych działek złożyli wnioski o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania z rolnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tereny te znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, uzbrojoną w infrastrukturę.

Przewodniczacy Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 marca 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (18 marca 2008, 12:25:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1338