Uchwała Nr XVIII/79/2008

 

Uchwała XVIII/79/2008

Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, teren przy ul Toruńskiej, pomiędzy ulicami: Polną i Widok).).

     Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717, z 2004 r. nr 6 poz. 141, nr 141 poz. 1492, z 2005 r. nr 113 poz. 954, nr 130 poz. 1087, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz. 1635, z 2007 r. nr 127 poz. 880), Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuje:

      § 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia /zmiany/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (część wsi Mała Nieszawka, teren przy ul Toruńskiej, pomiędzy ulicami: Polną i Widok ).

2. Granice obszaru objętego projektem planu oznaczono na załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

     § 2. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, o którym mowa w § 1 jest ustalenie przeznaczenia terenów na funkcje:

  1. układ komunikacyjny,

  2. tereny rolne,

  3. tereny zabudowy mieszkaniowej,

  4. infrastrukturę techniczną,

  5. zieleń

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/79/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu gminy Wielka Nieszawka.

Właściciele przedmiotowych działek złożyli wnioski o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania z rolnego na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Tereny te znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, uzbrojoną w infrastrukturę.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Bronisław Krywionek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 marca 2008)
Opublikował: Maria Ruminska (18 marca 2008, 12:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446