OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka


RPI.6733.1.2017
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
podaje się do wiadomości, że dnia 22.06.2017 r. wydana została w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, Wójtem Gminy Aleksadrów Kujawski i Burmistrzem Ciechocinka decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka w granicach terenu obejmującego:
w granicach powiatu Toruńskiego,
w jednostce ewidencyjnej nr 046301_1 Toruń:
w obrębie ewid. nr 0076 działki nr 515, 518,  519 i części działek nr: 499, 513, 514, 517;
w obrębie ewid. nr 0078 działkę nr 117 i część działki nr 98/2;
w jednostce ewidencyjnej nr 041508_2 Wielka Nieszawka:
w obrębie ewid.  nr 0001 Brzoza części działek nr: 34/1,  34/6,  119/2, 144/1, 224/3, 237/2, 119/9, 223/9, 223/7;
w obrębie ewid. nr 0004 Popioły części działek nr: 3179/14, 3179/16, 3214/5 i 3214/19 (grunty leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo);
w granicach powiatu Aleksandrów Kujawski,
w jednostce ewidencyjnej nr 040104_2 Aleksandrów Kujawski
w obrębie ewid. nr 0018 Otłoczyn działki nr 279,  29/1 oraz części działek nr: 163,  29/2,  74,  345/1, 155, 162/2, 164/2;                                             
w obrębie ewid. nr 0031 Wołuszewo części działek nr: 113, 107, 108/1, 105/9, 105/19, 106, 111/1, 110, 108/2, 105/20;   
w jednostce ewidencyjnej nr 040102_1   Ciechocinek, w obrębie ewid. nr 0001 Ciechocinek części działek nr: 59/1, 2054, 2057 i 19/21,
zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, przy ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu, tj. we wtorki od 8:00 do 16:00 w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnych wykazach danych:
1)    na stronie www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzoza i Popioły oraz
2)    na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych bip
a)    przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
b)    przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
c)    przez Burmistrza Ciechocinka, ul. Mikołaja Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek.
 
Z upoważnienia Wójta Gminy
Z-ca Wójta Jacek Mularz


metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (22 czerwca 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (28 czerwca 2017, 12:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282