OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA

                                                                                                    Wielka Nieszawka 22.01.2018r.
 
RPI.6733.4.2017                                                      
 
                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
               o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2), art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm. poz. 1566) oraz zgodnie z art. 10 § 1,  art.61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia, że dnia 30.11.2017 r. wpłynął wniosek ENERGII- Operator S.A. Oddziału w Toruniu reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Cyrek działającego w ramach „Agencji Ubezpieczeniowej Reklamowej i Projektowej Cyrek Piotr” z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 5a/51, o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Małej Nieszawce",
1)   z trasą planowanej inwestycji przebiegającą przez teren obejmujący:
w granicach gminy Wielka Nieszawka, w obrębie Mała Nieszawka; działki nr 31/4, 31/6,     31/9, w granicach określonych na załączniku graficznym do wniosku,
 
Jednocześnie w myśl. Art. 73 Kpa zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawa w pok. nr 12 w godz.700-1500.
 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
POUCZENIE:
ww. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) - wyciąg:
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 - wyciąg):
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3 dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 570).
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 
 
 
Inwestor przedsięwzięcia: ENERGA –Operator S.A. Oddział w Toruniu
           ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń
 
Publikacja:
1.      Tablice ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce
2.      Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce
OBWIESZCZENIE (713kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Iwona Głowacka (23 stycznia 2018)
Opublikował: Iwona Głowacka (23 stycznia 2018, 08:40:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295