OGŁOSZENIE WÓJTA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz podjętej przez Radę Gminy Wielka Nieszawka uchwały Nr XXXI/154/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) 
  
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 5 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek:  7:00 - 15:00, wtorek  8:00 - 16:00, pok. nr 8.   
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, sala 8 o godz. 10.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Wielka Nieszawka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice. 
  
Wójt Gminy Wielka Nieszawka

OGŁOSZENIE (522kB) pdf

metryczka


Wytworzył: IWONA GŁOWACKA (23 października 2018)
Opublikował: Iwona Głowacka (23 października 2018, 10:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273