OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielka Nieszawka o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV


Wielka Nieszawka, 1 kwietnia 2019 r.
RPG.6733.1.2018
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
podaje się do wiadomości, że dnia 1 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV oraz budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym oraz rozłącznikiem – realizacja inwestycji na działkach nr ewid. 2136/6, 541/2, 541/1, 457/3, 456/4, 456/3, 438/3, 433/4, 432/2 obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka,
zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 7:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.
 
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (1 kwietnia 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (1 kwietnia 2019, 14:08:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118