OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dz. nr: 123/3 123/4, 123/5, 123/6 obręb Mała Nieszawka


Wielka Nieszawka, 3 kwietnia 2019 r.
RPG.6733.3.2019
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
zawiadamia się, że
 
w dniu 14 lutego 2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Przemysława Kruszka, działającego pod ELGREEN CENTRUM Sp. z o.o., ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i wymiany wybranych stanowisk słupowych SN-15kV istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe – Letnia 3 wraz z demontażem przewodów i wybranych stanowisk słupowych odcinka tejże linii napowietrznej, w granicach terenu obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 123/3 123/4, 123/5, 123/6 obręb Mała Nieszawka.
W związku z powyższym informuję, co następuje:
1.      Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.
2.      Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 7:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 3 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz stronie internetowej http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
 
 
 
Otrzymują:
1. Inwestor poprzez pełnomocnika – Pana Przemysława Kruszka,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści działek położonych w całości lub w części terenu objętego wnioskiem – według rozdzielnika w aktach sprawy,
3. A/a.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (3 kwietnia 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (3 kwietnia 2019, 15:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135