OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz nN-0,4kV w miejscowościach Brzoza oraz Popioły.


 
RPG.6733.4.2019
 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
zawiadamia się, że
 
w dniu 10 maja 2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Jakuba Bartz, działającego pod Energa Invest sp. z. o. o., postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz nN-0,4kV i wymiany wybranych stanowisk słupowych SN-15kV istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe – Letnia 3 wraz z demontażem przewodów i wybranych stanowisk słupowych odcinka tejże linii napowietrznej, w granicach terenu obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 34/1, 34/8, 119/2, 144/1, 119/7, 33/9, 33/10, 3142/4, 223/9, 3157/11, 3157/7 obręb Brzoza oraz 3179/10, 3179/14, 3179/16, 179/20, 3214/19, 3214/13, 3214/11 obręb Popioły.
W związku z powyższym informuję, co następuje:
1.      Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.
2.      Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 7:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 16 maja 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz stronie internetowej http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
 
 
Otrzymują:
Inwestor poprzez pełnomocnika – Pana Jakuba Bartz
1. Właściciele i użytkownicy wieczyści działek położonych w całości lub w części terenu objętego wnioskiem – według rozdzielnika w aktach sprawy,
A/a.

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (16 maja 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (16 maja 2019, 12:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73