OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działce 158/4 w miejscowości Mała Nieszawka.


RPG.6733.5.2019                                                      Wielka Nieszawka, 23 maja 2019r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
zawiadamia się, że:
w dniu 22 maja 2019 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Piotra Szameta, działającego pod SAN-TECH, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i budowy stanowiska słupowego z zejściem kablowym oraz rozłącznikiem, w granicach terenu obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 158/4 obręb Mała Nieszawka.

W związku z powyższym informuję, co następuje:
1. Na każdym etapie postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.
2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, tj.: we wtorki od 7:00 do 16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00 do 15:00.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 23 maja 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka oraz stronie internetowej http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl
 
Otrzymują:
1. Inwestor poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Szameta
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści działek położonych w całości lub w części terenu objętego wnioskiem – według rozdzielnika w aktach sprawy,
3. A/a.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (23 maja 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (23 maja 2019, 11:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129