OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działce 158/4 w miejscowości Mała Nieszawka


Wielka Nieszawka, 6 sierpnia 2019 r.
RPG.6733.5.2019
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
podaje do wiadomości, że w dniu 5 sierpnia 2019 r. z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Przemysława Szameta, działającego pod firmą SAN-TECH Piotr Szameta, ul. Broniewskiego 13C/10, 87-100 Toruń, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym oraz rozłącznikiem – realizacja inwestycji na działce nr ewid. 158/4 obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka,
zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu.
 
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 6 sierpnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/ oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.


Wójt Gminy
(-) Krzysztof Czarnecki

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (6 sierpnia 2019, 08:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144