Protokół nr XXXV/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 28 stycznia 2014 r.

Protokół nr XXXV/2013
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28
stycznia 2014 roku
w godz. od 15:00 do 16:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia:
  a) stwierdzenie quorum,

 2. b) przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 roku.

 4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2013 rok (druk nr 1).

 5. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok (druk nr 2).

  6.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:


a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (druk nr 3),

b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 (druk nr 4),

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 5),

d) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 6),

e) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 7),

f) ustalenia kierunku działania wójta w zakresie zasad korzystania z obiektów miejsca rekreacji i wypoczynku w Małej Nieszawce (druk nr 8),

g) wyrażenia woli współpracy Gminy Wielka Nieszawka z innymi gminami w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT (druk nr 9).

Przerwa

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.


Ad. 1

a) XXXV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.


Ad. 2

b) Następnie Przewodniczący Rady na wniosek Wójta wniósł o zmianę porządku obrad i wykreślenie podpunktu e, tj. projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 7). Poprosił radnych o przeliterowanie w górę następujących po nim podpunktów. Po wykreśleniu podpunktu e porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia:
  a) stwierdzenie quorum,

 2. b) przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 roku.

 4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2013 rok (druk nr 1).

 5. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok (druk nr 2).

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (druk nr 3),
b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 (druk nr 4),

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 5),

d) określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (druk nr 6),

e) ustalenia kierunku działania wójta w zakresie zasad korzystania z obiektów miejsca rekreacji i wypoczynku w Małej Nieszawce (druk nr 8),

f) wyrażenia woli współpracy Gminy Wielka Nieszawka z innymi gminami w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT (druk nr 9).

Przerwa

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.


Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek XXXV sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXXIV sesji, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXIV sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że szczegółowe sprawozdanie, które radni otrzymali w materiałach na sesję, dotyczy prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2013 rok. GKPiRPA przeprowadziła w ubiegłym roku dużo różnych działań profilaktycznych zmierzających do uświadomienia mieszkańcom gminy, od najmniejszych do najstarszych, z jakimi problemami wiąże się naużywanie alkoholu i jakie reperkusje ma to na relacje rodzinne. Większość działań komisji skierowana jest do środowiska dzieci i młodzieży. Zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia: udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, organizacja lekcji tematycznych, spektaklu profilaktycznego, zajęć warsztatowych i in. Alkohol jest dostępny praktycznie bez ograniczeń, w gęstej sieci sklepów i na stacjach benzynowych, o każdej porze dnia i nocy, i w tym należy upatrywać źródła problemu. Toczą się dyskusje na temat ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, lecz wydają się być spóźnione. Na początku pozwolono na powstanie licznych punktów sprzedaży i dzisiaj likwidacja jakiegokolwiek z nich miałaby negatywny wydźwięk społeczny. Trzeba zrobić wszystko, aby ograniczyć spożycie alkoholu, ale innymi metodami. Wiadomo, że każdy spożywający alkohol i tak znajdzie sposób, żeby go kupić. Jeżeli nie będzie w pobliżu sklepu sprzedającego alkohol, to jest ryzyko, że alkoholik zasiądzie za kierownicą, może już nietrzeźwy, żeby udać się do oddalonego sklepu, co grozi spowodowaniem przez niego wypadku i innych nieszczęść. Należy zauważyć, że w Polsce jest przyzwolenie na nadużywanie alkoholu przy różnych okazjach. Alkohol jest dla ludzi, ale trzeba umieć zachować umiar. Rolą GKPiRPA jest edukacja w tym zakresie poprzez różnego rodzaju działania profilaktyczne. Wójt poinformował, że na sali obecni są członkowie komisji, którzy mogą odpowiedzieć na pytania radnych.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że w dn. 23 stycznia komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że działanie komisji przynosi wymierne, widoczne efekty, za co podziękował. Należy chwalić jej działalność, bo dzięki niej zostały uratowane i przywrócone do społeczeństwa osoby mocno uzależnione. Jest to ważne, bo przez nadużywanie alkoholu cierpi nie tylko alkoholik, ale cała jego rodzina.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, ilu członków komisji brało udział w szkoleniach, o których mowa w sprawozdaniu, i czy wszyscy zostali już przeszkoleni pod kątem odpowiednich uprawnień.

Pełnomocnik Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że były to szkolenia dla pełnomocników Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czyli brała w nich udział jedna osoba. Jeżeli chodzi o przeszkolenie, wszystkie osoby wchodzące w skład komisji muszą być przeszkolone i wszystkie w takich szkoleniach uczestniczyły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – poinformowała, że zwróciła się do pełnomocnika Wójta z pisemną prośbą o sfinansowanie zakupu książek do biblioteki w wysokości 243 zł. Tematyka książek to m.in. zaburzenia zachowania u dzieci i trening umiejętności wychowawczych. Do tej pory nie otrzymała odpowiedzi od komisji, w związku z tym zapytała, czy może prosić w tym roku o zakup publikacji o podobnej tematyce. Znalazła sponsora, który sfinansował zakup potrzebnych w ubiegłym roku pozycji, ale chciała widzieć, czy w przyszłości będzie mogła zwrócić się do komisji w tej sprawie.

Pełnomocnik Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że przez kilka lat komisja zakupiła sporo książki o tematyce profilaktycznej. Te książki są w bibliotekach szkolnych i w bibliotece gminnej. Rzeczywiście w 2013 r. komisja żadnych książek nie zakupiła. Na corocznie organizowanym spotkaniu komisji z dyrektorami szkół będzie można porozmawiać o zapotrzebowaniu szkół na tego typu publikacje.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – dodał, że jeżeli jest taka potrzeba, to książki na pewno zostaną zakupione, gdyż w porównaniu z kosztami innych działań komisji koszt zakupu książek jest niewielki. Wystarczy, że szkoły podadzą konkretne tytuły, którymi są zainteresowane.

(Doszła przewodnicząca GKPiRPA pani Barbara Ślesik).

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2013 rok w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że temat przeciwdziałania narkomanii wiąże się z tematem przeciwdziałania alkoholizmowi i nie da się tych tematów oddzielić. Od 2012 r. powstał ustawowy wymóg przygotowywania oddzielnego sprawozdania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, chociaż działania są prowadzone przez tą samą komisję i finansowane z tych samych środków pochodzących z tzw. „kapslowego”. Zakres działania na tym polu jest mniejszy, chociaż realizowane działania szczegółowo opisane w poprzednim sprawozdaniu są często wspólne dla obu obszarów profilaktyki. Narkomania jest nowym problemem społecznym, który powoli zaczyna dotykać również lokalne środowisko. Z biegiem czasu działania komisji z pewnością będą intensyfikowane w kierunku monitorowania problematyki na terenie gminy i informowania głównie dzieci i młodzieży o skutkach stosowania używek wszelkiego rodzaju. Wójt poinformował, że na wszelkie pytania radnych odpowiedzą członkowi komisji wraz z przewodniczącą, obecni na sali.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zauważyła, że w obu sprawozdaniach, tak jak powiedział Pan Wójt, przedstawione działania całkowicie się pokrywają. Ponieważ w sprawozdaniu podano, że kampania informacyjna została skierowana do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i ich rodziców, zapytała, w jaki sposób komisja dociera do młodzieży ponadgimnazjalnej, bo ma co do tego zastrzeżenia.

Pełnomocnik Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że ta kampania jest kampanią ogólnopolską i jest tak ułożona, że grupą docelową jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy komisja ma bezpośredni kontakt z młodzieżą ponadgimnazjalną. Na przystankach i na stacjach benzynowych w dalszym ciągu, szczególnie w okresie letnim, są widoczne działania dilerskie. Tak samo naprzeciwko piekarni przy ul. Rzemieślniczej. Mogłaby wymienić jeszcze kilka takich miejsc.

Dzielnicowy Rafał Osielski – zauważył, że zadaniem gminnej komisji jest przede wszystkim profilaktyka. Komisja nie ma takich uprawnień, aby stać przy przystankach i kontrolować. Tego typu działania nalezą do policji. Jeżeli ktoś wie i widzi przypadki handlu narkotykami, to należy mu to zgłosić. Przez 7 lat sprawowania funkcji dzielnicowego nie otrzymał żadnego sygnału, że coś się dzieje na przystankach.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 6

a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań, jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy. W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy przygotowany program na 2014 r., którego założeniem jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin, w których występuje problem uzależnienia, zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Wynagrodzenie dla członków za udział w pracach Komisji pozostaje w takiej samej wysokości jak w ubiegłym roku.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że w dn. 23 stycznia komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wójt przedkłada Radzie Gminy projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Celem Programu jest rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią na terenie gminy, działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie profilaktyki narkotykowej. Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, a Program na rok 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Najważniejszym działaniem w jego ocenie jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec narkotyków i innych substancji psychotropowych, jak również szkolenie rodziców w zakresie rozpoznawania u swoich dzieci symptomów świadczących o zażywaniu narkotyków.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/170/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W związku z tym, że stara ustawa o pomocy społecznej straciła ważność w grudniu 2013 r., Rada gminy zobowiązana jest do uregulowania spraw w zakresie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Proponuje się podwyższyć kryterium dochodowe do 150 % dochodów, tj. do kwoty 813 zł dla osób samotne gospodarujących i do kwoty 684 zł na osobę w rodzinie, uprawniające do udzielania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób lub rodzin. Niewprowadzenie tej uchwały spowodowałoby, że bardzo duża grupa uczniów nie mogłaby skorzystać z pomocy w dożywianiu. Gmina robi wszystko, żeby liczba dzieci uprawnionych nie zmniejszyła się i żeby nie wzrosły ceny posiłków w stołówce. Ceny te uwzględniają tylko koszt produktów, natomiast wszystkie pozostałe wydatki pokrywane są z budżetu gminy. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że również mieszkańcy Brzozy korzystają z tego programu. Jest to akcja bardzo pomocna, gdyż skala biedy się powiększa.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – zapytała, czy może jako dyrektor, powołując się na 6 a Karty nauczyciela, nadal wnioskować o przyznanie posiłków.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że uchwała o pomocy społecznej w tej kwestii już nie obowiązuje, są tylko wytyczne ministerstwa. Artykuł 6 a nie ma już zastosowania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – zapytała, co w takim razie może zrobić dla głodnych dzieci. 24 uczniów spełnia kryteria dochodowe, ale jest grupa 4 uczniów, którzy nie spełniają tego kryterium.

Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska – odpowiedziała, że ci rodzice, których dzieci wcześniej korzystały z dożywiania w ramach wniosku dyrektora, mogą się zgłosić z wnioskiem o sfinansowanie dożywiania do GOPS-u. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pracownik socjalny sprawdzi dochodowość rodziny i przeprowadzi wywiad środowiskowy, po czym zostanie wydana indywidualna decyzja administracyjna.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że są trudne sytuacje nieznane GOPS-owi, o których wie dyrektor szkoły. Prosił dyrektorów o przekazywanie takich informacji telefonicznie do GOPS-u, aby mógł on w poszczególnych przypadkach podjąć działania weryfikacyjne i rozwiązać trudną sytuację decyzją administracyjną. Jeżeli nie będzie spełnione kryterium dochodowe, GOPS zastanowi się nad innym sposobem rozwiązania problemu, bowiem jedynym kryterium, na podstawie którego gmina otrzymuje środki z budżetu państwa na program dożywiania, jest kryterium dochodowe.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – zapytała, czy jeżeli rodzina spełnia kryterium dochodowe, GOPS będzie refundował koszty dożywiania. Termin płatności upływał do 27 stycznia i niektórzy rodzice wpłacili już pieniądze za obiady.

Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska – odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy, przed podjęciem uchwał, obowiązuje tylko niższe kryterium wynikające z ustawy o pomocy społecznej, czyli 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie. Po przyjęciu uchwał kwota ta wzrośnie do 150 % kryterium dochodowego, czyli odpowiednio do 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej, i do 684 zł na osobę w rodzinie. Kiedy uchwały wejdą w życie, posiłki nadal będzie finansował GOPS.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że wszyscy, którzy do tej pory zapłacili za obiady dzieci w szkole i spełniają kryterium, otrzymają zwrot pieniędzy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – poinformowała, że do 27 stycznia był obowiązek wpłaty za obiady, które dzieci będą spożywać w lutym. Zasugerowała, żeby termin wpłat wyjątkowo przesunąć do momentu uprawomocnienia się uchwał, żeby dać szansę tym rodzicom, którzy jeszcze nie zdążyli wpłacić pieniędzy, a będą spełniać podwyższone kryterium dochodowe.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że nie widzi żadnego problemu, aby przedłużyć ten termin do 31 stycznia.

Kierownik GOPS Magdalena Żbikowska – poinformowała, że do tego czasu rodziny muszą złożyć w GOPS-ie wniosek z kompletną dokumentacją.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – wyjaśnił, że utrudnienia są spowodowane brakiem odpowiedniej ustawy. Rada Ministrów podjęła w dniu 10 grudnia 2013 r. uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, a to nie jest taki sam akt prawny jak ustawa. W uchwale znalazły się pewne wytyczne dotyczące sposobów działania i do nich należy się dostosować w kwestii realizacji programu dożywiania.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/171/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy osobom objętym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za udzieloną pomoc rzeczową w formie posiłku lub w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/172/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy ustalenia kierunku działania wójta w zakresie zasad korzystania z obiektów miejsca rekreacji i wypoczynku w Małej Nieszawce. Chodzi o teren przy szkole podstawowej w Małej Nieszawce. Projekt realizowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Jednym z warunków przyznania pomocy jest podjęcie uchwały, w której określa się zasadę, że obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie bezpłatne. Przy szkole powstanie parking, boisko i plac zabaw. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/173/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia kierunku działania wójta w zakresie zasad korzystania z obiektów miejsca rekreacji i wypoczynku w Małej Nieszawce. w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

f)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – przedstawił koncepcję funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Obszarach Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia. Zgodnie z opracowaniem prof. Śleszyńskiego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do obszaru bydgoskiego dołączono gminę Szubin i Łabiszyn. Prezydent Bydgoszczy domaga się jeszcze włączenia Nakła. Toruński obszar obejmuje Toruń i część powiatu toruńskiego, z którego wyłączono gminę Czernikowo oraz gminę i miasto Chełmża, a dołączono Kowalewo Pomorskie. Prezydent Torunia w uzgodnieniu z marszałkiem zaproponował, żeby do obszaru toruńskiego dołączyć Ciechocinek oraz miasto i gminę Aleksandrów Kujawski. Dla ministerstwa to opracowanie jest wiążące, natomiast samorządowcy uważają, że powiat toruński powinien znaleźć się w obszarze toruńskim w całości, bez nowych propozycji, czyli Ciechocinka i Aleksandrowa Kujawskiego. Prace związane z powołaniem ZIT są opóźnione, gdyż praktycznie do marca br. powołanie ZIT-u bydgosko-toruńskiego powinno już być zatwierdzone. Udział toruńskiego obszaru w podziale środków wyniósłby 36 %, przy włączeniu Czernikowa oraz gminy i miasta Chełmża – 38 %. Mówi się także o powstaniu podregionów wokół ZIT-ów. Kwestie formalne w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to: wyrażenie chęci przystąpienia do Związku ZIT wojewódzkiego (Wójt złożył taką deklarację w imieniu gminy), uchwały poszczególnych rad gmin (będzie podjęta na obecnej sesji, być może będą następne ze względu prawdopodobieństwo zmian składu ZIT), akceptacja projektu porozumienia między Bydgoszczą i Toruniem, podpisanie porozumienia przez wszystkich partnerów, uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. obszaru realizacji „ZIT wojewódzkiego” w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym, zatwierdzenie strategii ZIT przez MIiR. Biura ZIT-u będą znajdowały się i w Bydgoszczy i w Toruniu, natomiast miejsce urzędowania Zarządu ZIT i Komitetu Sterującego ZIT zmieniałoby się rotacyjnie. Komitet Sterujący będzie decydował, które projekty wdrożyć. Gmina zgłosiła kilka swoich konkretnych wniosków do realizacji wspólnie z innymi gminami (np. budowa odnawialnych źródeł energii, budowa sieci zrównoważonego transportu, budowa ścieżek rowerowych, rekultywacja terenu poligonu pod strefę ekonomiczną, budowa i promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie na bazie zasobów przyrodniczych).

W przedstawionym radnym projekcie uchwały proponuje się wykreślić poz. nr od 23 do 25, czyli Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski, Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminę Miejską Ciechocinek. Takie jest stanowisko wszystkich samorządowców i starosty. Wójt wniósł o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej formie z wykreśleniem w/w pozycji.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że projekt uchwały budzi wątpliwości, jednak mając na uwadze uzasadnienie podane przez Wójta, że logicznym wariantem jest wejście całego powiatu toruńskiego do obszaru toruńskiego, komisja przychyla się do poprawki Wójta.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy wiadomo, dlaczego z opracowania wykreślono Chełmżę.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nikt nie zna powodów, dlaczego prof. Śleszyński nie ujął w swoim opracowaniu całego powiatu toruńskiego.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/174/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Wielka Nieszawka z innymi gminami w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT w brzmieniu jak na druku nr 9 z poprawką, tj. wykreśleniem poz. 23-25 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.


Ad. 7

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

 1. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz i opiniowała materiały na obecną sesję.

 2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja nie odbywała spotkań.

 3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 20 stycznia w sprawie organizacji konkursu na temat historii lokalnej zgodnie z planem pracy, w dn. 23 stycznia omawiała materiały na sesję.

 4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja nie spotykała się między sesjami.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r.


Ad. 9

Radna Halina Dąbrowska – w imieniu pani Polak wnioskowała o udzielenie jej wyczerpującej odpowiedzi na temat drogi koniecznej do podzielenia jej terenu na działki. P. Polak twierdzi, że złożyła pismo w sprawie wydzielenia drogi w Urzędzie Gminy, na które nie otrzymała odpowiedzi.

Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:

- czy do gminy będą jeździły autobusy MZK,

- jak duże jest zainteresowanie mieszkańców pompami ciepła,

- mieszkańcy Wielkiej Nieszawki pytają, czy mogłaby powstać wiata przystankowa przy aquaparku, gdyż jeżdżą stamtąd dzieci do szkoły,

- w Wielkiej Nieszawce od pewnego czasu można stwierdzić wzmożenie kradzieży, ginie dosłownie wszystko. Niedawno zginęła mu odśnieżarka z posesji, komuś zginął rower, z zapisu z monitoringu widać jak przy sklepie dwóch mieszkańców kradnie lampki rowerowe. Dzielnicowy, z którym rozmawiał, obiecał, że się tym zajmie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na kwestię poruszoną przez radną Dąbrowską, poinformował, że jeżeli chodzi o drogę do działek pani Polak, sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ul. Rzemieślniczej, m.in. na wniosek pani Polak, pani Paszkiewicz. Plan został przygotowany przez biuro urbanistyczne, z drogą wyjazdową do ul. Leśnej, na co nie zgodził się jeden z właścicieli, pan Kociucki. Każde kolejne rozwiązanie przygotowane przez urbanistów było odrzucane przez właścicieli, gdyż musieliby oni wydzielić ze swoich gruntów kawałek terenu pod drogę. Podjęto uchwałę o zmianie planu zagospodarowania terenu dla dalszej części ul. Rzemieślniczej, po to aby wyprowadzić drogę w kierunku ul. Toruńskiej. Gruntu pani Polak nie da się podzielić bez planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, czego ona nie chce zrozumieć. Musi uzbroić się w cierpliwość do momentu przyjęcia przez radę gminy uchwały w tej sprawie. Nastąpi to w tym roku, pod warunkiem, że właściciele nie będą oprotestowywać kolejnych planów. Po to były prowadzone z nimi rozmowy, aby nie było sytuacji, że kiedy zgodnie z ustawą plan zostanie wyłożony do konsultacji, wtedy oni dopiero będą składać do niego uwagi. Właściciele nie chcą przyjąć do wiadomości, że droga może być wydzielona jedynie pod warunkiem, że wydzielą oni ze swoich gruntów teren pod tą drogę. Innej możliwości nie ma. Pan Kociucki nie zgodził się na drogę przebiegającą przez jego teren, bo w ogóle nie był zainteresowany planem. Stąd powstała propozycja kolejnego rozwiązania, czyli poprowadzenia drogi do ul. Leśnej, na które nie zgodził się pan Rokicki. Powstały następne propozycje, m.in. wyjścia przez niezabudowany teren, gdzie znajduje się łąka, do ul. Rzemieślniczej i dalej do ul. Toruńskiej, dlatego rada gminy przyjęła w ubiegłym roku plan zagospodarowania dla tego terenu. Pani Polak o tym wie, bo była u Wójta i u pana Urbaczewskiego w tej sprawie. Ktoś z jej rodziny chce się budować na jej gruntach i oczywiście może to zrobić, ale nawet pani Polak nie ma drogi dojazdowej do swojej posesji, nie mówiąc już o pozostałych należących do niej gruntach. Przez 60 lat nikt tego nie uregulował, dlatego pani Polak nie może mieć pretensji, że gmina chce jej pójść na rękę i tą sprawę uregulować.

Radna Halina Dąbrowska – poprosiła o udzielenie pani Polak takiej informacji na piśmie, bo zdaje się, że ona nie wie, na czym polega problem. Właściciele nie zdają sobie sprawy, że droga nad torem kolejowym nie jest drogą gminną.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że droga, o której mówi radna, nie jest w ogóle drogą. Pani Polak otrzymała pisemną odpowiedź wtedy, kiedy występowała z wnioskiem. Trudno się rozmawia, kiedy wszystkie propozycje planu zagospodarowania przygotowane przez urbanistów i przedyskutowane parokrotnie z właścicielami, spotykają się następnie z ich odmową. Powstała propozycja, aby pan Kociucki i pani Polak oddali fragment przebiegający między ich gruntami pod drogę biegnącą do toru kolejowego do starej drogi, aby umożliwić im wyjazd, na co żadne z nich się nie zgodziło. Wtedy powstał pomysł, na który wyrazili zgodę pp. Paszkiewicz, aby poprowadzić drogę z tyłu przez nieużytki, i w tym kierunku urbaniści przygotowują plan zagospodarowania przestrzennego. Cała procedura planistyczna się przedłuża, ze względu na ciągłe obiekcje właścicieli do kolejnych propozycji, początkowo przez nich akceptowanych. Plan byłby dawno uchwalony, gdyby właściciele się porozumieli między sobą, po sąsiedzku, w tej sprawie.

Jeżeli chodzi o autobusy MZK, miasto Toruń było zainteresowane tylko dojazdem do aquaparku, czym gmina nie jest zainteresowana. Wejście na najlepszy teren, bez obsługi Cierpic, nie jest dopuszczalne. Do tego trzeba mieć świadomość, że wiąże się to z określonymi kosztami, na które gminę nie stać. Gmina musiałaby zapłacić MZK 4,19 zł + VAT, a za 2 lata ok. 6-7 zł za każdy przejechany kilometr, i każdy z mieszkańców musiałby zapłacić za bilet. Do zadań burmistrza, prezydenta, wójta należy organizacja transportu publicznego i dlatego Toruń płaci MZK za wykonywane usługi. Miasto Toruń prowadzi rozmowy z wszystkimi okolicznymi gminami, bo wymyśliło, że w momencie wejścia na teren gmin z przewozami, pokryje koszty, które ponosi w związku z przewozami na terenie miasta. Opłaty za bilety byłyby zatem czystym zyskiem spółki MZK. Wójt zgłosił do ZIT wniosek dotyczący sfinansowania organizacji transportu. Do dn. 31.12.2016 r. do każdego biletu, za każdy przejechany kilometr dopłaca Arrivie marszałek. Od 1 stycznia 2017 r. ta dopłata zniknie i dlatego koszty biletu wzrosną średnio o 73 %. W związku z tym Wójt ma pomysł powołania spółki komunalnej, zajmującej się drogami, gospodarką wodno-kanalizacyjną i transportem. Zakupione zostaną ze środków ZIT-u 2 nowe autobusy Solaris i jeden autobus używany na wypadek awarii. Przy takim rozwiązaniu ceny biletów byłyby zbliżone do obecnych cen. Podsumowując, gdyby gmina zgodziła się na propozycję Torunia, czyli obsługę Małej i Wielkiej Nieszawki, gdzie jest najwięcej pasażerów, przez MZK, Cierpice zostałyby bez transportu, bo Arriva natychmiast by się wycofała. Koszt obsługi gminy przez MZK to ok. 2- 2,5 mln zł rocznie, Lubicz płaci ponad 5 mln zł rocznie miastu. Póki co współpraca z Arrivą, przy współfinansowaniu przejazdów przez marszałka, układa się dobrze. Arriva realizuje każde zamówienie gminy, pod warunkiem, że są pasażerowie. Arriva prowadzi szczegółowe statystyki z każdego kursu, sprawdzając jego opłacalność. Przewoźnik jest w stanie przystać na różne propozycje gminy dotyczące dodatkowych kursów, pod warunkiem, że są klienci, którzy autobusem pojadą.

Radny Krzysztof Czarnecki – podał jako ciekawostkę, że 25 % budżetu województwa kujawsko-pomorskiego to dotacje dla przewozów regionalnych, z których korzysta 2 % mieszkańców województwa. Opracowania profesorów UT-P wskazują, że w przyszłości jeszcze mniejszy procent będzie korzystał z przewozów pociągami, bo ludzie będą jeździć samochodami.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na kwestie poruszone przez radnego Czarneckiego, poinformował, że:

- zostało złożonych 250 deklaracji na pompy ciepła, w przyszłym tygodniu będą podpisywane umowy, w lutym zostanie ogłoszony przetarg,

- rozpatrywana była możliwość postawienia wiaty przystankowej przy aquaparku. Byłaby to wiata z dachem, bez tylnej ściany. Żeby postawić wiatę w tym miejscu, trzeba uzyskać wszystkie pozwolenia na budowę,

- statystyki dotyczące kradzieży na terenie gminy nie uległy zmianie, tylko kradzieże przeniosły się z Małej do Wielkiej Nieszawki. Policja podejmie działania w tej kwestii.

Przewodniczący Rady – poinformował, że na terenie Małej Nieszawki też dokonywane są kradzieże.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że problem złodziejstwa jest wszędzie, również na Brzozie, gdzie też ginęły rowery. Dużo jest ludzi przejezdnych. Dobrze, że policja otrzymała samochód terenowy, bo będzie mogła zwiększyć ilość patroli na terenie gminy.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.Protokołowała:                                                                          Przewodniczący Rady Gminy


(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                          (-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 stycznia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 lutego 2014, 12:33:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414