Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 28 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 28
lutego 2014 roku
w godz. od 15:00 do 16:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia:
  a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014 roku.

 2. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2013 roku (druk nr 1).

 3. Sprawozdania:

a) z działalności kulturalnej za rok 2013 (druk 2),

b) z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2013 (druk nr 3).

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2013 rok (druk nr 4).

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

            a) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
               terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku (druk nr 5),

              b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2014 rok (druk nr 6),

             c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 84/11)
                (druk nr 7),

            d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Cierpicach (dz. o nr 169/9 i 165/3)
               (druk nr 8).

Przerwa

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) XXXVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości oraz nowego sołtysa Małej Nieszawki, Panią Arletę Sicińską, pełniącą obowiązki sołtysa od 7 lutego br. Powitał również Pana Macieja Wojtaka, pełniącego obowiązki Komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz, dzielnicowego aspiranta Rafała Osielskiego i aspiranta Pana Dyla. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Rafał Kujawa), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.


b) Następnie Przewodniczący Rady na wniosek Wójta wniósł o zmianę porządku obrad i wprowadzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 jako punktu 6 e) (druk nr 9).

Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w uchwały. Za jej wprowadzeniem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że wniosek Pana Wójta został przyjęty. Poprosił radych o dopisanie podpunktu 6 e, druk nr 9. Następnie poddał pod głosowanie nowy porządek XXXVI sesji. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek XXXVI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXXV sesji, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXV sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu w sprawie sprawozdania policji z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2013 roku (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że sprawozdanie zostało przygotowane przez komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz i w związku z tym poprosił Komendanta o jego omówienie.

Komendant Maciej Wojtalik – podziękował Panu Wójtowi i radnym za dofinasowanie zakupu nowego radiowozu, który jest bardzo potrzebny. Wyraził nadzieję, że będzie on służył zarówno mieszkańcom, jak i policji.

(doszedł radny Rafał Kujawa, na sali obecnych jest 15 radnych)

Następnie przedstawił sprawozdanie w postaci prezentacji. W 2013 r. realizowano zadania prewencji kryminalnej na terenie gminy czyli programy profilaktyczne na rzecz młodzieży i dzieci, osób starszych i rodzin: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny ogród”, „Bezpieczny dom”, Bezpieczne osiedle”, „Poznaj swojego dzielnicowego, oznakuj swój rower” (odbywały się spotkania dzielnicowego ze społeczeństwem, w ramach których dzielnicowy znakował rowery i sprawdzał legalność ich pochodzenia), profilaktyczno-edukacyjny „Pomagam” (skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, problematyka przemocy w rodzinie w stosunku do osób nieletnich. Program ten miał na celu uzmysłowić młodym osobom, że przemoc w stosunku do nich też jest przestępstwem i w przypadku doznania tej przemocy gdzie mogą uzyskać pomoc), „Wnuczek” (skierowany był do osób starszych i samotnie zamieszkujących. Poruszana była w nim tematyka wyłudzeń pieniędzy metodą na tzw. wnuczka. Omawiano zasady postępowania w przypadku otrzymania telefonu od osoby podającej się za wnuczka z prośbą o wypłacenie mu pieniędzy. Dzielnicowy docierał również do proboszczów parafii z prośbą o przekazanie apelu do parafian w ogłoszeniach duszpasterskich o zachowanie ostrożności w podobnych przypadkach), „Fred goes net” (skierowany do osób nieletnich mających po raz pierwszy kontakt z alkoholem i narkotykami). W zakresie problematyki alkoholowej przeprowadzone zostały kontrole miejsc sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli tych miejsc skupiono się na sprzedaży alkoholu nieletnim, gdzie nie ujawniono takich przypadków. Przeprowadzone zostały także pogadanki w klasach gimnazjalnych odnośnie problematyki alkoholowej, jej przyczyn, skutków i następstw. W trakcie patroli szkolnych oraz działań ukierunkowanych na przestępczość nieletnich przeprowadzanych na terenie gminy przeprowadzone były kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz ujawniania nietrzeźwych osób nieletnich. W zakresie problematyki narkotykowej przeprowadzone zostały w placówkach oświatowych na terenie gminy pogadanki odnośnie zagrożeń związanych z zażywaniem środków narkotycznych, skutków zażywania takich środków oraz zachowań po kontakcie z takimi środkami. Odnośnie zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach prowadzonych pogadanek na terenie szkół poruszona została także ta problematyka, gdzie naświetlone zostały przyczyny występowania przemocy, a także skutki. Omówione zostały sposoby zwalczania przemocy w rodzinie oraz wskazane instytucje mogące udzielić pomocy w takich przypadkach.

Statystyki wyglądają następująco: w roku 2012 zatrzymano 17 nietrzeźwych kierujących, w roku 2013 – 40, wzrost interwencji z 306 w 2012, do 378 w 2013, skierowano więcej wniosków o ukaranie, w 2013 kradzieże – 58, z czego wykryto 23 (wykrywalność na poziomie 40 %), kradzieże z włamaniem – 21, wykryto 5, uszkodzenie mienia – wzrost z 5 na 11 w 2013 r., z czego wykryto 2, wzrost wykrywalności innych przestępstw z 68 % do 86 %, ogólna liczba zatrzymanych sprawców „na gorącym uczynku”, jeżeli chodzi o komisariat Toruń-Podgórz nastąpił wzrost ze 116 w 2012 r. do 217 w 2013 r., co świadczy o coraz większej skuteczności służb prewencyjnych. Przestępstwa ogółem – stwierdzono mniej przestępstw (176), natomiast ich wykrywalność się zwiększyła i wynosi ok. 51 % (91). Nie odnotowano bójek i pobić, przestępstw rozbójniczych, uszkodzeń ciała i przestępstw narkotykowych. Główne kierunki działań w 2014 roku na terenie Gminy Wielka Nieszawka: kontynuowanie działań w zakresie prewencji kryminalnej, zwiększenie w miarę możliwości ilości patroli celem ograniczenia przestępczości pospolitej a w szczególności kradzieży i kradzieży w włamaniem, wykroczeń jak również zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, organizowanie wsparcia Komisariatu Policji Toruń – Podgórz siłami z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, doskonalenie obsługi obywatela przez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie, prowadzenie i kontynuowanie programów profilaktycznych dla nieletnich, ukierunkowanych m.in. na ochronę przed przestępczością i demoralizacją, zwiększenie zaufania społecznego przez solidność i konsekwencję w pełnionej służbie, prowadzenie rozpoznania ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie celem ustalenia źródeł, narastania konfliktów i zapobiegania ich występowania, kontynuowanie działań skierowanych na eliminację zjawiska „prostytucji przydrożnej” (nakładanie mandatów), prowadzenie dalszych starań u władz samorządowych Gminy Wielka Nieszawka o wsparcie finansowe na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że w dn. 27 lutego komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował, że na poprzedniej sesji zgłaszał problem plagi kradzieży w Wielkiej Nieszawce. Po tym zgłoszeniu zauważył, że na osiedlowych ulicach jest dużo patroli, zwłaszcza wieczorami, za co podziękował. Dobrze, że są zatrzymywani pijani kierowcy, gdyż stanowią duże zagrożenie.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy kary, o których mowa w sprawozdaniu, są nakładane na prostytutki czy na panów zajmujących się procederem prostytucji.

Komendant Maciej Wojtalik – opowiedział, że kary były nakładane zarówno na panie, jak i panów.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2013 roku w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 4

a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, sprawozdanie dotyczy działalności kulturalnej w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce w 2013 roku. Opisano w nim wszystkie imprezy, jakie się w tym okresie odbyły, i działające zespoły. Zważywszy na nieliczny zespół (2 osoby), ilość realizowanych przedsięwzięć jest imponująca. Podziękował Pani Marii Miłoszewicz i Pani Alinie Sobeckiej za ich pracę.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja w dn. 24 lutego zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Michał Dąbrowski – zauważył, że lista osób działających w Ośrodku Kultury jest coraz skromniejsza. W poprzednim roku były jeszcze zajęcia plastyczne i teatralne, których już nie ma. Jest obawa, że wkrótce po całej działalności kulturalnej zostanie tylko wspomnienie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że obawy radnego są nieuzasadnione. Zdaje sobie sprawę, że zajęcia plastyczne cieszyły się popularnością, ale był problem osobowy. Jeżeli uda się znaleźć odpowiednią osobę, to zajęcia będą prowadzone.

Radna Brygida Czapiewska – potwierdziła, że sprawozdanie z działalności kulturalnej jest imponujące. Co chwilę pojawia się w nim nazwisko Pani Aliny Sobeckiej, dlatego chciała wiedzieć, czy wykonuje ona te czynności jako pracownik, czy jako dodatkową pracę. Wydaje jej się, że jest ona pracownikiem.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w sprawozdaniu pokazano, kto się czym zajmuje. Pani Sobecka jest pracownikiem, nie na całym etacie, i wspólnie z Panią Marią Miłoszewicz, dyrektorem biblioteki, realizują różne przedsięwzięcia. Jest jeszcze pan, który zajmuje się „Wspomnieniem”. Każda nowa inicjatywa kulturalna będzie przez niego zaakceptowana, pod warunkiem, że zajęcia będzie prowadzić odpowiednia osoba. Nie wszyscy, którzy podejmują się pewnych działań, są do tego merytorycznie przygotowani.

Radny Michał Dąbrowski – zaproponował, żeby pozyskać sprawdzoną kadrę z Domu Harcerza, gdyż władze Torunia postanowiły go zamknąć.

Radna Brygida Czapiewska – podkreśliła, że nie ma nic przeciwko działalności kulturalnej przedstawionej w sprawozdaniu, tylko jej zdaniem część przedsięwzięć wchodzi po prostu w zakres pracy danych osób, dlatego nie powinno się podawać ich nazwisk.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w sprawozdaniu pokazano działalność pracowników i instruktorów, którzy pracują w Ośrodku Kultury, i w takich kategoriach należy to potraktować.

Radna Halina Dąbrowska – poinformowała, że uczestniczyła w dwóch spotkaniach emerytów zorganizowanych w Ośrodku Kultury. Podziękowała za życzliwość i oddaną postawę Pani Marii Miłoszewicz.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności kulturalnej za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że sprawozdanie dotyczy działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2013. Jest to samodzielna jednostka budżetowa gminy. W roku 2013 wpłynęło do biblioteki 360 nowości wydawniczych za kwotę 8832 złote, z czego 2857 złote stanowiła pozyskana dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za którą zakupiono 131 pozycji książkowych. Trwa proces tworzenia bazy danych zbiorów biblioteki, poprzez program obsługi bibliotecznej MAK+. Do bazy danych wprowadzane są wszystkie nowe nabytki, a także systematycznie wprowadza się księgozbiór z lat poprzednich, oznaczając je kodem kreskowym. Księgozbiór jest poddawany konserwacji i oprawiany. Pani Maria Miłoszewicz wkłada w to dużo pracy. W roku 2013 zarejestrowano w bibliotece 411 czytelników, 4019 odwiedzin, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na bibliotekę znajdującą się w gminie wiejskiej.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że Sprawozdanie dotyczy wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka za 2013 rok. Gmina nie wypłaciła tzw. 14 pensji, bo już drugi raz z rzędu nie było takiej potrzeby. Zgodne z obowiązującą ustawą Wójt jest zobowiązany do przedstawienia w/w informacji radnym.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Ad. 6

a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W 2014 r. nic się nie zmienia w stosunku do 2013 r., zabezpiecza się środki na całodobową opiekę weterynaryjną, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt, i opiekę gospodarstwa rolnego dla zwierząt gospodarskich. Zawarto umowę ze schroniskiem na przyjęcie bezpańskich psów. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że w dn. 27 lutego komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, kto odpowiada za szkody w przypadku kolizji samochodowej z udziałem zwierzęcia, np. chodzącego po drodze psa.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jeżeli znany jest właściciel psa, to on ponosi odpowiedzialność, bo pies nie powinien chodzić po ulicy. Jeżeli byłby to bezdomny pies, to gmina jest ubezpieczona na wypadek tego typu sytuacji na drogach gminnych.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła problem dzików przy ul. Wałowej. Mieszkańcy kilkakrotnie mówili o grasujących dzikach na terenie w okolicach wału, dziki wchodziły nawet na cmentarz w Małej Nieszawce. Stanowią one zagrożenie dla wracających ze szkoły dzieci. Zastanawiała się, jakie zastosowano by rozwiązania, jeżeli doszłoby do zarażenia dzików wirusem taj jak to miało miejsce przy granicy wschodniej Polski.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nad dzikimi zwierzętami nikt nie ma władzy. Nie da się rozwiązać tego problemu, gdyż zwierzęta przemieszczają się o różnych porach. Na terenie gminy odbywa się migracja zwierząt określonymi szlakami między lasem a Wisłą, dlatego trzeba zachować środki ostrożności. Administrator cmentarza powinien zadbać o szczelność ogrodzenia tak, aby dziki nie mogły się tam dostać. Przeniesienie dzików w inne miejsce to koszt ponad 130 tysięcy zł.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVI/175/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Po przesłaniu radnym materiałów na sesję wpłynęła decyzja wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, które wypłaca GOPS. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć zarówno dochody jaki i wydatki w dziale 852 rozdz. 85212 o kwotę 63.300,00 zł. Po dokonaniu tych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 18 216 366,00 zł a po stronie wydatków 26 049 118,00 zł. Zmiany budżetu wynikają ze zmiany kwot subwencji (subwencja oświatowa uległa obniżeniu w porównaniu do roku 2013), dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dane włączone na podstawie informacji Ministerstwa Finansów oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Po stronie dochodów włącza się też planowane środki od mieszkańców na dofinansowanie zadania pn. „Pompy ciepła”. Po stronie dochodów włącza się dotacje zgodnie z przeznaczeniem oraz proponuje się zwiększyć środki na przygotowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zwiększa się środki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem do uchwały - zadania inwestycyjne w 2014 roku. Planuje się przebudowę wiaduktu na Kąkolu (I etap), do 20 kwietnia zostanie rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa. Dofinansowanie unijne na ten projekt nie jest jeszcze wpisane do budżetu. Deficyt w kwocie 7 832 752,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści z uwzględnieniem autopoprawki.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 26 lutego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVI/176/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 z autopoprawką – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce, dz. nr 84/11, stanowiącej odgałęzienie ul. Mennonitów. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy ul. Mennonitów zostanie przebudowana w tym roku. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że na posiedzeniu w dn. 27 lutego komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVI/177/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 84/11) w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie za 1 zł/m², nieruchomości gruntowej, położonej w Cierpicach, dz. o nr 169/9 i 165/3, o łącznej pow. 3012m². Jest to droga wewnętrzna na osiedlu, dochodząca do ul. Parkowej. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVI/178/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Cierpicach (dz. o nr 169/9 i 165/3) w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została przyjęta na ostatniej sesji bez paragrafu 4. Nie zgadza się ze stanowiskiem wojewody, że należy opublikować uchwałę w Dzienniku Urzędowym, gdyż w uchwale Rady Ministrów nie ma zapisu o obowiązku publikacji. Dodaje się paragraf 4 o treści: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwała nie została odrzucona, ale wojewoda zwróciła uwagę, że jeżeli nie będzie ona poprawiona, to zostanie przez nią uchylona. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy wpływające wnioski były akceptowane, mimo że poprzednia uchwała została uchylona.

Radca Prawny Beata Romanowska – poinformowała, że nie było wniosków.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVI/179/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 7

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 26 lutego i opiniowała materiały na obecną sesję.

 2. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 24 lutego na temat „Wampiriady” w dn. 9 marca w Cierpicach oraz sprawozdania z działalności kulturalnej i działalności biblioteki za 2013, w dn. 27 lutego omawiała sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz wysokości wynagrodzeń nauczycieli.

 3. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja nie odbywała spotkań między sesjami.

 4. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się między sesjami 3 razy, w dn. 14 lutego opracowywała sprawozdanie z pracy komisji za 2013 rok, w dn. 20 lutego opiniowała wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w dn. 27 lutego opiniowała materiały na obecną sesję.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXV sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2014 r.

Ad. 9

Radna Halina Dąbrowska – zapytała, czy rozwiązana jest sprawa ul. Leśnej, czy dokonano wymiany terenu z panem Kociuckim. Nadal nie rozwiązany jest problem dojazdu do pani Polak. W związku z tym, że sprawa trafiła do sądu, kiedy można się spodziewać uregulowań prawnych dotyczących tych terenów.

Radny Krzysztof Czarnecki – słyszał o propozycjach wykupu gruntów w Małej Nieszawce wzdłuż ul. Toruńskiej od mieszkańców. Chciał wiedzieć, czy grunty są wykupywane pod ścieżkę rowerową.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła następujące kwestie:

- zapytała, kiedy zostaną zamontowane progi zwalniające na ul. Rzemieślniczej,

- w ubiegłym roku nie zajęto się sprawą gniazda dla bocianów przy ul. Rzemieślniczej na wysokości posesji pp. Żuchowskich, czy można liczyć na uregulowanie tej sprawy w tym roku,

- kilka rodzin z ul. Rzemieślniczej zgłosiło jej, że oddawali kilka pełnych worków, a otrzymywali od MPO tylko jeden pusty,

- zapytała, gdzie jest tablica ogłoszeń z nowego osiedla na granicy Małej Nieszawki z Toruniem. Podczas zakładania nowego chodnika tablica była oparta o ogrodzenie pobliskiej nieruchomości, teraz jej nie ma,

- poprosiła o podziękowanie w gazetce gminnej w imieniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wszystkim krwiodawcom za wszystkie lata oddawania krwi. W gazetce jest wszystko, ale ani jednego słowa podziękowania dla mieszkańców. Ona sama stara się dziękować poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i poprzez proboszczów,

- zapytała, jak wygląda sprawa prywatyzacji lasów, bo jest to obecnie gorący temat.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – zapytał, czy przy ul. Toruńskiej ciągnącej się przez całą gminę jest możliwość zrobienia ścieżki rowerowej po drugiej stronie ulicy. Bardzo wiele osób jeździ rowerami i spowalniają oni ruch na ul. Toruńskiej przemieszczając się po jezdni, dodatkowo stwarzają niebezpieczeństwo wypadków.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że:

- jeżeli chodzi o temat ul. Leśnej, jest sprawa w sądzie dotycząca rozgraniczenia ul. Leśnej, ale nie ma ona żadnego związku z panią Polak. Jest to sprawa pomiędzy panem Kociuckim, gminą i nowym właścicielem, który kupił od pana Dąbrowskiego nieruchomość, w celu ustalenia granic. Jeżeli chodzi o panią Polak, przygotowywany jest plan zagospodarowania, po przejściu całej procedury, zostanie uchwalony przez Radę Gminy,

- wykup gruntów przy ul. Toruńskiej, ta sprawa była omawiana już kilkakrotnie, gmina od strony południowej wchodzi w teren Torunia, a od strony północnej Toruń wchodzi w teren gminy. Po stronie południowej był fragment gruntu nie będący własnością Zarządu Dróg Miejskich i nie wybudowano tam przy remoncie ul. Nieszawskiej ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Wójt podjął rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i ZDW w Toruniu, w skutek których zawarto porozumienie o dokonaniu prze gminę na swój koszt wyceny i podziału tego terenu, wykupie terenu przez marszałka i wybudowaniu przez miasto na tym terenie chodnika i ścieżki, co zostało wykonane,

- na ul. Rzemieślniczej do 30 marca zostaną założone 4 progi zwalniające i nastąpi całkowita zmiana organizacji ruchu. Obecnie wszystkie ulice dochodzące do ul. Rzemieślniczej są ulicami podporządkowanymi w myśl zasady prawej ręki. Dochodzi do kolizji, bo nikt nie przestrzega tej zasady. Wszystkie boczne ulice staną się pieszo-jezdniami, a ul. Rzemieślnicza będzie ulicą główną,

- jeżeli chodzi o gniazdo bocianów, Wójt wystąpił dwa lata temu do zakładu energetycznego z prośbą o podniesienie platformy do góry,

- puste worki na śmieci są dostarczane przez MPO w takiej samej ilości co worki odebrane, tylko zdarza się, że sąsiad zabiera więcej pustych worków niż wystawił pełnych i dla drugiej osoby zostaje ich mniej. Jeżeli komuś brakuje worków, to może je pobrać w Urzędzie Gminy,

- tablica ogłoszeń przy ul. Malinowej podczas przebudowy ul. Nieszawskiej została uszkodzona. Po jej naprawieniu, jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, zostanie przywrócona na swoje miejsce,

- informator gminny „Nasze Wieści” z założenia był biuletynem informacyjnym, a nie gazetą, w której uprawia się politykę. Jeżeli Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu chce zamieścić podziękowania, to prosił o ich dostarczenie. Zostaną przekazane do gazety „Poza Toruń” i tam opublikowane,

- jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, zwrócił się w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina wybudowała chodnik po stronie południowej, a północna część została wolna pod poszerzenie ul. Toruńskiej, gdyż jej szerokość nie spełnia parametrów drogi wojewódzkiej. Do dzisiaj nie otrzymano informacji od ZDW, ile będzie potrzeba terenu pod poszerzenie ulicy i wybudowanie ścieżki rowerowej. Budowa ścieżki rowerowej jako poszerzenia istniejącego pasa chodnika kosztowałaby ok. 7 mln zł z wykupem gruntów i przestawieniem płotów. ZDW wykupuje już tereny od niektórych osób w celu poszerzenia drogi, i może zmieści się też tam ścieżka rowerowa. Gmina jest zainteresowana budową ścieżek rowerowych, zgłosiła taki projekt do ZiT-u.

Radna Halina Dąbrowska – stwierdziła, że może rzeczywiście została wprowadzona w błąd w sprawie ul. Leśnej. Zapytała, czy jest prawą, że ul. Leśna znajduje się na gruntach pana Kociuckiego, który uzależnia prawo przejazdu dla pani Polak od uregulowania prawnego tej drogi. Doszło tam do konfliktu prawnego i problemu relacji sąsiedzkich. Czy rzeczywiście trzeba było iść do sądu, aby uregulować prawnie tą drogę. Chciałaby znać stanowisko w tej sprawie, aby uciąć dyskusję udzielając odpowiedzi zainteresowanym osobom.

Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował, że na ul. Wierzbowej w okolicach Herringa bobry poczyniły duże szkody, przez co doszło do zapchania rowów melioracyjnych, i woda wylewa się na pola.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:

- zasada przy rozgraniczeniu jest taka, że jeżeli strony nie uzgodnią granicy, organ wydający decyzję o rozgraniczeniu, kieruje sprawę do sądu. W tym przypadku granica między gruntem pana Kociuckiego, gruntem właściciela po panu Dąbrowskim i gruntem gminnym nie została ustalona, i musi ją ustalić sąd,

- jeżeli chodzi o ul. Wierzbową i kanały, melioracja szczegółowa należy do właścicieli nieruchomości. Można sprawdzić własność kanałów i poinformować właścicieli o obowiązku czyszczenia rowu.

Radny Bogdan Falkowski – ustosunkowując się do kwestii prywatyzacji lasów, poruszonej przez radną Czapiewską, powiedział, że z tego co wie, nie ma żadnych sygnałów, aby w najbliższym czasie doszło do tego w Polsce.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła że gdyby doszło do prywatyzacji, jako potomkini Leitholdów, wystąpiłaby z częścią swojej rodziny z roszczeniem o odzyskanie części lasów.


Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.Protokołowała:                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy


(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                                          (-) Ireneusz Smiechowski 


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 lutego 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 marca 2014, 14:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 311