Protokół nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 31 marca 2014 r.

Protokół nr XXXVII/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 31
marca 2014 roku
w godz. od 15:00 do 16:35 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia:
  a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji, która odbyła się w dniu 28 lutego 2014 roku.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (druk nr 1),

 2. aktualizacji opisu granic obwodów głosowania (druk nr 2),

 3. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 3),

 4. zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 4),

 1. Stanowisko w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk nr 5).

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2013 (druk nr 6).

Przerwa

 1. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2013 rok:
  a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 7),
  b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 8),
  c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 9),
  d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 10).

          7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
          8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

          9. Interpelacje i wolne wnioski.

          10.  Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) XXXVII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad XXXVII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXXVI sesji, która odbyła się w dniu 28 lutego 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXVI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3
a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów. Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przebywać będzie 90 wyborców (na podstawie informacji dyrektora DPS w Wielkiej Nieszawce). Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer (6), granice (Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce) oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej (Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 18). Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Brygida Czapiewska – poinformowała, że w dn. 26 marca komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja negatywnie ustosunkowała się do kandydatur na posłów do Parlamentu Europejskiego, startujących z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że ocenianie kandydatur na posłów nie jest tematem sesji, następnie otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/180/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Rada Gminy, na wniosek Wójta, zobowiązana jest dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania. W załączniku do uchwały Nr XXV/117/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania w kolumnie „Granice obwodu głosowania” w części dotyczącej obwodu głosowania nr 2 był zapis „Toruńska numery 127 – 194C”. Wyrażenie to otrzymuje brzmienie: „Toruńska numery 127 – do końca”. Na ulicy powstały kolejne dwa budynki i są jeszcze tereny budowlane, dlatego aby nie zmieniać uchwały w miarę pojawiania się nowych numerów proponuje się zmianę zapisu na „Toruńska numery 127 – do końca”. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Brygida Czapiewska – poinformowała, że w dn. 26 marca komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/181/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ustawodawca zobowiązał organy uchwałodawcze gmin do podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, na który wyodrębniany może być fundusz. Proponuje się nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2015. Na 2500 gmin w Polsce tylko 900 gmin korzysta z prawa do wyodrębniania środków na ten cel. Są to gminy głownie na południu Polski. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że na posiedzeniu w dn. 27 marca komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Przeprosiła sołtysów za brak konsultacji odnośnie ich wniosków w tej sprawie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że spotkanie z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 r. odbyło się w dn. 24 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy. Po przedstawieniu zasad funkcjonowania funduszu przez panią skarbnik sołtysi wyrazili pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2015 r.. Został sporządzony protokół z tego spotkania (stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/182/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 maca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Stawki ustalone w/w uchwale wynosiły za 1 m²: za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 150 zł, poza pasem drogowym – 100 zł. Wszystkie decyzje wydane do tej pory są obowiązujące i nie ulegną zmianie. W uchwale ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, według właścicieli urządzeń umieszczanych w pasie drogowym stawki były zbyt wysokie, szczególnie w § 3, tj. stawki roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. Zaczęły dochodzić sygnały od właścicieli tych urządzeń o zaniechaniu inwestycji z powodu nieopłacalności. Aby nie hamować procesu gazyfikacji gminy, szczególnie osiedla Kąkol, gdzie do wybudowania jest 4 km sieci gazowej (ul. Dobra, ul. Długa, ul. Przy Lesie, ul. Żwirowa), proponuje się obniżenie stawek rocznych za zajęcie pasa drogowego. W uchwale nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 marca 2013r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. Za zajęcie pasa drogowego, na cel, o którym mowa w §1 pkt.2, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – w wysokości 50 zł”. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVII/183/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że stanowisko samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy powiatu toruńskiego, Gmina Miejska i Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Kowalewo Pomorskie) w sprawie udziału w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych powstało na bazie zapisów w dokumentach rządowych. Podział funduszy przeznaczonych dla Związku ZIT będzie odbywał się w oparciu o programy i cele rozwojowe oraz charakter projektów służących rozwiązywaniu problemów, a nie w oparciu o kryterium ludnościowe. Przy uzależnianiu przyznawania środków unijnych od liczby ludności zamieszkującej w danej gminie Gmina Wielka Nieszawka otrzymałaby najniższą kwotę, gdyż obszarowo jest największa, ale ma najmniejszą liczbę mieszkańców. Propozycja Bydgoszczy zakładała podział środków według liczby ludności, ale ostatecznie po negocjacjach z udziałem wicepremier Bieńkowskiej, przyjęto podział funduszy według projektów integrujących region, a nie liczby mieszkańców, co jest korzystne dla gminy, która będzie mogła realizować duże projekty. W dniu jutrzejszym zostanie podpisane porozumienie samorządów powiatu toruńskiego w sprawie ZIT. Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest wyrażeniem poparcia dla stanowiska samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjętego 21 marca 2014 r. Wójt wniósł o przyjęcie stanowiska w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, na jakiej zasadzie będzie odbywał się podział środków na ZIT, skoro nie będą one dzielone według liczby ludności.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie podzielono jeszcze środków na poszczególne projekty, natomiast znana jest ogólna kwota na wszystkie inwestycje w ramach ZIT, która wynosi 153 mln Euro plus 1 mld 900 mln zł na PIOŚ, czyli pozostałe środki, które przejdą do. ZIT-u w drugim etapie. ZIT będzie narzędziem, czyli instytucją, która będzie rozdzielała pieniądze. W ZIT-cie znajdują się dwa organy: Zarząd i Komitet Sterujący. Wielkość środków będzie zależała od wielkości projektu.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko większością głosów.

Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyraził najpierw zdziwienie w sprawie głosowania stanowiska Rady. Gmina Wielka Nieszawka ma najmniej do powiedzenia w ZIT-cie, dlatego powinna go popierać. Przechodząc do omawiania sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2013 poinformował, że od 1 stycznia 2014 r. GOPS jest samodzielną jednostką działającą i wydającą decyzje w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego i rozporządzenia ministrów, jak również Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r., ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003r., ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. a także pomocowe programy państwa w zakresie poprawy życia najbiedniejszych mieszkańców oraz gminne programy wsparcia, aktywności lub inne uchwalane przez Radę Gminy w zakresie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej uwzględniające możliwości finansowe gminy. Po analizie sprawozdania nasuwa się jedna konkluzja, że liczba mieszkańców gminy wciąż rośnie i rośnie liczba osób korzystających z pomocy GOPS. Na sali obecna jest kierownik GOPS, która odpowie na wszystkie pytania.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja w dn. 27 marca zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia sprawozdań z działalności Komisji za 2013 rok.

a)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
poinformowała, że komisja przygotowała sprawozdanie na posiedzeniu w dn. 19 marca (druk nr 7). W 2013 r. odbyła 12 posiedzeń: dn. 15 marca 2013 r. komisja przygotowała sprawozdanie z działalności komisji za poprzedni rok oraz dokonała analizy realizacji uchwał podjętych w 2012 r., 19 marca rozpatrzyła projekty uchwał na najbliższą sesję, dn. 22 maja po zapoznaniu się i rozpatrzeniu materiałów za 2012 rok: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu jst, opinii RIO o wykonaniu budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego przygotowała Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i zawnioskowała o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok, dn. 31 maja komisja opiniowała materiały na najbliższą sesję, 9 lipca komisja opiniowała projekty uchwał i zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2012 r., dn. 4 września komisja zapoznała się z informacją Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., dn. 12 września komisja przeprowadziła analizę realizacji uchwal Rady Gminy za I półrocze 2013 r., dn. 23 września komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka za rok 2013, dn. 22 października komisja opiniowała materiały na najbliższą sesję, dn. 25 listopada komisja rozpatrywała uchwały na najbliższą sesję, dn. 5 grudnia komisja opracowała plan pracy komisji na rok 2014, dn. 10 grudnia komisja rozpatrywała uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka, uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Reasumując Komisja Rewizyjna w roku 2013 wykonywała prace w zakresie określonym przez Radę Gminy Wielka Nieszawka w „Planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2013”.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

b)

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że komisja w 2013 r. pracowała w niezmienionym składzie (sprawozdanie - druk nr 8). Komisja odbyła 10 posiedzeń, z których w 9-ciu udział wzięli wszyscy członkowie komisji, w jednym stwierdzono quorum (2/3 składu osobowego). Komisja odbyła samodzielnie 6 posiedzeń i 4 wspólnie z innymi stałymi Komisjami Rady Gminy. Podczas posiedzeń realizowano „Plan Pracy Komisji na 2013 r.” oraz omawiano materiały przygotowywane na sesje Rady Gminy. Posiedzenia komisji odbyły się: 23 stycznia, 21 lutego, 18 marca, 19 marca, 20 maja, 21 maja, 3 września, 21 października, 3 grudnia i 9 grudnia. Przewodnicząca Komisji szczegółowo omówiła tematy poruszane na poszczególnych posiedzeniach.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Regulaminowej za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

c)

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak poinformowała, że komisja pracowała w roku 2013 zgodnie z planem pracy, przyjętym przez Radę Gminy Wielka Nieszawka (sprawozdanie – druk nr 9). Łącznie odbyło się 20 posiedzeń komisji, podczas których zostały zrealizowane wszystkie planowane działania. Terminy spotkań komisji to: 24 styczeń, 15 luty, 22 luty, 25 luty, 11 marzec, 19 marzec, 16 kwiecień, 24 kwiecień, 17 maj, 21 maj, 31 maj, 9 lipiec, 23 sierpień, 28 sierpień, 3 wrzesień, 21 październik, 23 październik, 14 listopad, 3 grudzień i 6 grudzień. Na posiedzeniach członkowie komisji opiniowali materiały na kolejne sesje. Podczas posiedzeń został opracowany plan pracy na rok 2014 oraz sprawozdanie za rok 2012. Komisja w ramach swojej działalności odbyła spotkanie z prezesem UKS „Iskra”, trenerem środowiskowym przy Boisku Orlik 2012. Podczas ubiegłego roku odbyły się cztery „Wampiriady”, dwie w sołectwie Mała Nieszawka i dwie w Cierpicach.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski poinformował, że w roku 2013 komisja spotkała się 17 razy, realizując założony plan pracy. Przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie komisji wzięli udział w porządkowaniu terenu przy ewangelickich pochówkach na cmentarzu parafialnym w Małej Nieszawce, zorganizowanym przez NSS „Wspólne Gniazdo”.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie sprawozdanie z pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji za rok 2013 w brzmieniu jak na druku nr10 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 7

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy: 19 marca przygotowywała sprawozdanie z działalności komisji za 2013 r. oraz analizowała realizację uchwał podjętych w 2013 r., 27 marca opiniowała materiały na obecną sesję.

 2. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja spotkała się 4 razy, w dn. 12 marca z trenerem UKS „Iskra”, w dn. 17 marca z trenerem środowiskowym przy Boisku Orlik 2012, w dn. 25 marca opracowywała sprawozdanie z działalności komisji za 2013 r., 27 marca opiniowała materiały na sesję.

 3. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja odbywała 2 posiedzenia: pierwsze w sprawie opracowania sprawozdania z działalności komisji w 2013 r., drugie w sprawie opiniowania materiałów na obecną sesję.

 4. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz i opiniowała materiały na obecną sesję.

Ad. 8

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXVI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 lutego 2014 r.


Ad. 9

Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że wstrzymał się od głosowania, bo ma inne spojrzenie na ZIT. Nie musi się godzić i nie chce się godzić jako radny na dyktat Bydgoszczy i Torunia, które nie mogą się ze sobą dogadać i musiała pośredniczyć w negocjacjach między nimi pani wicepremier Bieńkowska. Może warto by było, aby któraś z pominiętych gmin, Czernikowo lub Chełmża, była siedzibą ZIT. W województwie kujawsko-pomorskim jest ponad 140 gmin wiejskich, a przy podziale środków mówi się tylko o Bydgoszczy i Toruniu.

Radna Halina Dąbrowska – ponowiła swój wniosek dotyczący oświetlenia ul. Sosnowej od osiedla „Stokrotka” do ul. Gniewkowskiej. Wniosek z podpisami mieszkańców dostarczy w późniejszym terminie. Jeżeli chodzi o ZIT, ustawa podstawowa jest jednoznaczna, wyliczenie środków odbywa się na podstawie liczby mieszkańców.

Radny Michał Dąbrowski – odniósł się do organizacji ruchu na osiedlu w Małej Nieszawce: ul. Słoneczna, Kwiatowa, Piaskowa i Rzemieślnicza. Zapytał czy zmiana organizacji na obszarze strefy zamieszkałej została zakończona, gdyż nie zostały tam wyznaczone miejsca parkingowe, a zgodnie ze znakiem D-40 parkowanie w strefie zamieszkania poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione. Jeżeli taki był zamysł, aby parkowanie było zabronione, to powinien tam się pojawiać patrol policji, aby nakładać mandaty. Jeżeli nie, to prosiłby o wyznaczenie miejsc parkingowych. Ludzie, którzy tam parkują, nie zastanawiają się nad tym, że parkując z jednej i z drugiej strony ulicy, blokują ruch i powodują niebezpieczne sytuacje. Dzieci jeżdżą na rowerach i hulajnogach, w strefie zamieszkania dozwolone jest poruszanie się pieszych poniżej 7 roku życia bez opiekuna. Na ul. Rzemieślniczej zostały zainstalowane progi. Wcześniej była mowa o progach wyższych i dłuższych, natomiast zostały zamontowane podobne do tego, który zniknął po jakimś czasie. Te progi mają taki profil, że im szybciej się przez nie przejedzie, tym mniej je czuć.

Radny Krzysztof Czarnecki – podziękował za naprawę znaku na ul. Chabrowej w Wielkiej Nieszawce. Na drodze prowadzącej do wału koło aquaparku porozrzucane są rozerwane worki ze śmieciami. Prosił o zajęcie się tą sprawą.

Radna Halina Dąbrowska – zapytała, czy został wyłoniony wykonawca na przebudowę wiaduktu na Kąkolu.

Radna Brygida Czapiewska – wyjaśniła, że czwarty próg, o którym mówił radny Dąbrowski, jest stawiany w nowym miejscu. Rozumie obawy związane z parkowaniem, ale gdyby ona zabroniła parkowania przed posesją swojej mamy, to doprowadziłoby to do konfliktów sąsiedzkich.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że na Brzozie mieszkali również mennonici. Dom pana Kajzra wybudowany 200 lat temu będzie remontowany. Są tam długie deski w bardzo dobrym stanie, które pan Kajzer chciałby nieodpłatnie przekazać, gdyby przydały się przy budowie skansenu w Wielkiej Nieszawce. Należy pochwalić społeczną postawę sołtysów, którzy zrezygnowali z funduszu sołeckiego i przekazali go wójtowi.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – powiedziała, że na spotkaniu emerytów w lutym pan Józef Chudyk poinformował o planach budowy świetlicy dla Cierpic. Zapytała, w jakim miejscu jest przewidziana jej lokalizacja i w jakim powstanie terminie.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że został źle zrozumiany. Nie ma nic przeciwko temu, żeby ludzie parkowali na tych drogach, natomiast jest przeciwko temu, aby parkowali tam bezmyślnie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:

- jeżeli chodzi o ZIT, to nie jest to tylko ZIT wojewódzki bydgosko-toruński, ale są także ZIT-y w subregionach. Wysokość środków dla ZIT-u wojewódzkiego to 153 mln Euro, subregiony również otrzymają pieniądze. Założeniem ZIT-u jest, aby w ramach tych środków rozwijało się całe województwo,

- jeżeli chodzi o podział środków, to według rozporządzenia pani minister będzie się on rzeczywiście odbywał według liczby mieszkańców, ale to jest tylko naliczenie, co nie jest tożsame z wydatkowaniem, które opiera się na Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, czyli wspólnych projektach gmin realizowanych w danym ZIT-cie. Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że jeden projekt będą realizować wszystkie gminy, ale będą takie projekty, że większość gmin będzie w nim uczestniczyła, czyli np. w projekcie transportu zrównoważonego. Jest szansa realizacji przygotowanych projektów, pod warunkiem, że każda ze stron będzie miała na to pieniądze. W związku ze zmianą systemu oświaty, gminy będą miały coraz mniej środków, bo ustawa przewiduje zatrudnienie przez gminy od nowego roku szkolnego nauczycieli wspomagających. Nasuwa się pytanie, co z nimi robić w wakacje i ferie. Są to dodatkowe wydatki i wtedy rzeczywiście może zabraknąć środków na inwestycje, gdyż najpierw trzeba wyłożyć pieniądze, a dopiero po realizacji inwestycji następuje ich zwrot,

- jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Sosnowej, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, gdyż jest to fragment leśny, i gmina nie jest jego właścicielem,

- jeżeli chodzi o organizację ruchu na osiedlu przy szkole, organizacja, która dzisiaj obowiązuje, została zatwierdzona przez dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Taka jest zasada dla dróg gminnych. Wszystkie przewidziane w dokumentacji znaki zostały postawione. Ograniczają one prędkość do 30 km/godz. Cel był taki, aby każdy obcy wjeżdżający na osiedle, miał świadomość, że to jest pieszo jezdnia i może natknąć się na chodzące po ulicy dzieci. Jest tam bardzo duży ruch. Ul. Rzemieślnicza jest ulicą główną i zostały na niej zbudowane progi zwalniające o podwyższonym standardzie, czyli są bardziej wytrzymałe. Do piekarni, która produkuje kilkadziesiąt ton pieczywa na dobę, przemieszcza się codziennie kilkadziesiąt pojazdów. Progi zwalniające mają w zdecydowany sposób poprawić bezpieczeństwo. Dodatkowo przy progach zostaną zainstalowane odblaskowe słupki, żeby samochody nie jeździły przy płotach,

- jeżeli chodzi o worki ze śmieciami, wszyscy powinni reagować, pracownicy Urzędu zbierają worki w jedno miejsce, z którego są odbierane. Worki są podrzucane, co jest zupełnie niezrozumiałe, bo wszyscy płacą za śmieci i od wszystkich odbiera się każdą ilość. Nie ma żadnych ograniczeń. Mimo że system działa od lipca 2013 r., ludzie nadal wywożą śmieci a gmina ponosi dodatkowe koszty, bo musi te śmieci zbierać po rowach i wzdłuż dróg,

- jeżeli chodzi o wiadukt na Kąkolu, rozpisany jest przetarg, otwarcie ofert przewidziane jest na 7 kwietnia,

- jeżeli chodzi o deski z domu pana Kajzla, oglądał je razem z sołtysem i spróbuje zainteresować tą sprawą Muzeum. Budynek stał 20 lat bez dachu, więc jakość tego drewna może być porównywalna do jakości przenoszonych na teren gminy budynków, które stały pod dachem, a mimo to przy rozbiórce wiele z nich nie nadaje się do dalszego wykorzystania,

- jeżeli chodzi o świetlicę w Cierpicach, to nic nie wie na ten temat. To, że jest potrzebna, jest faktem, ale nigdy nie mówił o budowie. Świetlica jest potrzeba nie tylko w Cierpicach. Kiedy przyjdzie na to czas, powróci do tematu.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – zasugerowała, żeby pozyskać środki z LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że w tym roku zostały do rozdysponowania tylko niewielkie środki na małe projekty. Następne pieniądze będą przydzielane w przyszłym roku. Gmina wykorzystuje każde środki, jakie uda się uzyskać za pośrednictwem LGD „Podgrodzie Toruńskie”. W tym roku przy Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce zostanie wybudowany parking, boisko i plac zabaw. Planuje się również budowę siłowni na wolnym powietrzu.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – poruszyła temat ilości miejsc w przedszkolach.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że został złożony do ZIT-u projekt „Opieka nad dzieckiem”, realizowany wspólnie z Toruniem. Inny projekt to „Rewitalizacja starych budynków” i w ramach tych dwóch programów można będzie odbudować budynek starego nadleśnictwa i poszerzyć go z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek. Taki jest zamiar. Zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty od 2016 r. do szkoły pójdą 4-latki, powstaną zespoły złożone z oddziałów przedszkolnych i szkoły. Już dzisiaj jest problem, że rodzice zabierają dzieci z przedszkola i oddają je do oddziału przedszkolnego w szkole. Ponieważ oddziały te funkcjonują w godz. 8-12:30, rodzice wymagają, aby zapewnić dzieciom opiekę w świetlicy od godz. 7 do 8 i od godz. 12:30 do 16:00. Jest to wariant przedszkolny, nie do przyjęcia w szkole. Szkoła nic nie kosztuje, a za przedszkole trzeba zapłacić, i jeszcze dziecko z rodziny wielodzietnej dostanie w szkole posiłek za darmo. Nie będzie pieniędzy na inwestycje, jeżeli wszystkie środki pochłonie oświata. W ustawie przewidziano zatrudnienie w szkole nauczycieli wspomagających od nowego roku szkolnego, i nie będą oni zatrudniani przez szkoły, ale przez Urząd, czyli będą pracownikami gminy. Pojawia się pytanie, co z nimi robić w wakacje i ferie i w przerwach świątecznych. Szczególnie w małych gminach będzie to problem. Liczba dzieci rośnie od 3 lat w szkołach, np. w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce przybyło 38 uczniów, a subwencja oświatowa od 3 lat systematycznie maleje.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – zapytał o realizację II etapu ul. Ciechocińskiej.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że w ubiegłym tygodniu został pochowany pan Bogusław Wachowiak, który był przez wiele lat urbanistą na terenie gminy.

Przewodniczący Rady – przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca miesiąca oświadczeń majątkowych.


Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                              Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                      (-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (31 marca 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 kwietnia 2014, 13:06:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354