Protokół nr XXXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 03 kwietnia 2014 r.

Protokół nr XXXVIII/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 03
kwietnia 2014 roku
w godz. od 12:00 do 12:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia:

a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

uczestnictwa Gminy Wielka Nieszawka w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego.

  1. Interpelacje i wolne wnioski.

  2. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) XXXVIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni: Michał Dąbrowski i Jacek Kapela), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek sesji. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek XXXVIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy zabranie głosu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w dn. 1 kwietnia doszło do spotkania prezydenta Torunia i wójtów i burmistrzów powiatu toruńskiego w sprawie deklaracji przystąpienia do Związku ZIT wojewódzkiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zapisy podpisanej deklaracji wynikają z wynegocjowanych prze wicepremier Panią Bieńkowską warunków, które określają, w jaki sposób ma funkcjonować ZIT. W skład ZIT wojewódzkiego wchodzą 2 powiaty: toruński i bydgoski oraz Nakło nad Notecią, Łabiszyn, Szubin, Kowalewo Pomorskie. Gmina Miasto Toruń i Miasto Bydgoszcz. Podział środków finansowych w ramach Związku ZIT nastąpi po uchwaleniu Strategii ZIT, według projektów. Od początku przyszłego tygodnia rozpoczną się warsztaty w celu ustalenia tej strategii. Komitet Sterujący Związku utworzą wszyscy członkowie Związku, każdy z prawem jednego głosu. Przewodniczącym Zarządu Związku ZIT będzie Prezydent Miasta Bydgoszczy, a Wiceprzewodniczącym – Prezydent Miasta Torunia. Głosowanie odbywać się będzie na zasadzie konsensusu, a w przypadku niemożliwości osiągnięcia konsensusu decyzja może zostać podjęta większością ¾ głosów, przy czym głos Miasta Bydgoszczy i głos Gminy Miasta Toruń muszą być „za”. Siedziba oraz obsługa administracyjna Związku ZPT znajdować się będzie w Bydgoszczy, w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Miasta. Na ten cel przeznaczonych jest w pierwszym roku działania 2 mln Euro. Sygnatariusze będą dbali o racjonalne wydatkowanie środków na funkcjonowanie Biura Związku ZIT oraz o prawidłową obsługę techniczną i administracyjną Związku ZIT. Przed podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego wszystkie samorządy – sygnatariusze zostały zobowiązane do przyjęcia do dn. 3 kwietnia 2014 r. uchwał w sprawie uczestnictwa w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego. W związku z tym Wójt przedkłada projekt uchwały w tej sprawie. Zapis projektu przewiduje upoważnienie Wójta do zawarcia stosownego Porozumienia. Postanowienia przygotowanego porozumienia są wynikiem ustaleń prezydentów Torunia i Bydgoszczy z Panią Wicepremier. Zostały w nim opisane zadania Związku, oraz zasady funkcjonowania komitetu sterującego, zarządu oraz biura Związku ZIT. Prezydent Torunia podczas spotkania w dn. 1 kwietnia nie ukrywał, że współpraca w ramach Związku będzie trudna. Gmina Wielka Nieszawka przygotowała kilka projektów do realizacji w ramach ZIT, wspólnie z Toruniem i innymi gminami. Należy mieć nadzieję, że uda się je zrealizować.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, ile osób będzie zatrudnionych w biurze Związku i czy fundusze na koszty funkcjonowania Związku ZIT będą pochodziły z pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów. W przedstawionym radnym projekcie porozumienia zapisano w § 6 pkt. 6, że koszty będą finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że przekazał radnym wszystkie dostępne na chwilę obecną materiały dotyczące Związku ZIT. Nikt na razie nic więcej nie wie na ten temat.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – zapytała, dlaczego na deklaracji nie ma podpisu Wójta Gminy Łubianka.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że Wójt przebywa obecnie w Brukseli, jako prezydent Komitetu Regionów reprezentujący Gminy Wiejskie w Brukseli. Osoba z Łubianki obecna na spotkaniu u Prezydenta Torunia nie miała upoważnienia, żeby ten dokument podpisać. Kiedy Wójt Zająkała wróci z Brukseli, złoży swój podpis.

Sołtys Józef Kumorek – stwierdził, że jest to ciekawy projekt integracji regionu.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXVIII/184/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie uczestnictwa Gminy Wielka Nieszawka w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT wojewódzkiego w brzmieniu jak na druku – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Rady – poprosił radnych o dołączanie kopii druku PIT do oświadczeń majątkowych.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                     Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                             (-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (3 kwietnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 kwietnia 2014, 13:19:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287