Protokół nr XXXIX z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 29 kwietnia 2014 r.

Protokół nr XXXIX/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29
kwietnia 2014 roku
w godz. od 15:00 do 17:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 roku i protokołu z XXXVIII sesji, która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2014 roku.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce (druk nr 1),
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce (druk nr 2),

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 160/6) (druk nr 3),

d) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 4),

e) rozpatrzenia skargi nauczycieli Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach na dyrektora szkoły (druk nr 5).
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 6).

Przerwa

 1. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

 3. Interpelacje i wolne wnioski.

 4. Zakończenie sesji.


Ad. 1

a) XXXIX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości z Biura Urbanistycznego w Toruniu oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Rada Brygida Czapiewska – zaproponowała zmianę porządku obrad w punkcie 3 podpunkt e, polegającą na zmianie kwalifikacji dokumentu tam wymienionego, w sprawie skargi na dyrektora gimnazjum, z projektu uchwały na stanowisko rady w tej sprawie.

Przewodniczący Rady – poinformował, że sprawa skargi jest bardzo złożona. Pan Wójt i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej czekali na sprawozdanie Kuratorium Oświaty z przeprowadzonej w szkole kontroli, dlatego tak długo trwało rozpatrywanie tej skargi.

Radca prawny Beata Romanowska – wyjaśniła, że zgodnie z art. 229 pkt. 3 KPA skargi na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych są rozpatrywane przez radę gminy, dlatego zaproponowano uchwałę jako akt mający charakter rozstrzygnięcia. Rada jest uprawniona do podjęcia decyzji, czy uchwała jest zasadna czy niezasadna. Stanowisko natomiast nie jest aktem rozstrzygającym, jest tylko opinią w danej sprawie.

Przewodniczący Rady – oznajmił, że jeżeli komisje rady wyrażą potrzebę przeprowadzenia dyskusji nad projektem tej uchwały, to może on zarządzić przerwę w obradach, aby im umożliwić przedyskutowanie dokumentu i naniesienie korekt. W dniu jutrzejszym mija 30-dniowy termin przewidziany na udzielenie odpowiedzi na skargę nauczycieli, dlatego trzeba podjąć uchwałę w tej sprawie na obecnej sesji.

Radca prawny Beata Romanowska – zaproponowała, żeby przed rozpatrzeniem skargi zmienić porządek obrad poprzez wprowadzenie przerwy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie drugiej przerwy po podpunkcie „Stwierdzenie quorum”. Za jego zmianą głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że rada gminy 8 głosami przyjęła zmianę porządku i wprowadzenie przerwy po punkcie 1 a „Stwierdzenie quorum”. Poprosił radnych o wpisanie w programie „Przerwa” po tym podpunkcie. Następnie ogłosił przerwę do momentu załatwienia sprawy. Poprosił radnych o pozostanie w sali, a pozostałych gości o jej opuszczenie.

Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXXVII sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. i protokołu z XXXVIII sesji, która odbyła się w dniu 3 kwietnia 2014 r.

W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVII w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXVII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXVIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce. Następnie poprosił panią Aleksandrę Lewną z Biura Urbanistycznego i Architektury w Toruniu o poprowadzenie tematu.

Aleksandra Lewna – poinformowała, że przedstawiony do uchwalenia radzie gminy projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opracowanie planu wymagało przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Głównym założeniem projektu planu było przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako kontynuacji istniejących terenów przeznaczonych pod tą funkcję w opracowanych już planach miejscowych. Plan nie narusza w tym zakresie polityki gminnej ustalonej w studium nakreślającym uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Procedurę rozpoczęto na podstawie uchwały nr XVII/78/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce. Projekt zmiany planu wraz z niezbędnymi dokumentami planistycznymi, w tym prognozą oddziaływania na środowisko, oraz prognozą skutków finansowych został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt był również wyłożony do publicznego wglądu, nie zgłoszono uwag. Protokoły z dyskusji są dostępne w dokumentacji prac planistycznych. Projekt uwzględnia złożone wnioski i uwagi stosownych organów oraz uzyskał wymagane ustawą opinie i uzgodnienia.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zapytała o podany zapis w pkt 6 i) dotyczący geometrii dachów, dopuszczający maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 45º. Czy to oznacza, że dopuszcza się także dachy płaskie?

Aleksandra Lewna – potwierdziła ten zapis. Podano maksymalny kąt nachylenia, nie określając sposobu kompozycji dachów, gdyż zabudowa w Wielkiej Nieszawce jest bardzo zróżnicowana.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że w dn. 27 kwietnia komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/185/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenów pomiędzy ulicami: Spółdzielczą i Pogodną oraz terenu w rejonie ulicy Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce. Następnie poprosił o poprowadzenie tematu panią Aleksandrę Lewną.

Aleksandra Lewna – poinformowała, że podobnie jak w przypadku pierwszego projektu uchwały procedura rozpoczęła się od uchwały rady gminy podjętej w 27 kwietnia 2012 r. Głównym założeniem projektu było przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako uzupełnienia istniejących terenów o podobnej funkcji. Plan jest wyrazem polityki zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Projekt uzyskał wszystkie pozytywne wymagane ustawą opinie i uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu, mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że w dn. 27 kwietnia komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zapytał o zakaz lokalizowania reklam i nośników reklamowych, wolnostojących nośników reklamowych, jak i reklam na ogrodzeniach i obiektach małej architektury. Tych reklam na terenie gminy jest bardzo dużo. Zgadza się, żeby ich nie było, tylko czy nie będzie to suchy zapis, którego nie da się wyegzekwować.

Aleksandra Lewna – odpowiedziała, że trudno jest egzekwować ten zapis. Powstających reklam nikt nie zgłasza. Jeżeli umieszczanie reklam przechodziłoby procedurę zgłaszania i opiniowania przez Urząd Gminy zgodnie z miejscowym planem, to zapis w miejscowym planie jest narzędziem, które ograniczałoby przynajmniej powierzchnię reklamy do 0,5 m² dla terenów z zabudową mieszkaniową. Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, co jest dopuszczone prawem, może zamieścić tablicę reklamową o określonej powierzchni. Za estetykę reklam plan nie odpowiada.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – nie zgodził się z wypowiedzią p. Lewnej, ponieważ plan wprowadza wyraźny zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam. Gdyby zapisano, że lokalizowanie reklam i nośników reklamowych podlega obowiązującemu prawu, to można by ustalić takie kryteria. Jednak w tym przypadku zakazano umieszczania reklam, stąd pytanie, jak ten nakaz wyegzekwować.

Radny Michał Dąbrowski – zapytał, czym różni się reklama od informacji. Według niego reklama reklamuje coś konkretnego, natomiast czy reklamą jest ogromny napis na płocie typu „droga do dentysty”, i czy ta informacja będzie podlegała zakazowi czy nie.

Aleksandra Lewna – odpowiedziała, że powinna podlegać, ale nie ma możliwości zapisania ustaleniami planu, jakiego typu reklamy są zakazane, a jakie nie. Każdy może przemycić jakąś reklamę pod szyldem tablicy informacyjnej.

Radny Michał Dąbrowski – zapytał, w jakim celu zabrania się umieszczania reklam, czy aby zabronić mieszkańcom promowania swoich usług i towarów, czy aby pozbyć się tzw. „zaśmiecania” krajobrazu. Tym zakazem gmina nie pozbędzie się reklam „zaśmiecających” krajobraz, jedynie zostanie zablokowana możliwość reklamowania usług przez mieszkańców.

Aleksandra Lewna – stwierdziła, że w tym przypadku chodzi o tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i te tereny mają być chronione zapisami planu przed niekontrolowanym zamieszczaniem reklam.

Radny Michał Dąbrowski – zauważył, że na tym terenie może mieszkać ktoś, kto będzie np. wykonywał prace ogrodnicze.

Aleksandra Lewna – odpowiedziała, że dlatego dopuszcza się umieszczenie na budynku 0,5 m² szyldu.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/186/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Rzemieślniczej w Małej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce, dz. nr 160/6, jest część drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej do ul. Sarniej. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy sąsiednia działkę nr 161/6 jest działką gminną.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że trudno to w tej chwili rozstrzygnąć, ale prawdopodobnie jest to działka gminna przejęta na podstawie wcześniejszej uchwały od pana Koziei.

Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że logicznie by było, aby również i ta działka należała do gminy, bo wtedy całość przejazdu do drogi wojewódzkiej byłaby gminna.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/187/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 160/6) w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa między samorządem a sektorem pozarządowym, które ma służyć diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Zostały zdefiniowane cele szczegółowe, jak również priorytetowe zadania publiczne w § 7 programu. Program przewiduje dwa warianty współpracy, wynikające z zadań własnych gminy, z tym że niektóre mogą być realizowane w trybie zamówień publicznych, dostępnych dla wszystkich organizacji pożytku publicznego, a inne na zasadzie współpracy w wymianie informacji, diagnozowaniu różnych problemów i potrzeb mieszkańców, dostępne dla organizacji działających na terenie gminy na podstawie zawieranych porozumień.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja w dn. 24 kwietnia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XXXIX/188/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały, z poprawkami wniesionymi przez radnych po odbytej w przerwie dyskusji, jest wynikiem skargi złożonej przez czterech nauczycieli na dyrektora Gimnazjum do Wójta Gminy i Kuratora Oświaty. Obie instytucje przeprowadziły w swoim zakresie stosowne kontrole, z których protokoły zostały przekazane radnym wraz z projektem uchwały. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści z naniesionymi przez radnych korektami.

W związku z tym, że wszystkie komisje opiniowały projekt uchwały podczas ogłoszonej przerwy, Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że po naniesionych poprawkach komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak poinformowała, że komisja w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja po dyskusji i wniesionych poprawkach zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski poinformował, że komisja z przyjętymi dzisiaj poprawkami zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy można oceniać zasadność stawianych dyrektorowi zarzutów na podstawie jego oświadczeń. Jego zdaniem rozstrzygnięcie zarzutów powinno odbywać się na dowodach, na zapisach i na dokumentach.

Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że dowody muszą być z obu stron. Powinien być dowód na zasadność zarzutu i dowód na zasadność odmiennego zdania. W niektórych przypadkach, opisanych w skardze, miano do czynienia z taką sytuacją, że skarżący mówili, że jest tak, nie popierając tych twierdzeń żadnymi dowodami, a dyrektor zaprzeczała. Jest to klasyczna sytuacja, kiedy przeciwstawia się słowa przeciwko słowom. Rada nie może ocenić inaczej tego zarzutu jako nieuzasadnionego, bo nie było dowodów na to, że zarzut jest zasadny. Analogicznie jest w sprawach karnych, jeżeli prokurator zarzuca komuś popełnienie przestępstwa, to musi przed sądem ten zarzut udowodnić. Rada jest właśnie takim sądem, zarzuty nie zostały udowodnione. Jeżeli dyrektor nie zaprzeczyłaby twierdzeniom skarżących, to tak jakby przyznała zasadność tego zarzutu. Skoro zaprzeczyła, to zarzut powinien być udowodniony przez skarżących, a nie udowodnione przez dyrektora, że zarzut jest niezasadny, w sytuacji kiedy nie ma dowodów na zasadność zarzutów.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie (po jej odczytaniu) Uchwałę Nr XXXIX/189/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycieli Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach na dyrektora szkoły w brzmieniu jak na druku nr 5 wraz z autopoprawką – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 6 znajduje się ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Wielka Nieszawka, której autorem jest kierownik GOPS, pani Magdalena Żbikowska. Głównym problemem w gminie jest niedostosowanie społeczne, które przyczynia się do rozwoju bezrobocia, alkoholizmu, ubóstwa, wykluczenia społecznego, problemów opiekuńczo-wychowawczych. Związane jest to z sytuacją powstałą po roku 1990, po likwidacji Państwowego Gospodarstwa Rolnego, Spółdzielni Rolniczej i Przedsiębiorstwa Państwowego PWKD. Nie wszyscy odnaleźli się w nowej sytuacji i stąd pojawiają się różne problemy społeczne. Wszystkie te problemy zostały opisane i zdiagnozowane w tym raporcie.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja w dn. 25 kwietnia zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła ocenę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 22 kwietnia zajmowała się skargą nauczycieli na dyrektor gimnazjum.
b) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak –
poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 25 kwietnia oceniała zasoby pomocy społecznej.

c) Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja odbywała 2 posiedzenia: jedno wspólne z pozostałymi komisjami dotyczące sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 r., drugie w dn. 24 kwietnia w sprawie opiniowania materiałów na obecną sesję.

d) Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski
– poinformował, że komisja spotkała się między sesjami 3 razy.

Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. i na XXXVIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dn. 3 kwietnia 2014 r.

Ad. 7

Radna Halina Dąbrowska – poprosiła o opracowanie informacji dotyczących organizacji ruchu w czasie przebudowy wiaduktu. Mieszkańcy Jarek i właściciel sklepu pytają, czy przewidziana jest jakaś kładka dla pieszych. Tłumaczyła im, że jeżeli chodzi o ruch samochodowy, to będą musieli jeździć drogą okrężną. Oczekuje dzisiaj jednoznacznego i wiążącego potwierdzenia od Wójta, czy będzie budowana w tym roku osiedlowa droga, ul. Kłosowa i czy będzie instalowane oświetlenie na ul. Sosnowej. Na posiedzeniu komisji pan Wójt mówił, że ul. Sosnowa będzie oświetlona w tym roku. Pytała również na posiedzeniu o budowę peronów przy wiadukcie i usłyszała od Wójta, że prawdopodobnie zostanie zlikwidowany dworzec kolejowy, bo perony będą miały długość 200 m. Mają powstać przystanki kolejowe przy wiadukcie, przy ul. Szkolnej i przy ul. Rzemieślniczej. Jeżeli tak rzeczywiście będzie, to prosiła o jakąś informację w tej sprawie, bo wywołuje to niepotrzebne niepokoje i napięcia. Mieszkańcy zabiegają o remont drogi dojazdowej do dworca, żeby była wizytówką gminy i żeby mogli z niej korzystać mieszkańcy mieszkający w budynku dworca i inni korzystający z przystanku kolejowego przy dworcu, mieszkańcy i goście. Wójt mówi, że jest to droga krajowa, w ewidencji gruntów mówią jej, że to jest droga Skarbu Państwa, w trakcie przekazania na rzecz gminy.

Radny Krzysztof Czarnecki – zwrócił uwagę na zły stan placu zabaw w Wielkiej Nieszawce. Jest on regularnie, celowo, niszczony przez młodzież tam przesiadującą. Są powyrywane szczeble z dachu jak i z drabinek, co jest niebezpieczne, bo wystają gwoździe w miejscach uszkodzeń. Prosił o postawienie ławki koło Rancha, kiedyś było ich tam kilka. Mieszkańcy chodzący na spacery, szczególnie kiedy jest ciepło, mogliby na niej odpocząć, a potem iść dalej. Kostki na całej długości chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej są pozapadane, prosił o naprawę.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała Wójta o nową linię autobusową z Torunia do gminy.

Radna Halina Dąbrowska – otrzymała zgłoszenie od mam, że na placu zabaw na Kąkolu elementy na huśtawce i na równoważni są luźne i zagrażają niebezpieczeństwu.

Prezes NSS „Wspólne Gniazdo” Stanisław Masalski – powiedział, że jutro jest ostatni dzień budowy ul. Nieszawskiej. Jest się z czego cieszyć, bo długo gmina walczyła o remont tej ulicy. Warto by było, aby rada wyraziła swoje podziękowanie ludziom, którzy przyczynili się do polepszenia stanu tej drogi, m.in. prezydentowi Torunia. Należałoby uczcić w jakiś sposób, uhonorować zakończenie tej inwestycji.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – wyjaśniła, że szczegółowe informacje na temat stanu i uszkodzeń oraz koniecznych napraw placów zbaw są zawarte w protokołach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

Radny Michał Dąbrowski – poinformował, że bardzo mu zależało, żeby place zabaw kontrolować i to się udaje. Przez kilka lat działania komisji widać, że z roku na rok tych uszkodzeń jest coraz mniej, co świadczy, że place zabaw są na bieżąco remontowane, poza jednym placem zabaw w Wielkiej Nieszawce, gdzie zniszczeń jest bardzo dużo. Nie wiadomo z czego to wynika. Mieszkańcy mają w ogrodach bardzo ładne, zadbane place zabaw, natomiast publiczny plac zabaw jest ciągle niszczony. Komisja zastanawiała się, czy nie zacząć likwidować uszkodzonych elementów w miarę ich niszczenia, gdyż mija się z celem wydawanie pieniędzy na coś, co za 2 tygodnie zostanie ponownie zniszczone. Może wtedy mieszkańcy zastanowią się i zaczną pilnować wspólnego dobra. Na innych placach nie ma tego problemu, rzeczywiście mieszkańcy dbają o to, aby był tam porządek. Elementy placów zabaw są drewniane, oczywiście ulegają one wpływowi warunków atmosferycznych, ale są na bieżąco wymieniane. Szkoda by było, żeby głupota kilku osób powodowała, że inne dzieci nie mogłyby korzystać z placu zabaw.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – podziękowała radnym za przyjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, chociaż nie wszystkie uwagi stowarzyszeń zostały ujęte w programie. Po 10 lat obowiązku ustawowego program został przyjęty po raz pierwszy w gminie Wielka Nieszawka.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:

- jeżeli chodzi o przebudowę wiaduktu, tak jak mówił na poprzedniej sesji, przetarg został rozstrzygnięty, wybrana firma ma stosowny zatwierdzony dokument dotyczący organizacji ruchu na czas budowy. Oznakowania pojawią się 1 lipca, kiedy rozpoczną się pierwsze roboty rozbiórkowe wiaduktu. Do całkowitego rozebrania wiaduktu dojdzie we wrześniu. Nie będzie żadnej kładki nad torami, nie będzie połączenia na czas budowy między jedną i drugą częścią Kąkola. Wiadukt zostanie oddany do użytku 19 grudnia 2014 r.,

- jeżeli chodzi o ul. Kłosową, na stronie BIP można zapoznać się z informacją o ogłoszonym przetargu na remont wszystkich przewidzianych w tym roku dróg z wyjątkiem ul. Pogodnej, zgodnie ze stanowiskiem rady z 2013 r. w tej sprawie. Przetarg na ul. Pogodną, która wchodzi w drogę wojewódzką, w dodatku na łuku, będzie ogłoszony później ze względu na konieczność dodatkowych ustaleń z Zarządem Dróg Wojewódzkich,

- jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Sosnowej, będzie instalowane na odcinku od Pana Szymeczki aż do wjazdu na Gniewkowo, dalszy odcinek nie należy do gminy, tylko do Lasów Państwowych. Ogłoszono już przetarg na oświetlenie,

- jeżeli chodzi o dworzec kolejowy, mieszkańcy Cierpic najlepiej wiedzą, jak on wygląda. Jest on zamknięty od bardzo dawna, zatrzymują się na stacji tylko Przewozy Regionalne. Zgodnie z decyzją PKP perony przy wiadukcie mają mieć długość 200 m, więc można wysnuć wniosek, że przystanek przy dworcu zniknie z rozkładu jazdy,

- jeżeli chodzi o drogę biegnącą od drogi krajowej nr 10 do dworca, jest to droga wojewódzka nr 200, nie jest to droga gminna i nie przewiduje się jej przejęcia, właścicielem jest marszałek województwa, a w jego imieniu Zarząd Dróg Wojewódzkich,

- jeżeli chodzi o place zabaw, wszystkie były przeglądane i naprawiane w marcu, wczoraj na Kąkolu została wyrwana huśtawka, w Wielkiej Nieszawce jest podobnie. Trudno jest naprawiać codziennie place zabaw. Trzeba się zastanowić, czy zupełnie je likwidować, czy pobudować w to miejsce nowe z innych elementów, np. aluminiowych czy z tworzyw sztucznych. Pytanie powstaje, czy warto wydawać pieniądze, bo nie wiadomo, jak długo takie place zabaw nie byłyby niszczone. Kilka lat temu w związku z wandalizmem placu zabaw w Wielkiej Nieszawce, sprawa zgłoszona była policji i sprawcy, mieszkańcy gminy, sądzeni byli w Sądzie dla Nieletnich. Nie chciałby przeżywać drugi raz takiej sytuacji. Przypadek Wielkiej Nieszawki jest szczególny, ile razy stolarz odbudowywał elementy, tyle razy były one niszczone,

- jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, która biegnie od ul. Leśnej koło Rancza do ul. Ostoja, na odcinku od ul. Prostej do ul. Leśnej, przy okazji remontu drogi ścieżka będzie na nowo przebudowana i będzie prawdziwą ścieżką, bo w tej chwili jeżdżą po niej ciężarówki. Ławeczki, plansze na mapy, kosze na śmieci i stojaki na rowery postawione w ramach programu SAPARD zniknęły już parę lat temu. Na odcinku wzdłuż Rancza do ul. Ostoja ktoś ukradł kostkę brukową, co jest kolejnym przykładem wandalizmu,

- jeżeli chodzi o ul. Nieszawską, podziękował już w lutym oficjalnym pismem prezydentowi Torunia za jej remont. Jutro odbędzie się jej odbiór, na który jest zaproszony. Podziękuje jeszcze raz prezydentowi i władzom miasta za tą inwestycję,

- jeżeli chodzi o ustawę, o której mówiła pani Kłosińska-Weckwerth, że została przyjęta tyle lat temu przez Sejm, a gmina dopiero teraz uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi, ustawa o opłacie adiacenckiej też została przyjęta wiele lat temu, ale gdyby jej postanowienia zostały wprowadzone w życie na terenie gminy, to ciekawe czy by mieszkańcy się nie burzyli, gdyby od każdej sprzedanej działki mieli zapłacić gminie opłatę adiacencką za zbudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, drogi, oświetlenia i gazu. Nie ma obowiązku wprowadzania w życie wszystkich ustaw,

- jeżeli chodzi o nową linię autobusową MZK nr 100, jej przebieg będzie wyglądać następująco: aquapark w Wielkiej Nieszawce, stary most, pl. Rapackiego, Odrodzenia, Jamonta, Manhatan, nowy most, Czerniewice, Brzoza 1, 2, 3, Otłoczyn, Wołuszewo, Ciechocinek dworzec i z powrotem. Kursy z Torunia do Nieszawki są przewidziane od godz.8:10 do godz. 21:00 co godzinę, w innych godzinach niż Arriva. Rano, kiedy jest największy wywóz mieszkańców do Torunia, kursy pozostawione zostały Arrivie, tak aby się nie wycofała z terenu gminy. MZK nie ma jeszcze koncesji od marszałka na tą linię, w momencie kiedy linia ruszy, pojawią się oficjalne informacje na stronie internetowej gminy i na przystankach. Jeżeli linia będzie rentowna, to MZK po okresie próbnym przewidzianym do końca września, będzie zapewniać przejazdy, jeżeli nie, to się wycofa. Na trasie od aquaparku do Brzozy bilet będzie kosztował 3 zł, bilety grupowe do Torunia – 1,5 zł/osobę, do Ciechocinka – 4 zł/osobę, plus opiekun za darmo. Czy linia będzie funkcjonować, zależy od mieszkańców, od tego czy wybiorą samochód, czy komunikację zbiorową.

Przewodniczący Rady – przypomniał radnym, że jutro kończy się termin składania oświadczeń majątkowych.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – dodał, że na wszystkich oświadczeniach majątkowych mają być datowniki. Wyszły nowe rozporządzenia odnośnie oświadczeń majątkowych i teraz to Urząd Skarbowy będzie wyciągał konsekwencje w przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminie.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                   Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                           (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 kwietnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 maja 2014, 08:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497