Protokół nr XL z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 28 maja 2014 r.

Protokół nr XL/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
28 maja 2014 roku
w godz. od 15:00 do 17:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014 roku.

3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Małej Nieszawce (dz. o nr 398 i 399) (druk nr 1),

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej (druk nr 2),

 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2013 rok (druk nr 3),

 4. zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014 (druk nr 4).

Przerwa


4. Absolutorium dla Wójta za 2013 rok:

a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok (radni otrzymali w dn. 24 marca 2014 r.),

b) sprawozdanie finansowe (radni otrzymali w dn. 24 marca 2014 r.),

c) informacja o stanie mienia (radni otrzymali w dn. 24 marca 2014 r.),

d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (radni zapoznali się 11 kwietnia 2013 r.),

e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok,

f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok,

g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2013,

h) dyskusja,

i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2013 (druk nr 5),

j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok (druk nr 6).


Przerwa


5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

7. Interpelacje i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) XL sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni radni: Rafał Kujawa i Elżbieta Tota), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad XL sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XXXIX sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XXXIX sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 3

a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, działek o nr 398 i 399, położonych w Małej Nieszawce, o łącznej powierzchni 1800 m², których właścicielem jest pan Mieczysław Kociucki. Działki te stanowią część drogi gminnej ul. Leśnej, po południowej stronie toru kolejowego, oraz częściowo zostaną przeznaczone pod jej poszerzenie. Zgodnie z wyceną biegłego wartość nieruchomości wynosi 44.400 zł. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja w dn. 27 maja 2014 r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

(doszedł radny Rafał Kujawa, obecnych jest 14 radnych)

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XL/190/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Małej Nieszawce (dz. o nr 398 i 399) w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej. Na dn. 31 grudnia 2013 r. bilans jednostki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 57,13 zł (załącznik nr 1 do uchwały), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazuje zysk netto w wysokości 57,13 zł (załącznik nr 2 do uchwały), zostanie on przeznaczony na wydatki bieżące w 2014 r. W załączniku nr 3 znajduje się szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja w dn. 23 maja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XL/191/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2013 rok. Bilans na dn. 31 grudnia 2013 r. wykazywał po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 507.728,19 zł (załącznik nr 1), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazał stratę netto w wysokości 37.537,12 zł (załącznik nr 2). Po raz pierwszy w GOZ powstała strata bilansowa w związku z zatrudnieniem do końca kwietnia kierownika ośrodka na umowę o pracę, co generuje dużo większe koszty. Dwa konkursy na stanowisko kierownika nie przyniosły efektu, i zatrudniony obecnie kierownik pracuje na kontrakcie, co pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania GOZ. Z zaoszczędzonych w latach ubiegłych środków w wysokości 456.712,06 zł pozostała kwota 422.158,80 zł. Jeżeli środki z NFZ będą wpływać regularnie, nie ma żadnego zagrożenia poniesienia strat w bieżącym roku, co może potwierdzić pani księgowa i pan kierownik GOZ obecni na sesji. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja w dn. 23 maja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że jako sołtys i członek Rady Społecznej GOZ ocenia, iż Ośrodek Zdrowia funkcjonuje bardzo dobrze.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że mieszkańcy Małej Nieszawki pozytywnie wypowiadają się na temat różnego rodzaju badań profilaktycznych regularnie wykonywanych przez Ośrodek Zdrowia. Jest ich dużo więcej niż wcześniej, za co w imieniu mieszkańców podziękowała kierownikowi ośrodka.

Radny Krzysztof Czarnecki – przekazał informację, że bardzo chwalony jest przez mieszkańców doktor Makowski. Takich lekarzy jak on potrzeba w GOZ jak najwięcej.

Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że mieszkańcy niepokoją się, gdyż dotarła do nich informacja, że w ośrodku nie będzie już stomatologa.

Kierownik GOZ Jerzy Bednarek – odpowiedział, że kontrakt z NFZ na usługi stomatologiczne jest mniejszy i w związku z tym będzie dużo mniej tych usług.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XL/192/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2013 rok w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu gminy na rok 2014. Proponuje się dokonanie zmian budżetu po stronie dochodów m.in. poprzez: rozliczenie dochodów z lat ubiegłych (VAT), wpłaty za organizację kolonii letnich, podwyższenie odsetek od lokat terminowych, natomiast po stronie wydatków zwiększa się środki na budowę oświetlenia ulicznego, zabezpiecza się środki na opłatę kolonii letnich, podwyższa się wydatki na inwestycje w zakresie dróg gminnych, zabezpiecza się środki na wyposażenie dodatkowych klas lekcyjnych, gdyż w obu szkołach podstawowych są po dwa oddziały „zerówek” i dwa oddziały klas pierwszych i trzeba je doposażyć, a w Małej Nieszawce dodatkowo trzeba zaadoptować na klasę część biblioteki. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 18.963.909,00 zł a po stronie wydatków 27.177.661,00 zł. Niedobór w wysokości 8.213.752,00 zł zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja w dn. 26 maja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Halina Dąbrowska – zapytała, jaka jest rezerwa budżetowa na następne lata. W tej chwili niedobór wynosi ponad 8 mln zł, a nie wiadomo jakie będą subwencje i dofinansowanie samorządów w przyszłości z budżetu państwa i w związku z tym, czy gminie wystarczy pieniędzy, czy nie trzeba będzie zaciągać pożyczek. Budujące jest, że tyle jest inwestycji w gminie, ale czy gmina nie zbliża się do wyczerpania swoich wszystkich oszczędności.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie ma takiej obawy. W dokumentach przekazanych radnym są wszystkie informacje dotyczą rezerw budżetowych i wystarczy je przeczytać.

Radna Halina Dąbrowska – stwierdziła, że radni czytają i analizują dokumenty. Jeżeli jednak co miesiąc zmienia się budżet i dziura budżetowa rośnie, to może zadać takie pytanie.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XL/193/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 maja 2014 roku w zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, 2 osoby głosowały przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.


Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.


Ad. 4

a)

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia radni otrzymali w dniu 24 marca 2014 roku – stanowią załącznik nr 7-9 do protokołu. Następnie oddał głos Wójtowi w celu omówienia dokumentów wymienionych w podpunktach od a) do d).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 14 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka w wysokości: plan dochodów 17.400.000 zł; plan wydatków 17.4000.000 zł, czyli był to budżet zrównoważony. W ciągu 2013 r. budżet był zmieniany: uchwałą Nr XXVII/128/2013 Rady Gminy z dnia 20 marca 2013 r. korekt dotacji i subwencji oraz zwiększono środki na zadania inwestycyjne; uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Gminy z dnia 03 czerwca 2013 r. dokonano zmian w zakresie dotacji, rozliczenia podatku VAT z roku poprzedniego, wpłat i zabezpieczenia środków związanych z odbiorem odpadów komunalnych oraz zabezpieczono środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży; uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy z dnia 12 lipca 2013 r. dokonano zmian w zakresie dotacji, środków z PFRON, dochodów z odsetek od lokat i zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne; uchwałą Nr XXXXI/155/2013 Rady Gminy z dnia 26 września 2013 r. zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o dotacje oraz zabezpieczono wydatki na zakupy inwestycyjne; uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o dotacje, środki z PFRON oraz podwyższono środki na inwestycje; oraz zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 21/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 76/2013 z dnia 25 października 2013 r. oraz Nr 88a/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. dokonano zmian dotyczących włączeń dotacji celowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, oraz przesunięć między paragrafami.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawiał się następująco: plan dochodów 18.866.602 zł, plan wydatków 20.766.602 zł, deficyt 1.900.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wyniosła 566.069 zł, kwota zobowiązań niewymagalnych 162.437 zł. Należności dotyczą podatków i opłat lokalnych a zobowiązania niewymagalne dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres sprawozdawczy i składki do ZUS oraz faktur, które wpłynęły w m-cu styczniu a dotyczyły kosztów roku sprawozdawczego. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada.

W 2013 r. dochody budżetu na plan 18.866.602 zł zostały wykonane w kwocie 18.160.702 zł, tj. 96,26 % planowanej wielkości. W ogólnej kwocie dochodów gminy w 2013 r. poszczególne tytuły wynoszą: uzyskane dochody własne 8.963.357 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.377.037 zł, dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 1.136.853 zł, dotacja celowa na zadania własne 445.556 zł, dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich 269.465 zł, subwencje 3.968.434 zł.

Wydatki na plan 20.766.602 zł zostały wykonane w kwocie 18.524.779 zł, tj. 89,20 % planowanej wielkości. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków w 2013 r. poszczególne tytuły wynoszą: wydatki inwestycyjne (majątkowe) 5.133.395 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.397.073 zł, wydatki rzeczowe 7.994.311 zł.

W wyniku wykonania budżetu (niższe wydatki od planowanych) deficyt zmniejszył się i wyniósł 364.76,00 zł.

Środki na zadania inwestycyjne zostały wykorzystane na: wykup gruntów, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenie uliczne, inwestycje drogowe, budowę punktu selektywnej zbiórki odbioru odpadów komunalnych, budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce, zakupy inwestycyjne.

Następnie Wójt omówił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za 2013 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. I tak: przychody na plan 107.164,73 zł wykonano w kwocie 107.164,74 zł, tj. 100,00 % planowanej wielkości. Głównym źródłem przychodów GBP była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy. Wydatki na plan 107.164,73 zł wykonano w kwocie 107.107,61, zł, tj. w 99,95 %.

Z kolei Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za rok 2013 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. I tak: przychody na plan 1.125.158,49 zł zostały wykonane w kwocie 1.130.685,98 zł, tj. w 100,49 %; wydatki bieżące na plan 726.638,72 zł wykonano w kwocie 713.066,27 zł, tj. w 99,44 %. Rezerwa wynosi 398.519,77 zł.

Budżet w 2013 r., tak jak w każdym roku, nie należał do łatwych, tym bardziej, że wielkość subwencji i dotacji w stosunku do roku poprzedniego zmalała. Szczególnie subwencja oświatowa maleje, chociaż uczniów przybywa.

b)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – omówił kolejno dokumenty składające się na sprawozdanie według stanu na 31 grudnia 2013 r., bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki (radni otrzymali 24 marca 2014 r.) – stanowi załącznik nr 10 do protokołu: zestawienie zmian w funduszu jednostki – fundusz jednostki na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 62 313 188,43 zł, a zysk netto 19 489 454,25 zł, w sumie 81 802 642,68 zł; rachunek zysków i strat jednostki zamknął się w kwocie 19 489 454,25 zł zysku; bilans jednostki budżetowej wyniósł po stronie aktywów 82 964 726,33 zł, po stronie pasywów 82 964 726,33 zł, nadwyżka budżetowa 13 560 849,72 zł.
c)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że wartość mienia gminy wyniosła: na koniec 2012 r. 80.386.430 zł, na koniec 2013 r. − 96.369.609 zł. W informacji wyszczególnione są wszystkie składniki mienia, tj.: budynki i budowle, grunty, środki trwałe (informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

d)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odczytał Uchwałę nr 1/S/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18.03.2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (stanowi załącznik nr 11 do protokołu).. Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

e)

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu wyrażenia opinii o sprawozdaniu Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, i tak:

 1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak poinformowała, że komisja na wspólnym posiedzeniu wraz z dwoma innymi komisjami pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Wójta z przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok.

 2. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2013.

 3. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne Wójta z wykonania budżetu za rok 2013.

f)

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w celu wyrażenia opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że Komisja powołana przez Radę Gminy w składzie: Małgorzata Kopańska-Mizeria − Przewodnicząca Komisji, Elżbieta Tota − Zastępca Przewodniczącego, Jacek Kapela – Członek, Jolanta Sobiech – Członek na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 r. zapoznała się i rozpatrzyła n/w materiały za 2013 rok: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu, informację o stanie mienia komunalnego jednostki. Ponadto przedmiotem analizy były plany finansowe jednostki oraz dokumenty finansowo-księgowe i materiały dotyczące spraw merytorycznych związanych z wyborem ofert na usługi i wykonawstwo. Badając powyższe dokumenty Komisja stwierdza, że: plan dochodów i wydatków wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z podjętych uchwał i zarządzeń budżetowych gminy; uchwały i zarządzenia zmieniające budżet najczęściej dotyczyły włączenia do budżetu dotacji na zadania zlecone i powierzone, zmian wysokości subwencji oraz przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami; ponadto zwiększano środki na zadania inwestycyjne pokrywając niedobór nadwyżkami z lat ubiegłych; Zarządzenia Wójta dotyczące zmian budżetu były podejmowane zgodnie z prawem w ramach upoważnień wydanych przez Radę Gminy; dochody budżetowe ogółem w 2013 r. na plan wynoszący 18.866.602 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.160.702 zł, co stanowi 96,26 % w stosunku do zaplanowanych wielkości, natomiast wydatki budżetu na plan wynoszący 20.776.602 zł zostały wykonane w wysokości 18.524.779 zł, co w stosunku do planu stanowi 89,20 %; budżet gminy na 2013 rok zatwierdzony przez Radę Gminy wynosił zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 17.400.000 zł, czyli był budżetem zrównoważonym. Po dokonanych zmianach w ciągu roku na dzień 31 grudnia budżet przedstawiał się następująco: plan dochodów – 18.866.602 zł, plan wydatków − 20.766.602 zł, z niedoborem w wysokości 1.900.000 zł. Sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia zostały złożone w ustawowo wymaganych terminach. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu Wójta za 2013 rok budżet Gminy zamknął się ostatecznie deficytem w wysokości 364.076 zł wobec planowanego rocznego deficytu w wysokości 1.900.000 zł. W 2013 roku jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań do spłaty. Ustalone w budżecie kwoty dochodów są wielkościami realnie zaplanowanymi, mającymi wystarczyć łącznie z nadwyżkami z lat ubiegłych do osiągnięcia planowanej równowagi budżetowej. Planowane przez Radę Gminy kwoty wydatków budżetowych są natomiast wielkościami maksymalnymi nakładów na poszczególne cele i są wiążące dla Wójta Gminy, gdyż może on wydatkować środki pieniężne tylko na cele określone w uchwale i do granic pieniężnych w niej uchwalonych.

Po przeanalizowaniu w/wym. dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że cele założone w budżecie zostały osiągnięte. Nie nastąpiły przekroczenia wydatków budżetowych przez Wójta, które mogłyby być podstawą do wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej. Wykorzystanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji celowych było zgodne z ich przeznaczeniem. Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową wraz z jej zmianami.

Ze środków budżetowych łącznie z dotacjami celowymi na realizację zadań inwestycyjnych na plan 5.814.100 zł wydatkowano kwotę w wysokości 5.133.395 zł, co stanowi 88,3% planu rocznego z przeznaczeniem m.in. na: wykup gruntów, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tj. gminną sieć wodociągową i kanalizacyjną, przebudowę ulic na terenie gminy: ul. Parkowej, Cichej, Dobrej i Przy Lesie w Cierpicach, ul. Przyjaznej, Bliskiej, Miłej, Malinowej, Działkowej i Zapole w Małej Nieszawce, ul. Lipowej, Chabrowej i Złotej w Wielkiej Nieszawce, ul. Ciechocińskiej w Brzozie, oświetlenie uliczne: ul. Zakole i Dybowska w Cierpicach, ul. Sportowa i Miodowa w Małej Nieszawce, ul. Szafirowa i Pogodna w Wielkiej Nieszawce, ul. Ciechocińska w Brzozie, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakupy inwestycyjne – samochód Renault, komputer-serwer, kosiarka ciągnikowa i kopiarka, budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce, dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji. Zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z zawartymi umowami, a zapłata była dokonywana w ustawowych terminach. Przy zawieraniu umów przestrzegano zasadę wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zaplanowane zadania inwestycyjne do wykonania w cyklu rocznym zostały zrealizowane. Dokonano również ostatecznego rozliczenia inwestycji CSiR w Wielkiej Nieszawce.

Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok została przedłożona do zaopiniowania przez wszystkie Komisje powołane przez Radę Gminy, które nie wniosły zastrzeżeń do realizacji budżetu oraz przedłożonych materiałów.

Biorąc pod uwagę przedstawioną ocenę przedłożonych dokumentów Komisja Rewizyjna postanowiła nie wnosić zarzutów do wykonania budżetu na 2013 rok. Na podstawie art. 18 a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

g)

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 6/Kr/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 5 w Bydgoszczy z dnia 20.05.2014 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka za 2013 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający – ksero uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.h)

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad punktem 4 lit. od a) do g) porządku obrad, dotyczącą: sprawozdania Wójta Gminy Wielka Nieszawka o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok.

Radna Halina Dąbrowska – poinformowała, że w grudniu 2013 r. znalazła protokół na stronie internetowej o negatywnej opinii RIO w Bydgoszczy na temat działalności Urzędu Gminy. Wobec tego zwróciła się na piśmie do Przewodniczącego Rady Gminy z prośbą o przedstawienie tego protokołu z dn. 15 lipca 2013 r. na sesji. Otrzymała odpowiedź, że wystąpienie pokontrolne jest dostępne na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego do jego publikacji i zostanie przekazane do wykorzystania Komisji Rewizyjnej. Tego dokumentu radni nie otrzymali w materiałach na sesję. Jeżeli były jakieś zarzuty, mogące wynikać z innej interpretacji prawa, to takie pismo powinno trafić do Komisji Rewizyjnej i radnych, jeżeli zostały one usunięte, to też taka informacja powinna być przekazana. Były zarzuty odnośnie mienia komunalnego i dlatego chciała wiedzieć, jaka data widnieje na uchwale RIO w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, gdyż jest w zawiadomieniu o sesji, że radni zapoznali się z nią 11 kwietnia 2013 r., a wtedy jeszcze nie było wystąpienia pokontrolnego. Chciała też wiedzieć, jaki jest wynik finansowy CSiR „Olender”, czy jest zysk, czy bilans zerowy, ponieważ jest to spółka z pełnym wkładem gminy, dlatego wiele osób jest tą sprawą zainteresowanych. Jeżeli firma splajtuje, to zostanie na utrzymaniu gminy. Zaznaczyła, że nigdy nie podważała realizacji budżetu, gdyż zawsze za nim głosowała i analizowała zmiany, ale musi być transparentność i przejrzystość informacji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – wyjaśniła, że Wójt zapoznał dzisiaj radnych z opinią RIO na temat wykonania budżetu, a nie z wystąpieniem pokontrolnym, bo protokół z kontroli i zalecenia pokontrolne były w terminach, o których radna mówiła, i rzeczywiście każdy może się z nim zapoznać na stronie RIO. To co zostało przedstawione radnym przez Wójta, czyli opinia w sprawie wykonania budżetu, a wystąpienie pokontrolne, to zupełnie inne dokumenty.

poinformował, że kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej była kontrolą kompleksową, obejmowała ostatnie 4 lata i w ogóle nie dotyczyła okresu 2013 roku. Zalecenia pokontrolne, po kontroli zakończonej w czerwcu 2013 r., zostały wydane 15 lipca 2013 r. Jeżeli chodzi o mienie komunalne, o którym mowa w protokole, zarzuty dotyczyły inwentaryzacji, a konkretnie środków niematerialnych, czyli programów komputerowych, które według opinii RIO nie zostały zapisane w inwentaryzacji. Wartość tych programów co roku ulega zmniejszeniu, więc ich liczba też ulegała zmniejszeniu. Nie ma innych zarzutów w protokole pokontrolnym. W ocenie RIO o pracowników Urzędu protokół był bardzo korzystny dla Urzędu Gminy. Oczywiście zawsze są jakieś uwagi, ale nie było żadnych uchybień, które by dyskwalifikowały w czymkolwiek Urząd. Z wypowiedzi radnej Dąbrowskiej, można by wywnioskować, że w gminie panuje bałagan i źle pracuje Urząd Gminy. Pracuje on bardzo dobrze. Mogą wystąpić niejasności wynikające z różnic w interpretacji przepisów przez organ kontrolujący i kontrolowanego, i dlatego w protokole pojawiły się jakieś drobne uwagi. Zakupiono programy komputerowe do ewidencji majątku, żeby zadośćuczynić kontrolującym, bo wcześniej wszystko było zapisywane w księgach, czego dotyczyła jedna z uwag. Ne ma żadnych uwag, które w jakikolwiek sposób dyskredytowałyby Urząd Gminy, którym kieruje. Protokół RIO w żadnym elemencie nie dotyczył 2013 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że radna Dąbrowska zauważyła błąd w proponowanym porządku obrad, ponieważ w punkcie 4 d) jest zapisane, że radni zapoznali się 11 kwietnia 2013 r.. Jest to po prostu błąd pisarski.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że 11 kwietnia 2014 r. odbyło się w tej sali wspólne posiedzenie komisji i chyba wszyscy pamiętają, że tu byli. Opiniowali sprawozdanie z realizacji budżetu i na tym posiedzeniu Wójt również przedstawił radnym opinię RIO z dn. 18 marca 2014 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Jest błąd w roku, nie 11 kwietnia 2013, ale 2014, nie trzeba od razu doszukiwać się jakieś problemu.

Rada Halina Dąbrowska – powiedziała, że radni wiedzą, iż nie uczestniczy ona w wszystkich posiedzeniach komisji. Wobec tego ma prawo pytać. Jeżeli radni zauważyli ten błąd, to trzeba było go poprawić i dzisiaj nie byłoby dyskusji. Budowa CSiR „Olender” kosztowała 35 mln, i dlatego ludzie chcą wiedzieć, czy obiekt przynosi zyski czy nie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że „Olender” od samego początku jest na plusie, za ostatni rok przyniósł 460 tys. zysku po opodatkowaniu. Szczegółowa informacja zostanie przedłożona radnym w czerwcu.

Radna Brygida Czapiewska – wróciła do zmian budżetu na 2014 r. przyjętych prze radnych na obecnej sesji. Deficyt wynosi ponad 8 mln zł, a w sprawozdaniu za ubiegły rok wynosił 1 900 000 zł. Budzi to niepewność.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jest ona bezzasadna. Zakładano w roku 2013 deficyt w wysokości 1,9 mln zł, a ostatecznie zmniejszył się on do 364.076 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina posiadała 13,5 mln zł rezerwy. Na tej sesji zapisano w budżecie 8 mln zł deficytu, z czego 2,5 mln zł na wiadukt, które w styczniu 2015 r. wrócą do budżetu gminy. Ponadto nadwyżka budżetowa będzie się zwiększać w związku z rozliczeniem inwestycji liniowych, podatku VAT i podatku od zakupu wody. Nie ma żadnego ryzyka, przy bardzo dobrze prowadzonej gospodarce finansowej przez gminę. Nie na żadnej innej gminy w województwie, która posiadałaby taką nadwyżkę budżetową jak Gmina Wielka Nieszawka.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że choćby w czasie kadencji tej rady planowane przychody z roku na rok się zwiększają, co oznacza, że gmina się rozwija. Niemądrze byłoby trzymać 13,5 mln na koncie, ale trzeba je inwestować, aby gmina się jeszcze bardziej się rozwijała. Nie rozumie obaw związanych z budżetem.

Przewodniczący zamknął dyskusję.


 1. Przewodniczący Rady
  poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (druk nr 5) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XL/194/2014 z dn. 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

j)

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok (druk nr 6) radni otrzymali w materiałach na sesję. Następnie odczytał powyższy projekt, którego przyjęcie poddał pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium dla Wójta głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że Rada Gminy większością głosów udzieliła Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka absolutorium za 2013 rok i podjęła uchwałę Nr XL/195/2014 z dn. 28 maja 2014 r. – stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Następnie radni i Przewodniczący Rady oklaskami pogratulowali Wójtowi sukcesów.


Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

 1. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się między sesjami 2 razy, na spotkaniu wyjazdowym oceniała stan infrastruktury gminnej, w dn. 27 maja opiniowała materiały na sesję..

 2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja nie odbyła posiedzeń między sesjami.

 3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja spotkała się 3 razy, pierwszy raz w sprawie konkursu historycznego, który komisja zamierzała zorganizować, następnie w sprawie „Wampiriady” w Małej Nieszawce i 23 maja opiniowała materiały na sesję.

 4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, w dn. 12 maja przygotowała opinię w sprawie wykonania budżetu, w dn. 26 maja opiniowała materiały na sesję.


Ad. 6

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XXXIX sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Ad. 7

Radna Halina Dąbrowska – ponowiła prośbę opracowanie informacji na temat komunikacji między lewą i prawą stroną osiedla Kąkol podczas remontu wiaduktu. Mieszkańcy pytają, czy będzie zamontowana na ten czas kładka, kiedy będzie rozbierany most. Informacja powinna się pojawić na stronie internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń.

Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:

- prosił o wykoszenie trawy przy posesji pana Osińskiego na działce naprzeciwko gminy,

- na chodniku przy Andrewex-ie były niedawno kładzione przepusty, niektóre z nich zapadają się, prosił o ich naprawę,

- prosił o zamontowanie na tej ulicy łańcuchów między słupkami odgradzającymi chodnik od jezdni,

- czy będzie jeździł od czerwca autobus MZK z Torunia do Wielkiej Nieszawki.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:

- jeżeli chodzi o komunikację na osiedlu Kąkol podczas remontu wiaduktu, na ostatniej sesji odpowiadał na to pytanie radnej Dąbrowskiej. Nie trzeba obawiać się paraliżu komunikacyjnego. Nie będzie kładki, bo most będzie rozebrany. Informacja dla mieszkańców dotycząca zmian organizacji ruchu podczas prac remontowych pojawi się przed 1 lipca,

- jeżeli chodzi o skoszenie trawy, prosił o zgłoszenie się mieszkańca do Urzędu w celu omówienia sprawy,

- jeżeli chodzi o przepusty i łańcuchy na ul. Sosnowej, przepusty są niszczone przez samochody ciężarowe, które wjeżdżają na chodnik, łańcuchy nie będą ponownie instalowane, bo po dwóch dniach znikają. Słupki zostaną wycięte, bo zahaczają o nie samochody,

- jeżeli chodzi o połączenie autobusowe, MZK czeka na koncesję z Urzędu Marszałkowskiego. Mieszkańcy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem o uruchomieniu linii. Został już przeprowadzony audyt przystanków autobusowych na terenie gminy.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała o skargę nauczycieli na dyrektora gimnazjum, którą radni zajmowali się na poprzedniej sesji. Kuratorium Oświaty, w związku ze skierowaniem kolejnego pisma przez nauczycieli, po przeprowadzonej kontroli nie potwierdziło zarzutów stawianych dyrektorowi. Czy coś więcej wiadomo na ten temat.

Dyrektor SP w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – poinformowała, jako przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w szkole w Małej Nieszawce, że za słabo była rozpropagowana informacja o wyborach, bo wyborcy nie wiedzieli o powołaniu komisji w szkole w Małej Nieszawce i udawali się na głosowanie do Ośrodka Kultury. Faktem jest, że ludzie nie czytają obwieszczeń i ogłoszeń znajdujących się na tablicach ogłoszeń. Tylko jedna osoba znalazła informację w Internecie i nie pojechała najpierw do GOK-u. 70 % wyborców, którzy przyszli do szkoły, z przyzwyczajenia najpierw byli w GOK-u. Przekazywała wszystkim informację, że nowy podział na obwody wyborcze jest stały i przy okazji wyborów samorządowych będzie nadal obowiązywał, więc od razu trzeba przybyć na głosowanie do szkoły. Poprosiła o zamieszczenie informacji, dla przypomnienia, na stornie internetowej gminy. Przydałaby się tablica informacyjna w okolicy baru „U Edyty” dla mieszkańców ul. Rzemieślniczej, Słonecznej, Dębowej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – w nawiązaniu do wypowiedzi pani dyrektor, powiedziała, że należałoby się zastanowić nad innym systemem informowania mieszkańców o ważnych sprawach, tak aby skutecznie informacje do nich docierały. Ile by nie było tablic ogłoszeniowych, to trudno dotrzeć z informacjami, bo rzadko którykolwiek z mieszkańców czyta znajdujące się na nich ogłoszenia. Na stronie internetowej na pewno była informacja o okręgowych komisjach wyborczych, ale tam też rzadko kto zagląda.

Radna Brygida Czapiewska – stwierdziła, że stało się dobrze, że pani dyrektor poruszyła sprawę tablic ogłoszeniowych, gdyż rzeczywiście w niektórych miejscach ich brakuje, np. naprzeciwko kościoła w Małej Nieszawce. Osoby, które przyszły na ostatnią „Wampiriadę”, a było ich tym razem najwięcej na przestrzeni 4-letniego okresu prowadzenia tej akcji, zarzucały właśnie brak tablic na terenie gminy.

Radna Halina Dąbrowska – prosiła o poinformowanie mieszkańców, jak będzie wyglądał podział na okręgi w związku z jednomandatowymi okręgami wyborczymi podczas wyborów samorządowych, co jest nowością.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:

- jeżeli chodzi o Gimnazjum, zarzuty stawiane dyrektorowi o niezgodności programów nauczania w kolejnym wniosku nauczycieli do Kuratora Oświaty, nie potwierdziły się. Spotkał się z dwiema antagonistycznymi grupami nauczycieli i ma nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2013/2014 został wspólnie przedyskutowany i jednomyślnie przyjęty przez wszystkich nauczycieli gimnazjum,

- jeżeli chodzi o informacje dotyczące wyborów na tablicach ogłoszeń, były wszędzie wywieszone. W ostatnim czasie zamontowano kolejnych 15 tablic, i jeżeli będzie tak potrzeba, zostaną postawione kolejne, nie wszyscy jednak czytają ogłoszenia. Jedni zrywają ogłoszenia, inni wieszają jakieś inne,

- jeżeli chodzi o okręgi jednomandatowe według nowego kodeksu wyborczego, można wydrukować informacje w papierowej formie książeczkowej, aby wyłożyć je w miejscach publicznych, głównie sklepach. Szczególnie w Małej Nieszawce jest tych okręgów najwięcej, co wynika z liczby mieszkańców tej miejscowości. Mieszkańcy byli przyzwyczajeni do chodzenia przez lata na głosowanie do GOK-u, bo innego lokalu wyborczego wcześniej nie było w Małej Nieszawce. Dlatego mimo wywieszania informacji i zamieszczenia jej na stronie internetowej, wyborcy też tam się udali w tym roku. Na pewno będzie większe zainteresowanie wyborami samorządowymi i przy tej okazji będzie można wprowadzić nowe nawyki.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – potwierdził, że ludzie nie czytają ogłoszeń.


Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XL sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Wróblewska-Kucharska                                                                  (-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (28 maja 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 czerwca 2014, 14:41:07)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (30 czerwca 2014, 12:28:52)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 570