Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się 30 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLI/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2014 roku
w godz. od 15:00 do 17:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XL sesji, która odbyła się w dniu 28 maja 2014 roku.

3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014 (druk nr 1),

  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4) (druk nr 2),

  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach (druk nr 3),

  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 128/10 poł. w Wielkiej Nieszawce) (druk nr 4)

  5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 128 poł. w Małej Nieszawce) (druk nr 5),

  6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. o nr 113 i 114 poł. w Wielkiej Nieszawce) (druk nr 6).

4. Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2013 roku (druk nr 7).

5. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. (druk nr 8).

Przerwa


6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) XLI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, Panią Prezes CSiR Olender, Pana Prezesa LGD „Podgrodzie Toruńskie” Tadeusza Smarza, jak również wszystkich pozostałych gości m.in. Panią Aleksandrę Lewną z Biura Urbanistyki i Architektury z Torunia oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Franciszek Wójcik, usprawiedliwiony), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami mi na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad XLI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XL sesji, która odbyła się w dniu 28 maja 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XL sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 3

a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zmiana budżetu gminy na 2014 r. wynika z potrzeby udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego w rachunku bieżącym planowanego do zaciągnięcia przez LGD „Podgrodzie Toruńskie” zgodnie ze złożonym przez prezesa stowarzyszania wnioskiem, który następnie odczytał. Poręczenie dotyczy kredytu obrotowego w wysokości 111 524 zł w Banku Spółdzielczym w Toruniu, oddział w Złejwsi Wielkiej. Kredyt zostanie przeznaczone  na cel „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i   aktywizacja” objętego  „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Wysokość spłaty I raty kredytu w 2014 r. będzie wynosiła 56 tys. zł., a całkowita spłata zadłużenia nastąpi do dn. 30 czerwca 2015 r. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z wnioskiem przedkłada się radnym projekt uchwały ws. zmiany budżetu, w którym w § 9 po punkcie 2 dodaje się punkt 3 o brzmieniu: 3) udzielania  poręczeń  i gwarancji do wysokości 150.000,00 zł. Skutkiem finansowym  jest konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy Wielka Nieszawka na rok 2014 kwoty 56.000,00  zł, która będzie przeznaczona na ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu. Kwotę tą planuje się pozyskać ze zwiększonych dochodów z odsetek od lokat terminowych. Ponadto zarówno po stronie dochodów jak i wydatków włącza się dotację na realizację programu wspierania rodziny, m.in. karta dużej rodziny i systemu pieczy zastępczej. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 19.035.659,00 zł a po stronie wydatków 27.249.411,00 zł. Zapewnił, że nie ma żadnego zagrożenia ze strony LGD, kredyt na pewno zostanie spłacony, gdyż podpisana jest już umowa z marszałkiem w tym zakresie. Jeżeli chodzi o środki unijne zasada jest taka, że najpierw trzeba wydatkować środki, a zwrot następuje dopiero po realizacji określonych programów i działań. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja w dn. 26 czerwca 2014 r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady poprosił prezesa LGD o zabranie głosu.

Prezes Tadeusz Smarz – przybliżył zakres funkcjonowania LGD „Podgrodzie Toruńskie”, które działa na terenie gmin Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz. W stowarzyszeniu jest 60 członków, każda gmina jest reprezentowana proporcjonalnie, z gminy Wielka Nieszawka jest 19 członków. W 9-osobowym zarządzie utrzymana jest również zasada proporcjonalności, są w nim po 3 osoby z każdej gminy. Organem opiniującym wnioski jest rada, funkcjonująca na tej samej zasadzie. Do stowarzyszenia może przystąpić każda osoba. W 2009 r. stowarzyszenie otrzymało 3 773 712 zł na realizację celów wypracowanych przez LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) w ramach PROW. Przeznaczono 97 576 zł na realizację projektów współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Działania, których na terenie woj. Kujawsko-pomorskiego jest 20, a w kraju 336. Stowarzyszenie otrzymało środki na funkcjonowanie oraz na nabywanie umiejętności, aktywizację, w łącznej kwocie ponad 943 tys. zł. Do dn. 31 maja 2014 r. LGD zrealizowała za kwotę ponad 700 tys. zł w ramach małych projektów, w tym projekty Gminy Wielka Nieszawka: zorganizowanie i przeprowadzenie festynu promującego lokalną twórczość, kulturę, tradycje (maj 2013, ponad 7 tys. zł), publikacja „Gmina Wielka Nieszawka. Szkice z dziejów (12 425 zł), budowa placu rekreacji ruchowej w Małej Nieszawce (wrzesień 2014 r. 25 tys. zł), wydanie publikacji i portal internetowy „Gmina Wielka Nieszawka. Dziedzictwo natury” (wrzesień 2014 r. 25 tys. zł), budowa placu rekreacji ruchowej w Cierpicach (25 tys. zł), zakup zestawu nagłaśniającego dla zespołu ludowego „Wspomnienie” (sierpień 2014 r. 6 956 zł), łącznie dla Gminy Wielka Nieszawka 101 tys. zł. W ramach odnowy i rozwoju wsi dla Gminy Wielka Nieszawka została przeznaczona kwota 1 693 tys. zł: budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Małej Nieszawce sierpień 2014 r. 310 tys. zł, w ramach projektu różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 61 750 zł, w ramach projektu tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1 280 tys. zł, ramach działania nabywanie umiejętności i aktywizacja LDG współorganizuje co roku festyn rodzinny w Małej Nieszawce (ponad 5 tys. zł), festyn integracyjny 3 maja w Cierpicach (5 tys. zł), festyn „Dzień Dziecka” 31 maja 2014 r. w Małej Nieszawce (4 tys. zł). Ponadto LGD organizuje szkolenia dla beneficjentów LSR w zakresie działań „Małe projekty”, „Odnowa wsi”, „Tworzenie mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Będzie realizowane szkolenie z zakresu korzystania z zielonych technologii (10 październik 2014 r. Mała Nieszawka). W 2013 r. odbyła się I edycja mikro grantów LGD, która jest nowością. Ze składek członkowskich gmin wydzielono kwotę na realizację projektów do 700 zł, co sprawia, że znajdą się zainteresowani, np. koło gospodyń wiejskich lub inna grupa nieformalna, którzy mogą przedstawić projekt, bez żadnych wpisów do KRS, Ta forma pomocy cieszyła się dużym uznaniem. W 2013 r. zgłoszono do dofinansowania 12 wniosków, z których komisja konkursowa wybrała 9, po 3 z każdej gminy. W gminie Wielka Nieszawka zrealizowano: IX festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Muzyka bez granic”, spotkanie „Tradycje Bożonarodzeniowe w regionie”, turniej piłki siatkowej, z funduszu KSOW-u (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich) zorganizowano warsztaty „Zwyczaje wielkanocne na Kujawach” (12 kwietnia 2014 r.) w Małej Nieszawce. W 2015 r. przewiduje się przystąpienie do LGD gminy Obrowo, prowadzone są również rozmowy z gminą Czernikowo. Od jesieni br. będzie tworzona nowa lokalna strategia rozwoju i LGD liczy na kwotę 12,5 mln na realizację projektów. Istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 111 tys., ale jak Wójt nadmienił, żeby uzyskać środki unijne, trzeba najpierw je wyłożyć. Można zaciągnąć kredyt, ale banki wymagają poręczenia. W tej sytuacji zwrócił się do rady gminy o udzielenie tego poręczenia. Spłata kredytu jest zagwarantowana. Po przedstawieniu wniosku o płatność, pieniądze zostaną wypłacone przez Urząd Marszałkowski. Pieniądze zostaną wydatkowane na prowadzenie biura LGD (kierownik, pracownicy współpracujący, materiały biurowe, telefony) oraz organizację 8 festynów. Trzeba przetrwać do nowego rozdania w 2015 r. Skoro jest możliwość pozyskania pieniędzy, LGD wystąpiło do banku o udzielenie kredytu, a bank wymaga poręczenia. Poprosił radę o wyrażenie zgody na udzielanie poręczenia.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – powiedziała, że w uzasadnieniu projektu uchwały napisano, że kredyt zostanie przeznaczone  na cel „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i   aktywizacja” objętego  „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że programowanie „2007-2013” zakończy się dopiero w 2015 r., a okres finansowania „2014-2020” rozpocznie się w 2015 r. a zakończy w 2022 r. To jest normalna procedura. Daty są nazwami programu.

Rady Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy inne gminy LGD zapewniły takie same środki na poręcznie kredytu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że Zławieś Wielka i Lubicz poręczały kredyty LGD po dwa razy na różne działania, a gmina Wielka Nieszawka po raz pierwszy.

Prezes Tadeusz Smarz – dodał, że tamte poręczenia były dużo większe na początku programu ok. 800 tys.

Radna Halina Dąbrowska – podziękowała za przybliżenie projektów LGD. Jako organizacja działająca od pewnego czasu LGD powinno dysponować jakimiś budżetem, który pozwoli na zakończenie rozpoczętego programu. Była na prezentacjach innych LGD w Warszawie. Nikt nie mówił o zabezpieczeniu i poręczeniu przez członków LGD, a jeżeli już, to ci członkowie są obciążeni składką. Skoro tak nie było w LGD "Podgrodzie Toruńskie” chciała wiedzieć, ilu jest beneficjentów w tym programie nierozliczonych, że prezes jest pewien, iż środki na ten program rzeczywiście wpłyną i że poręczenie jest bezpieczne. Fakt opracowania programu nie znaczy, że zostanie on przyjęty, podział środków odbywa się bowiem na zasadzie konkursów. Zwracała się do gminy o dużo mniejsze poręczenie w imieniu grupy seniorów, i tego poręczenia nie uzyskała. Chce być pewna, jeżeli ma głosować za, że pieniądze nie przepadną z budżetu Gminy Wielka Nieszawka. Interesuje ją, ilu mieszkańców gminy korzystało w ramach tych programów ze szkoleń, z nabywania umiejętności, bo warto, aby jak najwięcej osób skorzystało z tych form wsparcia. Przerażają ją natomiast koszty funkcjonowania biura LGD.

Prezes Tadeusz Smarz – wyjaśnił, że na terenie gminy jest 336 LGD, nie sposób, aby wszystkie prezentowały się w Warszawie. Jeśli chodzi o LGD „Podgrodzie Toruńskie” w woj. kujawsko-pomorski jest to średniej wielkości stowarzyszenie. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zapewnił, że projekt budżetu na realizację założonego celu został już przyjęty przez Urząd Marszałkowski. Faktycznie poszczególni członkowie nie płacą składek, ale za to działają społecznie. On, jako prezes ma satysfakcję z takiego działania społecznego, nikt go do tego nie zmusza. Wymaganie składek od osób, które przyjeżdżają na spotkania rady, na opiniowanie wniosków kosztem swojego czasu i środków, i to wielokrotnie, nie jest wskazane. Z kolei gminy płacą taką składkę członkowską w wysokości 8 tys. zł rocznie, co nie jest dużym obciążeniem dla ich budżetów. LGD zależy, żeby we wszystkich działaniach uczestniczyła jak największa liczba osób.

Radna Halina Dąbrowska – powiedziała, że faktycznie LGD oferuje różnorodne formy wsparcia, ale uczestniczy w nich niewielu mieszkańców, szczególnie w szkoleniach, bo informacje są słabo rozpropagowane. Festyny są imprezami z największą frekwencją. Dzwoniła do biura LGD, żeby dowiedzieć się ilu jest jeszcze nierozliczonych beneficjentów. Pracownik LGD nie potrafił jej odpowiedzieć, bo wszystkie dokumenty przesyłana są do urzędu marszałkowskiego, Jaki jest zatem cel istnienia biura, jeżeli to załatwia urząd marszałkowski?

Prezes Tadeusz Smarz – stwierdził, że radna nie zna procedury przyjmowania wniosków. LGD ogłasza konkursy, przyjmuje wnioski i dokumenty, opiniuje je, rozpatruje, czy są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, skompletowane dokumenty przekazuje do departamentu PROW i na tym kończy się rola LGD. Urząd informuje, kto musiał uzupełnić wniosek. Każdy, kto ubiegał się o środki unijne, wie, że to jest droga przez mękę. Mało wytrwali po drodze rezygnują. Zaznaczył, że 3,7 tys. trafiło w czasie działania LGD do mieszkańców gmin.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że Gmina Wielka Nieszawka będzie jeszcze w tym roku beneficjentem programu o wartości 420 tys. zł i będą to projekty dla mieszkańców: siłownie zewnętrzne przy Orliku i na Kąkolu na placu zabaw, publikacja, festyn, plac rekreacji i wypoczynku w Małej Nieszawce przy szkole (310 tys. zł). Tak naprawdę wszystkie pieniądze są dla mieszkańców. Rola LGD sprowadza się do tego, żeby być bliżej mieszkańca, rozumieć i identyfikować jego potrzeby. Wniosek idzie od Urzędu Marszałkowskiego i tam następuje jego finansowe rozliczenie.

Radna Halina Dąbrowska – powiedziała, że właśnie takiego uszczegółowienia jest zabrakło ze strony pracownika biura LGD.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLI/196/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2014 na w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi LGD za udział w obradach i życzył wielu sukcesów w jego pracy społecznej.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4). Poprosił inż. Aleksandrę Lewną o przedłożenia opracowania planu.

Aleksandra Lewna – poinformowała, że projekt planu miejscowego został sporządzony w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Głównym założeniem projektu było przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to kontynuacja istniejącej już zabudowy mieszkaniowej w Małej Nieszawce. W tym zakresie nie narusza polityki gminy ustalonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedura została rozpoczęta na podstawie uchwały XVII/82/2012 z 27 kwietnia 2012 r. Projekt planu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnił złożone wnioski do planu, uwagi organów, wymagane uzgodnienia i opinie, oraz uzyskał zgodę marszałka woj. kujawsko-pomorskiego gruntów leśnych należących do osób fizycznych na cele nieleśne. Istotną rzeczą w planie jest ochrona istniejącego drzewostanu, wycinkę drzew należy ograniczyć do ilości niezbędnej do lokalizacji budynków i ich obsługi. Teren biologicznie czynny – 70 % powierzchni działki budowlanej.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformowała, że komisja w dn. 27 czerwca zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, o którą część ul. Topolowej chodzi.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że jest to druga część koło pp. Lewandowskich.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLI/197/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4) w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach. Poprosił inż. Aleksandrę Lewną o przedłożenia opracowania planu.

Aleksandra Lewna – poinformowała, że projekt planu miejscowego podobnie jak poprzedni został sporządzony w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura została rozpoczęta na podstawie uchwały Rady Gminy z 27 kwietnia 2012 i wyglądała podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej planu. Starano się również o zgodę na wyłączenie fragmentów leśnych na cle nieleśne, dlatego procedura trwała dłużej. Tren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, są zaprojektowane 2 drogi wewnętrzne. Plan uzyskał wszystkie pozytywne opinie i uzgodnienia. Nie zostały złożone żadne uwagi.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja w dn. 27 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, do kogo należy ta działka.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jest kilu właścicieli.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLI/198/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że omówi łącznie druki nr 4-6 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, gdyż ich założenie jest jednakowe, dotyczą tylko innych numerów działek. Dz. nr 128/10 w Wielkiej Nieszawce o pow. 0,1443 ha dzierżawi pan Grześkowiak, dz. nr 128 w Małej Nieszawce o pow. 1 ha dzierżawi pan Kochanowicz, dz. nr 113 i 114 w Wielkiej Nieszawce o łącznej pow. 2,05 ha dzierżawi pan Materny. Zawarta umowa na czas nieokreślony określi warunki, pozwalające na jej rozwiązanie, gdyby była taka potrzeba. Wójt wniósł o przyjęcie uchwał w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja zaopiniowała projekty uchwał n drukach 4-6 pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLI/199/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 128/10 poł. w Wielkie Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLI/200/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 128 poł. w Małej Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 5– stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLI/201/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 113 i 114 poł. W Wielkie Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 7 znajduje się Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2013 roku. Zakres działania tej komórki jest bardzo duży i co roku się rozszerza, gdyż przybywa urządzeń infrastruktury komunalnej. W referacie pracują osoby kierowane przez Urząd Pracy w ramach stażu, z różnym skutkiem. Bardzo często stażyści przynoszą długotrwałe zwolnienia lekarskie. W 2013 r. zakupiono dodatkową kosiarkę do koszenia poboczy. W przyszłym roku trzeba będzie zakupić nowy pojazd.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja przyjęła sprawozdanie za aprobatą.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Rady Krzysztof Czarnecki – pogratulował kierownikowi Referatu panu Januszowi Żurawskiemu obecnemu na sesji. Jest coraz więcej zadań i potrzeb, czego czasami mieszkańcy nie rozumieją. Bardzo dobrze ocenia jego pracę i jest zadowolony.

Kierownik Referatu Janusz Żurawski – powiedział, że wszystkie informacje zwarte są w sprawozdaniu. Rzeczywiście tych obowiązków przybywa, przybywa dróg, chodników, lamp i to wszystko należy eksploatować. Dużą pomocą są stażyści, ale z nimi różnie bywa. Proste roboty jak sprzątanie chodników, zbieranie śmieci to jest ich zadanie. W imieniu Referatu obiecał, że współpraca z mieszkańcami będzie dobrze się układała. Czasami jest kilka awarii jednocześnie, i trzeba wybrać co najpierw, co później.

Przewodniczący Rady – podziękował również kierownikowi za jego szybkie interwencje i za usuwanie usterek utrudniających życie.

Radna Halina Dąbrowska – podziękowała kierownikowi w imieniu mieszkańców Cierpic i Kąkola za wyczucie samorządowe i współpracę. Umie on rozmawiać z ludźmi, co jest w 50% kluczem do powodzenia.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2013 roku w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła informację jednogłośnie.


Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 8 znajduje się informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. Następnie przedstawił prezentację graficzną. I tak udział poszczególnych działów w przychodzie brutto wyniósł w 2013 r.: basen – 44 %, hotel – 33 %, restauracja – 19 %, profit (SPA, kręgielnia, fitness) – 4%. Średnia liczna osób korzystająca z aquaparku – 14 888/miesiąc. Najmniej osób korzystało z aquaparku we wrześniu w związku z 2-tygodniową przerwą technologiczną. W tym roku właśnie teraz odbywa się przerwa, czyszczone są baseny i filtry. Średnie obłożenie hotelu wyniosło w 2013 r. 57 %, najlepsze było w lutym – 64 % i w sierpniu – 93%. Zysk netto w 2013 roku wyniósł  374.576 zł (po opodatkowaniu). Wójt prowadził 3 tygodnie temu w siedzibie Komitetu Olimpijskiego wykład dla dyrektorów OSiR-ów, kierowników basenów, dla prawie 1000 osób. Na jego pytanie, na czyich obiektach powstaje zysk, odpowiedział dyrektor z Jarocina i z Krotoszyna, na obiekcie którego w poprzednich latach budżet się bilansował na 0, ale w 2013 r. zanotował stratę 28 tys. zł.      

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Brygida Czapiewska – pogratulowała zysku i zapytała prezes CSiR, ile osób zatrudnianych jest na umowę o pracę, a ile na tzw. umowy śmieciowe (na zlecenie lub o dzieło).

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że na umowę o pracę zatrudnionych jest 50 osób. Umów-zleceń nie nazwałaby śmieciowymi, ponieważ uzależnione są one od potrzeb. Z racji stałego nadzoru kosztów zatrudnia się takie osoby tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Mowa np. o kelnerach w przypadku większej ilości imprez. Są osoby na stałe współpracujące z Olendrem, w zakresie fitness, siłowni, masażyści. Jest 1 osoba pracująca na umowę o pracę w gabinetach odnowy biologicznej, ale kiedy jest więcej chętnych w jednym czasie, np. w trakcie szkoleń firmowych, to wtedy zatrudnia się na umowę zlecenie masażystę lub panią kosmetolog. Umowy są umowami otwartymi, zawieranymi w danym roku do 30 czerwca i potem na drugą połowę roku. Kiedy jest tylko jest potrzeba, korzysta się z usług zleceniobiorców. Na stałe jest około 14-15 takich osób.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy w przypadku fitness, obejmującego jednak różne formy działania, nie było by wskazane, żeby była to jednak umowa o pracę. Jest dużo chętnych pań, wiadomo, że czasami nie przychodzą w jakimś ustalonym terminie, bo coś wypadnie, ale przychodzą w innym terminie. Z tego, co wie jest jedna sprawdzona osoba prowadząca te zajęcia, czy nie warto jednak zatrudnić ją na umowę o pracę.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że zatrudnienie w tym obszarze byłoby dalece nieekonomiczne, ponieważ, jak sama radna zauważyła, panie korzystające z fitnessu w pewnym sensie są niezdyscyplinowane. Nawet jeżeli jakieś zajęcia mają się odbyć, nie odbywają się, bo panie nie przychodzą. Nie jest potrzebna osoba na umowę o pracę, ponieważ godziny pracy są nieregularne, w zależności od tego, ile jest chętnych na dane zajęcia. Byłoby to nieekonomiczne, gdyż umowa o pracę wiąże się z ryzykiem zwolnień lekarskich, których jest bardzo dużo w obecnej chwili, i także w trakcie całej działalności „Olendra”. Poza tym osoby prowadzące zajęcia fitness są dyspozycyjne, pracują w różnych klubach i też chcą tej elastyczności.

Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował, że dochodzą do radnych głosy, że firma sprzątająca, która wygrała przetarg, słabo opłaca zatrudnione panie. Zapytał, czy jest jakaś możliwość podniesienia pensji, czy prezes ma na to jakiś wpływ.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że nie jest prosto zmienić taką firmę, bo firma wyłaniana jest w ramach przetargu nieograniczonego. Radni znają realia, jeżeli chodzi o przetargi. Niestety tutaj decyduje wyłącznie kryterium ceny. Zdaje sobie sprawę, że odbywa się to pod szyldem „Olendra”. Kiedy tylko jest taka sytuacja, np. otrzymuje sygnały od pań, że tydzień po zatrudnieniu nie mają jeszcze umowy zlecenia, to ona natychmiast interweniuje. Wykonuje telefon i wymusza na firmie podpisanie umów. W takim aspekcie „Olender” ma to wpływ, natomiast panie mają drogę wyboru, jeżeli decydują się na zatrudnienie i akceptują zaproponowane stawki, to ona nie ma prawa w to wnikać. Ona i tak dba o warunki ich pracy, jeżeli jest jedna osoba za mało, czy są nie takie środki czystości to interweniuje, ale na stawki nie ma wpływu, bo jest to firma zewnętrzna.

Radny Michał Dąbrowski – zapytał pana Wójta, dlaczego informacja z działalności CSIR nie zawiera żadnych danych z przedstawionej przez niego prezentacji. Jest tutaj opis działalności. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany, to przejdzie i popatrzy, co się dzieje. Natomiast radnych interesuje też wynik finansowy, o którym wójt mówiła. Rada ma przyjąć informację, która tych danych nie zawiera.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że wynik finansowy nie jest tajemnicą, gdyż każda spółka z o.o. składa sprawozdanie finansowe dostępne w KRS.

Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że tym bardziej go dziwi, że to sprawozdanie jest niepełne.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że po raz trzeci prezentuje wyniki działalności CSiR i zawsze są one pozytywne. Nie ma tu żadnej tajemnicy, bo można sprawdzić wynik w KRS. Pokazał wyniki w formie graficznej, żeby można było porównać, jak to wygląda w poszczególnych miesiącach.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że jest zmartwiony, że jest się czym pochwalić, a to zostaje skrywane.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że może radny ma rację.

Radna Halina Dąbrowska – powiedziała, że radni otrzymali informację działalności, a ich bardzie interesowało sprawozdanie finansowe, którego nie można się było doszukać na stronie internetowej „Olendra”, a nie jest prosto iść z jakąś grupą mieszkańców do KR, aby się z im zapoznać. Pod tą informacją równie dobrze mogło być sprawozdanie finansowe. Gdyby radni je dostali, mieliby odpowiedź na stawiane im przez mieszkańców pytania, bo ludzie zawsze są zainteresowani wynikiem. Jest zysk, co cieszy, ale niech informacje o nim idą w teren.

Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy biorąc pod uwagę znaczy zysk, przewiduje się jakieś podwyżki i nagrody motywacyjne dla pracowników, także dla tych pracujących na umowie-zleceniu, którzy podlegają firmie zewnętrznej.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o umowy zlecenia, to zleceniobiorcy nie podlegają partycypowaniu w zyskach. Jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę, to jest regulamin premiowania Oprócz tego kierownicy mają takie narzędzie, jakim jest nagroda motywacyjna. Premie przyznawane są co miesiąc, w zależności od wyniku, bo musi on być narastająco dodatni. Jak powiedział pan Wójt to sektor aquaparków jest sektorem bardzo ryzykownej działalności, dlatego nie można szarżować z wynagrodzeniami. Jeżeli chodzi o hotel, to w Wielkiej Nieszawce jest bardzo mały hotel. Hotel 60-łóżkowy nie jest dużym obszarem działania. Hotel dobrze działa, jeżeli jest czynny basen. Kiedy trwa przerwa technologiczna, jest zdecydowanie mniej gości. Przy takim potencjalne obiektu, trudno przesadzać z premiami. Przyznawane są one w różnych kwotach od 10% do 12 %, w zależności od dochodu, od starań pracowników. Jeżeli chodzi o branżę basenowo-gastronomiczno-hotelarską nie jest łatwo o dyscyplinę pracowników. W „Olendrze” nie szarżuje się z premiami i wynagrodzeniami, gdyż każdy pracownik wcześniej nie wejdzie na swoje stanowisko pracy czy na zlecenie, kiedy nie ma, odpowiedniego dokumentu, umowy o pracę, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Jeżeli chodzi o rynek choćby toruński, hotelarski czy gastronomiczny, to pracownicy dostają oficjalnie 1680 zł na umowę o pracę, a resztę „pod stołem” i wtedy rzeczywiście te firmy są konkurencyjne. Jest jej trudno ze znalezieniem np. kelnerów lub kucharza, ponieważ każdy, kto przychodzi, liczy na to, że

dostanie część pieniędzy na papierze, a część do ręki. Do tego są jeszcze dojazdy. W „Olendrze” wszystko, co jest wypracowane, jest wypłacone tak, jak powinno być. Każda złotówka jest zaksięgowana. Jeżeli chodzi o liczbę dni na zwolnieniach lekarskich pracowników, jest to 700 dni za cały 2013 r, czyli tak jakby nie było jednego pracownika 2 lata w pracy. Ciąże, nieuczciwe działania, bo ktoś chciał sobie wywalczyć rentę, to sytuacja bardzo trudna, bo nie ma dublerów na każdym stanowisku. Jeżeli np. 2 recepcjonisty w odstępie 2-tygodniowym przynoszą zwolnienie lekarskie od 10-tygodnia ciąży, to nie tylko trzeba mieć na uwadze to zwolnienie, ale również urlop, który nalicza się każdego miesiąca. Kiedy zatrudnia się o umowę o pracę wszystkich pracowników recepcji, nie można nagle zatrudnić zastępcy na umowę-zlecenie, bo Inspekcja Pracy zarzuci, że są to znamiona umowy o pracę. Nie można też z góry wiedzieć, ile czasu pracownik pozostanie na zwolnieniu. Samo szkolenie na recepcji przy bystrym umyśle to minimum 2 miesiące. Nie można wziąć kogoś pierwszego z brzegu, bo wszędzie jest odpowiedzialność materialna.  

Radny Michał Dąbrowski – zapytał panią prezes, czy w związku z poważną zmianą na przełomie 2013/2014 związaną z infrastrukturą drogową łączącą gminę z Toruniem, widać jakieś ruchy z tym związane na obiekcie.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że na obiekcie był ruch i przed remontem i po remoncie drogi. Po otwarciu basenu na UMK, część klientów tylko pływających odeszło do Torunia, natomiast przybyli nowi, którzy wcześniej nie korzystali z aquaparku ze względu na zły stan drogi, co się zbilansowało.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy w związku z przerwą technologiczną informowano klientów na stronie internetowej o zamknięciu basenu, ponieważ w miniony weekend bardzo dużo osób podjechało pod aquapark i o tym nie wiedzieli.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że ok. 3,5 tygodnia przed zamknięciem basenu informacja była wszędzie rozwieszona przy aquaparku, był harmonogram w „Nowościach” i na stronie internetowej najpierw była wyświetlana duża plansza informacyjna, jest też informacja w aktualnościach. Szanują swoich klientów, i ludzie zadali sobie trud, aby do nich pisali, dziękując, za zamieszczenie takiej informacji, bo np. na Hallera w czasie zamknięcia informacji nie było.

Radna Brygida Czapiewska – przedstawiała opinię mieszkańców korzystających z ofert typowo medycznych podczas prowadzonych w aquaparku różnego rodzaju szkoleń. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem, tylko jest prośba, aby w większym zakresie informować o badaniach, bo ludzie nie raz nie mieli możliwości dopisania się.

Prezes Edyta Dondalska – odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, ponieważ są to szkolenia dla lekarzy organizowane przez firmę Cedus, i nie ma gwarancji, że te badania się odbędą. Czasami do pokazu przyjeżdżającej pani profesor wystarczą 3 osoby, a było przewidzianych 20. W tym roku tego typu szkoleń i możliwości będzie mniej, dlatego że tak się wszystko rozrosło, że firma musiała zmienić miejsce szkoleń na większy obiekt. Rzeczywiście bardzo dużo mieszkańców skorzystało z USG.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że temat jest bardzo szeroki i ciekawy, że proponuje, aby jedną z sesji poświęconą dokończeniu tematu zorganizować na terenie „Olendra” z cateringiem. Jego również doszły słuchy o zły traktowaniu pracownic przez firmę sprzątającą.

Przewodniczący Rady – życzył pani prezes wielu sukcesów, i podziękował za dotychczasowe.


Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.


Ad. 6

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

  1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 26 czerwca opiniowała materiały na sesję.

  2. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja nie spotykała się między sesjami.

  3. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja odbyła 2 spotkania, dn. 16 czerwca i 23 czerwca, przygotowując zmiany w statucie gminy, regulaminie rady gminy i statutach sołectw.

  4. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się 1 raz, opiniując materiały na sesję.


Ad. 7

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XL sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 28 maja 2014 r.

Ad. 8


Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:

- zapytał o program montażu pomp ciepła, jeżeli wystartował, to u ilu mieszańców są już założone, czy został rozstrzygnięty przetarg, jaka firma wygrała, jaki jest termin zakończenia montażu,

- prosił o ścięcie trawy na placu zabaw w Wielkiej Nieszawce i wykoszenie pobocza przy ul. Zielonej przy placu zabaw, wykruszył się tam asfalt, i jest tam bardzo niebezpiecznie,

- zapytał, czy będzie jeździł od czerwca autobus MZK z Torunia do Wielkiej Nieszawki.

Radna Halina Dąbrowska – poruszyła następujące kwestie:

- zapytała, czy jest możliwość udzielenia pomocy rolnikom, którym przepadły zasiewy na terenach zalewowych przez podtopienie. Niektórzy rolnicy musieli dokonywać trzykrotnego zasiewu. Poprosiła o objęcie opieką i jakąkolwiek pomoc rolniczce pani Marii Derengowskiej, która obecnie przebywa w szpitalu ze względu na zły stan zdrowia. Wprawdzie gmina jest prawie wiejską gminą, ale są jeszcze osoby, które ziemię uprawiają. Pani Deręgowska też ma tereny zalewowe, prawdzie nie płaci podatków, ale poniosła koszty na zasiewy. Jeżeli jest możliwość uzyskania pomocy w GOPS, to pomoże pisać wnioski,

- zapytała, kiedy będzie utwardzona ul. Kłosowa,

- czy ustalano z formą przewozową rozkład jazdy, autobusy jeżdżą teraz co pół godziny, ale nie uwzględniają potrzeb mieszkańców.

Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował o pladze kradzieży w gminie. Ukradziono samochód z posesji z garażu, okradziono cały dom.

Radna Brygida Czapiewska – powiedziała, że kradzież była u pp. Olszewskich, a okradziony dom na ul. Leśnej, znowu zaczyna grasować jakaś zorganizowana grupa. Być może trzeba by tą sprawą zainteresować komisariat Podgórz.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że plaga kradzieży występuje wszędzie. Sam tego doświadczył. Sprawa została umorzona po miesiącu. Trudno liczyć na pomoc policji, jeżeli samemu się nie zabezpieczy. Trzeba zainwestować w alarmy. Podziękował Wójtowi za zorganizowanie wycieczki dla emerytów. Była wyjątkowo udana i wszyscy byli zadowoleni, że na długo pozostanie w ich pamięci ten wyjazd. Dla wielu z tych ludzi była to jedna z większych atrakcji i są za to wdzięczni. Zapytał, kiedy będzie remontowana ul. Ciechocińska.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:

- jeżeli chodzi o pompy ciepła, otwarcie ofert odbędzie się 4 lipca,

- jeżeli chodzi o koszenie, cały czas na terenie gminy pracują 2 kosiarki, i na pewno plac zabaw zostanie wykoszony,

- jeżeli chodzi o tereny zalewowe, za wałem, nie ma odszkodowania, nie ma żadnych innych świadczeń z tytułu zalania. Rolnik może ubiegać się jedynie o kredyt na preferencyjnych warunkach. Sprawa pani Derengowskiej nie jest mu znana, sprawdzi to w GOPS-ie i zainteresuje sprawą brata pani Derengowskiej. Instytucją uprawnioną do wypłaty odszkodowań rolnikom do wysokości 6 tys. zł w przypadku zalania jest GOPS, co wynika z uregulowań ministerstwa spraw wewnętrznych, ale nie dotyczy to terenów poza wałem, bo z tytułu ryzyka zalania ci rolnicy zwolnieni są z podatku rolnego,

- jeżeli chodzi o autobusy kursujące co pół godziny, nie był to pomysł gminy i nie był z gminą uzgodniony. To jest pokłosie wniosku MZK o linię nr 100 do Wielkiej Nieszawki i Ciechocinka. Nawet została uruchomiona linia kolejowa do Ciechocinka obsługiwana przez Arrivę, a marszałek płaci 15 zł za przejechany kilometr. Trudno to komentować,

- jeżeli chodzi o ul. Kłosową, cały pakiet dróg w Cierpicach będzie remontowany do końca wakacji,

- jeżeli chodzi o kradzieże, trzeba pilnować swojego dobytku. U pana Olszewskiego kluczyki były w stacyjce i brama była otwarta, więc trudno się dziwić, że pijany złodziej pożyczył sobie samochód i dojechał do Solca, gdzie go zostawił. Czasami samemu się stwarza pokusę dla złodzieja. Złodziejstwa nie uda się wyplenić, ale są sytuacje, kiedy na własne życzenie zachęca stwarza się dogodne warunki złodziejowi,

- jeżeli chodzi o ul. Ciechocińską, do końca lipca firma SKANSKA zrobi ulicę. Obecnie remontowany jest odcinek od bloku nadleśnictwa do Zakątka i ul. Mennonitów. Wszystkie te 3 drogi będą miały nawierzchnię bitumiczną.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – poinformowała, że mieszkanka Brzozy, pani Maria Sadowska zgłosiła zanikanie jednej fazy w związku z kontaktem drzewa z linią energetyczną. Przez to nie ma zasilania pompy i nie ma wody w tym czasie. Czy leży to w gestii zakładu energetycznego, czy referat techniczny mógłby porazić sobie z tym problemem.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że są to linie niskiego napięcia i należą do Energy. Tam trzeba zgłosić problem.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w XLI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, życzył wszystkim miłych wakacji i zamknął obrady.


Protokołowała:                                            Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Wróblewska-Kucharska                         (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 czerwca 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (13 sierpnia 2014, 13:56:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329