Protokół nr XLII/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się 14 sierpnia 2014 r.

Protokół nr XLII/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
14 sierpnia 2014 roku
w godz. od 15:00 do 15:55 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2014 roku.3 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiany nieruchomości gruntowych (druk nr 1),
b) zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych (druk nr 2),
c) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2014 rok (druk nr 3).

4. Informacja Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. (radni otrzymali 30 lipca 2014).

Przerwa

5 Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) XLII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, jak również zaproszonych gości. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 12 (nieobecni usprawiedliwieni radni: Agnieszka Bajdak, Halina Dąbrowska, Jolanta Sobiech), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami mi na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad XLII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XLI sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XLI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3
a)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka a Skarbem Państwa Nadleśnictwem Cierpiszewo. Drogi proponowane do zamiany przez gminę Wielka Nieszawka, dz. nr 208, 212, 412/11, obręb Cierpice, znajdują się w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Cierpiszewo i służą gospodarce leśnej; drogi proponowane do zamiany przez SP Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cierpiszewo, dz. nr 572, dz. nr 573, dz. nr 592, które stanowią część ulicy Leśnej, obręb Cierpice, leżą na obrzeżach kompleksów leśnych i są niezbędne, jako drogi gminne i tak też użytkowane. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja uchwałę zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLII/202/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Zmiana uchwały nr XXII/98/2012 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 października 2012 roku w sprawie okręgów wyborczych spowodowana jest utworzeniem nowych ulic w miejscowości Wielka Nieszawka. W związku z tym do okręgu wyborczego nr 11 dodane zostały dwie nowe ulice, tj. Krucza i Jastrzębia. W związku z tym Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja w dn. 13 sierpnia 2014 r. zaopiniowała uchwałę pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLII/203/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów wyborczych w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2014 rok. Proponuje się dokonanie zmian budżetu po stronie dochodów m.in. poprzez włączenie dotacji na zadania zlecone i własne zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz dotacji z PFRON z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych od zakładów pracy chronionej, zmniejszenie środków na dofinasowanie budowy pomp ciepła z uwagi na mniejszą ilość spisanych umów. Natomiast po stronie wydatków włącza się dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem, zabezpiecza się środki na budowę placów rekreacji ruchowej (siłownie zewnętrzne: przy „Orliku” w Małej Nieszawce i na osiedlu Kąkol w Cierpicach), zmniejsza się wydatki na inwestycje w zakresie budowy pomp ciepła, dokonuje się przesunięć między paragrafami. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 19.042.680,00 zł a po stronie wydatków 27.086.402,00 zł. Niedobór zmniejszy się o 170.030,00 i będzie wynosił 8.043.722,00 zł. Zostanie on pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.
Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja w dn. 12 sierpnia 2014 r. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLII/204/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o przedstawienie Informacji Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. (radni otrzymali dokumenty 30 lipca 2014 r.).
Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na plan dochodów w wysokości 19.035.659 zł wykonano w I półroczu 12.380.832 zł, na plan wydatków w wysokości 27.249.411 zł wykonano w I półroczu 6.003.179 zł, co jest związane z tym, że prawie wszystkie inwestycje będą opłacone w miesiącach wrzesień-grudzień 2014 r. Bardzo trudno było wyłonić wykonawców na kilka inwestycji w tym roku: np. obecnie ogłoszono po raz 5 przetarg na budowę miejsca rekreacji przy Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce, po raz 4 na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Leśnej, ul. Żwirowej i ul. Wodociągowej, podobnie było z oświetleniem i drogami w Cierpicach. Nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu w 2014 r. Może jedynie być tak, że niektórych inwestycji nie uda się zrealizować ze względu na brak wykonawców.
W związku z tym, że wszystkie komisje opiniowały informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących Komisji o opinię komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja w dn. 12 sierpnia zaopiniowała informację Wójta pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska poinformowała, że obie komisje Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Statutowo-Regulaminowa pozytywnie zaopiniowały informację Wójta.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że na posiedzeniu w dn. 12 sierpnia komisja pozytywnie zaopiniowała informację Wójta.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła informację jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 5
Przewodniczący Rady
oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

  1. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się 1 raz, opiniując materiały na sesję.

  2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja odbyła 1 spotkanie, 13 sierpnia opiniowała materiały na sesję.

  3. Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, 13 sierpnia opiniowała materiały na sesję.

  4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 12 sierpnia opiniowała materiały na sesję.

Ad. 6
Przewodniczący Rady
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XLI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2014 r.

Ad. 7
Radna Anna Kamińska-Kumorek
– podziękowała w imieniu mieszkańców panu Wójtowi i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji drugiego odcinka ul. Ciechocińskiej, ponieważ dzięki tej inwestycji Brzoza zaczyna wracać do cywilizacji. Wyraziła nadzieję, że w przyszłej kadencji rady następny odcinek tej ulicy zostanie zrealizowany.
Radna Brygida Czapiewska – podziękowała w imieniu pana Stanisława Deręgowskiego za bezinteresowną pomoc przy gaszeniu pożaru u pani Marioli Deręgowskiej w Cierpicach, panu Wójtowi, panu Stanisławowi Masalskiemu oraz wszystkim sąsiadom, m.in. pani Cewe. Dwa lata temu podczas pożaru na ul. Przyjaznej w Małej Nieszawce Staż Pożarna miała problemy z dotarciem do hydrantu, teraz była podobna sytuacja. Zapytała Wójta, jak to się stało, że hydrant był zakręcony, a był tuż obok zabudowania pani Deręgowskiej.
Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- zapytał, kiedy zostanie oddany do użytku wiadukt na Kąkolu,
- chciał wiedzieć, jak w związku z remontem wiaduktu będą jeździć autobusy,
- mieszkańcy Wielkiej Nieszawki pytają o możliwość zamontowania progu zwalniającego na ul. Pięknej,
- na jakim etapie jest sprawa pomnika ofiar hitleryzmu na cmentarzu w Cierpicach,
- znaki postawione na drogach wewnętrznych, m.in. na ul. Chabrowej są zasłonięte przez gałęzie drzew. Trzeba by porozmawiać z właścicielami posesji, aby wystające gałęzie obcięli, gdyż zagrażają one bezpieczeństwu drogowemu, zasłaniając znaki.
Sołtys Brzozy Józef Kumorek – podziękował w imieniu uczestników za zorganizowanie wycieczki dla emerytów.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:
- jeżeli chodzi o hydrant przy nieruchomości pani Deręgowskiej, był on sprawny, tylko była zakręcona zasuwa, strażacy mogli ją otworzyć, ale o tej godzinie ciśnienie na sieci wodociągowej było w tym miejscu słabe. Strażacy zostali poinstruowani, że mają tankować wozy przy CSiR „Olender”, gdzie jest większa przepustowość, i tam się tankowali. Dopóki nie zostanie wybudowana spinka do trasy nr 15, przy panujących upałach, kiedy rozbiór wody jest dwukrotnie wyższy niż normalnie w ciągu roku, ciśnienie na sieci jest zawsze słabe. Strażacy wiedzą, gdzie są hydranty o dużej wydajności, z których można czerpać wodę i zatankować wóz strażacki w bardzo szybkim tempie. Takie hydranty znajdują się przy ul. Leśnej i przy CSiR „Oledner”,
- jeżeli chodzi o wiadukt, jego remont zostanie ukończony 19 grudnia, od 11 sierpnia, kiedy wiadukt został zamknięty, wprowadzono nową organizację ruchu,
- jeżeli chodzi o kursowanie autobusów, z pracownikami Arrivy ustalił miejsca zawracania autobusów. Autobusy będą najpierw jechać ul. Sosnową do wiaduktu i zawracać przy ul. Brzozowej, wracając trasą nr 10 dojadą do stacji benzynowej i skręcą w ul. Długą, gdzie na końcu tej ulicy zawrócą. Żaden kurs nie zostanie wycofany, chociaż czas przejazdu się wydłużył. Tak naprawdę to są wykupione tylko 2 bilety miesięczne na końcówkę trasy na Kąkolu,
- jeżeli chodzi o pomnik na cmentarzu, jest podpisana umowa na jego realizację w miesiącu wrześniu, z treścią podaną przez instytucję zajmującą się cmentarzami wojennymi,
- jeżeli chodzi o drzewa zasłaniające znaki, prowadzono rozmowy z właścicielami posesji, na przycinkę drzewa nie potrzeba zezwolenia,
- jeżeli chodzi o próg zwalniający, w budżecie na 2014 r. nie przewidziano środków na ten cel. W ubiegłym roku prosił mieszkańców ul. Pięknej o wskazanie miejsca, w którym taki próg miałby się znaleźć. Do tej pory nie otrzymał takiej informacji. Nikt nie chciałby mieć pod oknem progu zwalniającego, gdzie co chwilę hamują samochody.
Radna Brygida Czapiewska – zapytała, czy autobusy Arrivy będą nadal kursowały od września ze zwiększoną częstotliwością, jak to ma miejsce obecnie. To jest pytanie od młodzieży, która będzie dojeżdżać do toruńskich szkół.
Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że faktycznie można zauważyć problem zasłaniania znaków drogowych przez gałęzie, również na Brzozie.
Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że wystające poza posesję gałęzie powinni poprzycinać pracownicy gminy.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że ustawa o ochronie przyrody dokładnie precyzuje, kto i w jaki sposób może dokonać przycinki. Zarządca pasa drogowego nie ma prawa tego zrobić, może jedynie zwrócić się do właściciela posesji z prośbą o usunięcie wystających gałęzi. Zakład energetyczny w przypadku gałęzi zagrażających liniom energetycznym również nie przystępuje do przycinki bez zgody właściciela. Jeżeli chodzi o częstotliwość kursów Arrivy, to firma sama jeszcze nie wie, jak to będzie wyglądało. Dopiero po przeprowadzonych analizach ilości pasażerów i kosztów zostanie podjęta decyzja. Przy wykupie biletów miesięcznych na wrzesień taka informacja będzie z pewnością dostępna.
Radna Brygida Czapiewska – poinformowała, że przez teren nieruchomości pp. Deręgowskich przebiega linia energetyczna i należałoby sprawdzić, czy nie doszło do jej uszkodzenia w wyniku pożaru, gdyż słupy ognia były bardzo wysokie. Druga sprawa – na terenie gminy od 3-4 lat zwiększyła się liczba nietypowych dla tego obszaru ślimaków. Szczególnie po deszczach jest ich niezmiernie dużo, są to liczby idące w tysiące. W tym roku jest też wyjątkowo dużo zaskrońców.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że na mięczaki i zaskrońce nie ma wpływu. Jeżeli chodzi o linię energetyczną przebiegającą przez teren pp. Deręgowskich, gdyby doszło do jej uszkodzenia podczas pożaru, to zakład energetyczny dawno by o tym wiedział, gdyż wszystkie linie, niskiego i średniego napięcia są pod szczególnym nadzorem. Jak tylko coś się wydarzy, zakład energetyczny lokalizuje natychmiast miejsce uszkodzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski – poprosił radnych o składanie oświadczeń majątkowych do dn. 20 września, stan majątku na dzień składania oświadczenia, do Biura Rady Gminy lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XLII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Wróblewska-Kucharska                                     (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (1 października 2014, 12:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243