Protokół nr XLIII/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 7 października 2014 r.

Protokół nr XLIII/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
7 października 2014 roku
w godz. od 15:00 do 15:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji, która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2014 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 1),

  2. wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Popioły gm. Wielka Nieszawka (druk nr 2),

  3. ustanowienia 3 pomników przyrody na działce nr 3178/8 w obrębie Brzoza – teren administracyjny Leśnictwo Karczemka oddział 178 o. (druk nr 3).

Przerwa

4 Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
6. Interpelacje i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.

Ad. 1
a)
XLIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, jak również zaproszonych gości. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny usprawiedliwiony radny Michał Dąbrowski), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami mi na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad XLIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Rady
poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z XLII sesji, która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z XLIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy większością głosów.

Ad. 3
a)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 12 § 4 i 5 Kodeksu wyborczego Rada Gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów. Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na dzień wyborów przebywać będzie 90 wyborców. Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 2 października uchwałę zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLIII/205/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgodny na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Popioły gm. Wielka Nieszawka. Nadleśnictwo Gniewkowo pismem z dnia 01.07.2014 r. zwróciło się do Wójta Gminy Wielka Nieszawka z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie jednorazowego koszenia traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym popioły gm. Wielka Nieszawka. Powyższy zabieg umożliwi zwierzynie leśnej łatwiejszy dostęp do bardziej wartościowej naturalnej karmy. W projekcie uchwały podano numery działek, które będą podlegać wykoszeniu, wraz z ich powierzchniami. W związku z tym Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja w dn. 6 października 2014 r. zaopiniowała uchwałę pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLIII/206/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Popioły gm. Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy ustanowienia 3 pomników przyrody na działce nr 3178/8 w obrębie Brzoza – teren administracyjny Leśnictwa Karczemka oddział 178 o. W dn. 25.06.2014 r. Nadleśnictwo Gniewkowo wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie 3 pomników przyrody, są to dwie lipy drobnolistne i jeden dąb szypułkowy, w wieku około 150-200 lat. Szczególne cele ochrony pomników przyrody to zachowanie dla celów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wskazanych drzew. W odpowiedzi na wniosek Wójt przedstawił nadleśniczemu porozumienie, postanowieniami którego nadzór i pielęgnacja nad pomnikami przyrody oraz koszty z tym związane przejmuje na siebie nadleśnictwo Gniewkowo. Po podpisaniu porozumienia nadleśnictwo zaproponowało nazwy dla tych drzew, podane w projekcie uchwały. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.
Przewodniczący Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja w dn. 6 października 2014 r. zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Stwierdził jednak, że szczególnie jedna z lip jest opanowana przez jemiołę. Jeżeli nic się z tym nie zrobi, to po kilku lat drzewo obumrze. Część gałęzi z jemiołą nożna by odciąć, bez szkody dla lipy.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Czarnecki – zaproponował, aby objąć w przyszłości ochroną dąb państwa Dąbrowiczów w Małej Nieszawce oraz dąb na posesji Państwa Żbikowskiego w Wielkiej Nieszawce.
Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że w związku z tym, iż drzewa te znajdują się na terenie sołectwa Brzoza, znalazłby kilku chętnych, którzy ściągnęliby jemiołę z drzew.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr XLIII/207/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 października 2014 roku w sprawie ustanowienia 3 pomników przyrody na działce nr 3178/8 w obrębie Brzoza – teren administracyjny Leśnictwo Karczemka oddział 178 o. w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

  1. Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Bogdan Falkowski – poinformował, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 6 października, opiniując materiały na sesję.

  2. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Brygida Czapiewska – poinformowała, że komisja odbyła 1 spotkanie, 2 października opiniowała materiały na sesję.

  3. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Bajdak – poinformowała, że komisja nie spotkała się między sesjami.

  4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 3 października sprawdzała realizację uchwał Rady Gminy za I półrocze 2014 r.

Ad. 5
Przewodniczący Rady
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na XLII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2014 r.

Ad. 6
Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał, czy istnieje możliwość zamontowania wiaty autobusowej przy przystanku obok gimnazjum, o co proszą rodzice uczniów.

Radna Brygida Czapiewska – poruszyła temat zbierania żołędzi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce na wjeździe do szkoły. Dzieci zbierały żołędzie również na jej posesji i posesji jej brata, masa żołędzi leży też przy kaplicy w Małej Nieszawce. Szkoda, że zostały one wyrzucone do kosza, bo można było je przekazać nadleśnictwu w celu dokarmiania zwierzy w zimie.

Radna Halina Dąbrowska – poruszyła następujące kwestie:
- zapytała, czy ul. Dybowska i ul. Wałowa są ujęte w planie inwestycji na 2015 rok,
- czy jest prawdą, bo takie krążą pogłoski, że rury ciepłownicze przy CSiR Olender zostały źle położone, gdyż trwają tam ciągle jakieś odkrywki,
- w związku z montowaniem oświetlenia na gminnych drogach, zauważyła problem zasłaniania lamp przez gałęzie rosnących obok nich drzew. W niektórych miejscach gałęzie zostały przycięte. W przyszłości należałoby tak przygotowywać teren, aby przed rozpoczęciem instalacji lamp zadbać o usunięcie drzew.

Radna Brygida Czapiewska – zauważyła, że przy ul. Krętej lampy zainstalowane zostały tylko do połowy zalesienia. Zapytała, dlaczego oświetlenie nie zostało przedłużone do kanału. Np. przy ul. Zacisze lampy postawione są do samego końca, a jeszcze nie wybudowano tam domów.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie poinformował, że:
- jeżeli chodzi o wiatę autobusową, jest to inwestycja, którą można ująć w budżecie na rok 2015, gdyż trzeba zakupić nową wiatę i przebudować cały układ płotu,
- jeżeli chodzi o zbiórkę żołędzi, wie, że dzieci zbierały żołędzie, ale nie będzie się do tego tematu odnosił,
- jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to wszystkie, które zostały ujęte w planie na latach 2014-2015, zostaną zrealizowane, o dalszych planach inwestycyjnych będzie decydować nowa rada gminy,
- jeżeli chodzi o ogrzewanie w CSiR Olender, firma w ramach gwarancji usuwa usterki systemu doprowadzającego ciepło z ziemi do obiektu. Gwarancja została przedłużona do 27 stycznia 2015,
- jeżeli chodzi o drzewa zasłaniające oświetlenie, na ul. Zielonej gałęzie są już obcinane. Na ul. Sosnowej po wynajęciu podnośnika, gałęzie będą również przycinane. Nie da się przy projektowaniu założyć wycinki drzew, bo nie są one widoczne na mapach, projektuje się według numerów działek. Poza tym gmina jest bardzo zadrzewiona i drzew nie bierze się pod uwagę przy projektowaniu, gdyż inaczej lampy znajdowałyby się w różnych odległościach od siebie i nie zapewniałyby odpowiedniego oświetlenia. Są to lampy 18 W o niskim natężeniu światła. Dopiero po instalacji lamp możliwa jest korekta otaczającej zieleni,
- jeżeli chodzi o oświetlenie ul. Krętej, zostało ono wykonane zgodnie z projektem. W przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie ono przedłużone do wału przeciwpowodziowego.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w XLIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                             Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                     (-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 października 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 października 2014, 08:54:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238