Protokół nr I/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 1 grudnia 2014

Protokół nr I/2014

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 01 grudnia 2014 roku
w godz. 15:00 do 16:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Ślubowanie radnych.

  3. Złożenie ślubowania przez wójta.

  4. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.

  5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,

c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ogłoszenie wyników głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
  1. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

  2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b)
przeprowadzenie tajnego głosowania,
c) ogłoszenie wyników głosowania,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  1. Interpelacje i wolne wnioski.

  2. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.


Ad. 1

I sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka, zwołaną przez przewodniczącego Rady Gminy w kadencji 2010–2014 Pana Ireneusza Śmiechowskiego, na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram I sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzyła Pani Aniela Grela, najstarsza wiekiem radna obecnej kadencji. Na wstępie podziękowała za powierzenie jej tej zaszczytnej funkcji. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby sesja przebiegała sprawnie i w zgodzie z prawem. Następnie powitała wszystkich zebranych radnych, przybyłych gości, Pana Wójta Kazimierza Kaczmarka, Pana Sekretarza Jacka Mularza, Panią Skarbnik Mirosławę Mierzwińską, Panią Radcę Prawną Beatę Romanowską oraz wszystkie osoby przybyłe na tę sesję. Pogratulowała również wszystkim radnym uzyskanych głosów i objętych mandatów.


Ad. 2

W tym punkcie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Pani radna Aniela Grela odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Następnie kolejno wyczytywała radnych z imienia i nazwiska, prosząc o potwierdzenie woli złożenia ślubowania. Radni po powstaniu wypowiadali słowo: „Ślubuję” i dodatkowo dodawali według swojego wyboru formułę „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyło 15 radnych. Po złożeniu przez radnych ślubowania, radna Aniela Grela stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie, od tej chwili radni objęli mandat radnego Gminy Wielka Nieszawka.


Ad. 3

Radna Aniela Grela – poinformowała, że zgodnie z art. 29a ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy. Poprosiła wszystkich obecnych o powstanie a Pana Wójta Kazimierza Kaczmarka o złożenie ślubowania

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – Tak mi dopomóż Bóg”.

Radna Aniela Grela – pogratulowała Wójtowi wyboru na kolejną kadencję i poprosiła Wójta o zabranie głosu.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że 16 sierpnia 1994 r. obejmował funkcję wójta Gminy Wielka Nieszawka pod hasłem „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” i to założenie starał się realizować przez 20 lat swojej pracy. Dzisiaj po 20 latach sprawowania tego urzędu potwierdza, że w zgodzie małe rzeczy rosną, natomiast w niezgodzie największe się rozpadają. Tej zasadzie chce być wierny i pracować w tym duchu dla dobra lokalnej społeczności, nie bacząc na różnice światopoglądowe, polityczne czy materialne. Wszyscy decydują o wspólnej przyszłości, kierując się we wspólnym działaniu opiniami mieszkańców, ich potrzebami, bolączkami i oczekiwaniami. Słynny filozof austriacki powiedział kiedyś, że wymaga od swojego burmistrza asfaltu, wodociągów, kanalizacji, bezpiecznych ulic. Po namyśle dodał, że kiedy burmistrz marzy samotnie, to jego marzenie pozostaje w sferze marzeń, a kiedy marzy wspólnie z mieszkańcami, to marzenie może stać się rzeczywistością. Bez wspólnych marzeń nie można nic zrealizować. Wspólne marzenia mieszkańców gminy przekładane są od lat na rzeczywistość. Gmina wielka Nieszawka stała się czysta, posiada wodociąg, kanalizację, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, nowe ulice, oświetlenie, nowoczesne chodniki, szkoły, basen itd. Nie wolno jednak na tym poprzestać. Wójt przedstawił program na następne 4 lata: Będą kontynuowane rozpoczęte inwestycje, tak aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury drogowej, chodnikowej, ścieżek rowerowych, parkingów, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacyjnej. W przyszłymm roku zostanie oddany do użytku przystanek i wiadukt szybkiej kolei BiT City na osiedlu Kąkol w Cierpicach, co wznacznymm stopniu poprawiinfrastrukturęę komunikacyjną natereniee gminy. Planuje się wprowadzenie wspólnego biletu w systemie BiT City oraz roweru miejskiego. Wspólnie z Muzeum Etnograficznym gmina otworzy również w przyszłym roku Olęderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce i będzie wspierać jego dalszy rozwój, bo bez historii nie ma dalszej przyszłości. Podjęte zostaną wspólnie z mieszkańcami działania ekologiczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne. Zostanie doprowadzone do końca rozpoczęte umacnianie wałów przeciwpowodziowych, Wydane zostało już pozwolenie na budowę i kiedy tylko będą zapewnione środki unijne na ten cel, budowa ruszy na odcinku pond 4 km. Nie można prowadzić polityki proinwestycyjnej, zapominając o najsłabszych. Mając na uwadze najmłodszych mieszkańców, na bazie jednej ze szkół zostanie zorganizowana szkoła muzyczne I stopnia. Po nowym roku rozpocznie się procedura rozpoznania chętnych i wyznaczenia szkoły, w której zajęcia będą się odbywać. Z wykorzystaniem środków unijnych prowadzone będą kolejne programy rozwijające talenty i zainteresowania najmłodszych. Zostaną wprowadzone stypendia dla najzdolniejszych uczniów klas III gimnazjum, przyznawane na podstawie świadectwa ukończenia klasy II. Będzie kontynuowana nauka pływania dla klas III i dla innych klas, jeżeli uda się tak jak w tym roku przystąpić do ministerialnego programu nauki pływania. W sposób zdecydowany podjęte zostaną działania w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły poprzez budowę zatok autobusowych, wiat przystankowych, ścieżek rowerowych. Ponadto zostanie wdrożony program noszenia przez dzieci emblematów odblaskowych i kamizelek odblaskowych, bo do tej pory to się nie udało. Bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważne, przybywa pojazdów, wypadek nietrudno. Tradycyjnie będzie organizowany letni wypoczynek dzieci, tak jak to ma miejsce od 20 lat. W żłobkach i przedszkolach zostaną objęci opieką najmłodsi mieszkańcy w związku z zapisami ustawy o systemie oświaty, która wprowadza obowiązek szkolny od 4 roku życia. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy ludzie pracują wiele godzin dziennie, należy stworzyć takie warunki, żeby żyli oni zdrowo. W rym celu podjęte zostaną działania, aby poszerzyć ofertę usług medycznych w gminnym ośrodku zdrowia. Będą organizowane kolejne badania medyczne, np. badania mammograficzne. Będą prowadzone działania, aby zachęcić mieszkańców do podjęcia aktywności fizycznej, poprzez organizowanie zajęć sportowych w oparciu o CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce. Zostaną wybudowane siłownie zewnętrze (dwie pierwsze na Orliku i na osiedlu na Kąkolu) oraz nowe boiska osiedlowe i place zabaw. Szczególną troską zostaną otoczeni seniorzy, dla który zostanie otwarty dom pobytu dziennego oferujący różnego rodzaju zajęcia warsztatowe i terapeutyczne, gdyż jest taka pilna potrzeba. Nie można zapomnieć o osobach, które z rożnych względów straciły pracę i źródło utrzymania swojej rodziny i nie potrafią znaleźć się na rynku pracy. Z myślą o tych osobach powołana zostanie do życia spółdzielnia socjalna w partnerstwie z samorządem, której celem będzie wsparcie rodziny poprzez likwidację bezrobocia. Realizacja tego programu jest w 99 % uzależniona od samych zainteresowanych. Samorząd będzie ściśle współpracował z organizacjami pożytku publicznego, szczególnie w dziedzinie poszerzenia zajęć kulturalnych na terenie gminy. Rodziny będą wspierane przez działania o charakterze warsztatowym i terapeutycznym, tak jak to ma miejsce w tej chwili. Jeżeli będzie zapotrzebowania na większy zakres, to zostanie on zwiększony. Komunikacja społeczna z mieszkańcami to ważny element w życiu każdego mieszkańca, dlatego zostanie wdrożony szerszy system komunikacji z mieszkańcami obejmujący modernizację gminnej strony internetowej oraz stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja już działa, jej zawartość będzie sukcesywnie rozszerzana. Będą wspierane przedsięwzięcia rozwijające turystykę i rekreację, poprzez promocję gminy ze środków LEADER. Najważniejszą rzeczą jest poprawa świadczenia usług dla mieszkańców poprzez poprawę warunków funkcjonowania, jeżeli chodzi o bazę lokalową, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia, Referatu Technicznego i Urzędu Gminy. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Na koniec swojego wystąpienia Wójt zadeklarował współpracy na rzecz rozwoju gminy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania, w tym środków unijnych, z ZIT-u, PROW-u, RPO i in, tak aby na koniec obecnej kadencji móc powiedzieć, że osiągnięto sukces ekonomiczny, tak jak to miało miejsce na koniec kadencji 2010-2014, kiedy gmina zajęła 26 miejsce na 2500 gmin w Polsce. Jest to rezultatem pozyskiwania środków unijnych i innych czynników. Zaprosił wszystkich do wspólnej pracy na rzecz „Małej ojczyzny”.

Ad. 4.

Radna Aniela Grela – stwierdziła, że na ustawowy stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może co stanowi kworum do prowadzenia obrad Rady Gminy Wielka Nieszawka, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Następnie odczytała porządek obecnych obrad przygotowany przez zwołującego sesję przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Pana Ireneusza Śmiechowskiego. Proponowany porządek radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Poinformowała, że trzy pierwsze punkty sesji zostały zrealizowane i zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad. Ponieważ radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. stwierdziła, że Rada Gminy będzie obradowała na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. wg przedstawionego porządku.

Ad.5

a)

Radna Aniela Grela poprosiła o zgłoszenie 3 kandydatów do komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybór przewodniczącego Rady Gminy. Przypomniała, iż osoby będące w komisji nie mogą startować na Przewodniczącego, ani na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zaproponowała do składu komisji skrutacyjnej następujących radnych: Annę Kamińską-Kumorek,Agnieszkę Wrzesińska I Krzysztofa Czarneckiego.

Radna Aniela Grela stwierdziła, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych. Następnie zapytała, czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Zgłoszone radne Anna Kamińska-Kumorek i Agnieszka Wrzesińska wyraziły zgodę na pracę w komisji, Radny Krzysztof Czarnecki nie wyraził zgody.

Radna Aniela Grela poprosiła o zgłoszenie jeszcze jednego kandydata.

Rady Krzysztof Czarnecki – zgłosił radnego Arkadiusza Wyrzykowskiego.

Radna Aniela Grela zapytała, czy radny wyraża zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski wyraził zgodę.

Radna Aniela Grela poddała pod głosowanie przyjęcie proponowanego składu komisji skrutacyjnej. Za zgłoszonym składem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących nie było. Radna Aniela Grela stwierdziła, że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną w składzie Anna Kamińska-Kumorek, Agnieszka Wrzesińska, Arkadiusz Wyrzykowski do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

b)

Radna Aniela Grela poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – w imieniu Klubu Radnych „Wspólne Gniazdo” zgłosiła kandydata radnego Ireneusza Śmiechowskiego – na Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Ireneusz Śmiechowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna Aniela Grela poprosiła o zgłaszanie kolejnych kandydatów.

Z uwagi na to iż dalszych zgłoszeń nie było Pani Aniela Grela stwierdziła zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i poprosiła komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu zarządziła piętnastominutową przerwę.

c)

Po przerwie komisja Radna Aniela Grela prosiła przewodniczącą komisji skrutacyjnej radną Annę Kamińską-Kumorek o przedstawienie sposobu głosowania i komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.

Radna Anna Kamińsk-Kumorek – poinformowała, że w związku z tym, iż został zgłoszony jeden kandydat, głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie kratki „Za”, „Przeciw” lub „Wstrzymuję się” przy nazwisku kandydata. Osoba zostanie wybrana na Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka w przypadku, gdy liczba głosów oddanych na kandydata będzie stanowić bezwzględną większość ustawowego składu rady, czyli 8 głosów. Za nieważny uważa się głos, w którym zakreślona będzie więcej niż jedna kratka lub, w którym nie będzie zakreślona żadna kratka.

Następnie odbyło się głosowanie – zaznaczenie na karcie do głosowania, a następnie wrzucenie karty do urny. Po wrzuceniu wszystkich kart do urny Radna Aniela Grela ogłosiła 5-minutową przerwę w obradach, w czasie której komisja skrutacyjna obliczyła głosy i sporządziła protokół z wyników głosowania.

d)

Po przerwie przewodnicząca komisji skrutacyjnej, radna Anna Kamińska-Kumorek, odczytała protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy. Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu, 14 głosowało za wyborem Pana Ireneusza Śmiechowskiego na przewodniczącego Rady Gminy, 1 osoba wstrzymała się od głosu – protokół wraz z 15 kartami do głosowania stanowi zał. nr 3 do protokołu.

e)

Pani Aniela Grela odczytała treść uchwały i stwierdziła, że tym samym Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr I/1/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy – uchwała stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Ad. 6

Radny senior Pani Aniela Grela złożyła gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy Panu Ireneuszowi Śmiechowskiemu, któremu przekazała dalsze prowadzenie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski podziękował radnym za zaufanie i wybór na to zaszczytne stanowisko.

Ad. 7

a)

Następnie przewodniczący Rady przeszedł do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Poinformował, że wybory odbywają się w takim samym trybie jak wybory przewodniczącego Rady.

W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zgłosiła kandydaturę – radnego Michała Dąbrowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zgłosił kandydaturę – radnego Krzysztofa Czarneckiego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu ogłosił 10 min. przerwy.

b)

Po przerwie przewodniczący Rady prosił przewodniczącą komisji skrutacyjnej radną Annę Kamińską-Kumorek o przedstawienie sposobu głosowania i komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – poinformowała, że głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie kratki przy nazwisku wybranego kandydata. Osoba zostanie wybrana na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka w przypadku, gdy liczba głosów oddanych na kandydata będzie stanowić bezwzględną większość ustawowego składu rady, czyli 8 głosów. Za nieważny uważa się głos, w którym zakreślona będzie więcej niż jedna kratka lub, w którym nie będzie zakreślona żadna kratka.

c)

Następnie odbyło się głosowanie – zaznaczenie na karcie do głosowania, a następnie wrzucenie karty do urny. Po wrzuceniu wszystkich kart do urny komisja skrutacyjna obliczyła głosy i sporządziła protokół z wyników głosowania.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej, radna Anna Kamińska-Kumorek, odczytała protokół z wyborów wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na 15 radnych biorących udział w głosowaniu, 11 radnych głosowało za wyborem Pana Michała Dąbrowskiego, 4 radnych za wyborem Krzysztofa Czarneckiego na wiceprzewodniczącą Rady Gminy. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wielka Nieszawka został wybrany radny Michał Dąbrowski – protokół wraz z 15 kartami do głosowania stanowi zał. nr 5 do protokołu.

d)

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i stwierdził, że tym samym Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr I/2/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy – uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Ad. 8

Przewodniczący Rady – pogratulował wyboru Panu Wójtowi oraz wiceprzewodniczącemu Rady Gminy. Poinformował radnych o obowiązku złożenia w ciągu 1 miesiąca od dnia ślubowania oświadczenia majątkowego oraz o konsekwencjach wynikających z jego niezłożenia w terminie. Dodał, że należy również złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych oraz rodzeństwo na terenie gminy w okresie pełnienia funkcji radnego.

Radny Krzysztof Czarnecki – poinformował o spotkaniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu poprzedniej kadencji z zespołem „Wspomnienie”. Po spotkaniu przewodnicząca komisji przygotowała wniosek o wpisanie do budżetu na 2015 rok środków w wysokości 3 tys. na zakup strojów dla zespołu. Ponieważ nie przekazała tej informacji na sesji, prosiła radnego, aby o tym wspomniał.

Ad. 9

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za wzięcie udziału w I sesji kadencji 2014-2018 i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                   (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (1 grudnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (7 grudnia 2014, 19:04:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244