Protokół nr II/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 8 grudnia 2014 r.

Protokół nr II/2014

z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 roku
w godz. 15:00 do 16:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:

a) stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji, która odbyła się w dniu 01 grudnia 2014 roku.

3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 1),

- powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- powołanie członków Komisji Rewizyjnej,

b) powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Inwestycji (druk nr 2),

c) powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 3),

d) powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 4).

Przerwa

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

5. Interpelacje i wolne wnioski.

6. Zakończenie sesji.


Ad. 1

II sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, radnych jak również zaproszonych gości.

Następnie stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych, co oznacza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i decyzji.

Następnie poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali w zawiadomieniu o sesji.

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad II sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Rady
– poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z I sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z I sesji został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad. 3
a)

Przewodniczący Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że zgodnie z § 28 pkt 1 Statutu Gminy Wielka Nieszawka, Rada Gminy ze swojego grona powołuje stałe komisje.

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady, realizującym jej funkcję kontrolną.
W skład Komisji wchodzi przewodniczący, zastępca oraz 2 członków. Zgodnie z § 16 pkt. 1 Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka, stanowiącym zał. nr 5 do Statutu Gminy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Gminy. Po wyborze przewodniczącego Rada wybiera pozostałych 3 członków, z których Komisja wybierze zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Rafał Kujawa – zaproponował na przewodniczącą Komisji radną Małgorzatę Kopańską-Mizeria.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Kopańska-Mizeria wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy są inne kandydatury.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę i poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria, informując, że musi ona otrzymać zwykłą większość głosów „za” w głosowaniu jawnym. Za kandydaturą radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Pani Małgorzata Kopańska-Mizeria.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zgłosiła na członków komisji radnych: Jacka Muzioła, Agnieszkę Wrzesińską i Elżbietę Totę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radny Jacek Muzioł wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Jacek Muzioł – wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Agnieszka Wrzesińska wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Agnieszka Wrzesińska – wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Elżbieta Tota wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Elżbieta Tota – wyraziła zgodę.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie skład Komisji Rewizyjnej. Za przyjęciem zaproponowanych kandydatów na członków komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

W wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr II/3/2014 z dn. 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, w której skład weszli radni: Małgorzata Kopańska-Mizeria – przewodniczący komisji, członkowie: Jacek Muzioł, Agnieszka Wrzesińska, Elżbieta Tota – uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b)

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – poinformował, że zgodnie z § 29 pkt 2 Statutu Gminy w skład Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji wchodzi przewodniczący (którego spośród siebie wybiera Komisja) i 4 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zgłosiła kandydatury radnych: Małgorzatę Wieczerzak-Małysz, Michała Dąbrowskiego, Annę Kamińską-Kumorek, Jacka Kapelę i Arkadiusza Wyrzykowskiego.

Przewodniczący Rady zapytał po kolei zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na kandydowania na członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji.

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie skład Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Za przyjęciem zaproponowanych kandydatów na członków komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

W wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr II/4/2014 z dn. 8 grudnia 2014 r. sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, w skład której weszli radni: Małgorzata Wieczerzak-Małysz, Michał Dąbrowski, Anna Kamińska-Kumorek, Jacek Kapela, Arkadiusz Wyrzykowski – uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu

c)
Przewodniczący Rady
poinformował, że zgodnie z § 29 pkt. 3 Statutu Gminy w skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu wchodzi przewodniczący (którego spośród siebie wybiera Komisja) i 3 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zgłosiła na członków komisji radnych: Anielę Grelę, Rafała Kujawę, Irenę Lewandowską i Mieczysława Kociuckiego.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Aniela Grela wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Aniela Grela – wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radny Rafał Kujawa wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Rafał Kujawa – wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radna Irena Lewandowska wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Irena Lewandowska – wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radny Mieczysław Kociucki wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Mieczysław Kociucki – nie wyraził zgodę.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Czarneckiego.

Przewodniczący Rady Ireneusz Śmiechowski – zapytał, czy radny Krzysztof Czarnecki wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Czarnecki – wyraził zgodę.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i poinformował, że głosowanie odbędzie się kolejno na każdego kandydata (w zgłoszonej kolejności), który powinien uzyskać zwykłą większość głosów „za” (głosowanie jawne). Następnie podał pod głosowanie zgłoszone kandydatury.

Za kandydaturą radnej Anieli Greli głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnego Rafała Kujawy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Za kandydaturą radnej Ireny Lewandowskiej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnego Krzysztofa Czarneckiego głosowało 4 radnych, przeciwko głosowało 11 radnych, głosów wstrzymujących się nie było.

W wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawska podjęła uchwałę Nr II/5/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, w skład której weszli radni: Aniela Grela, Rafał Kujawa i Irena Lewandowska – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

d)
Przewodniczący Rady
poinformował, że zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Gminy w skład Komisji Statutowo-Regulaminowej wchodzi przewodniczący (którego spośród siebie wybiera Komisja) i 2 członków. Powołanie Komisji następuje poprzez jawne głosowanie na kandydatów, którzy muszą uzyskać zwykłą większość głosów. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu powyższej Komisji.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zgłosiła na członków komisji radnych: Agnieszkę Wrzesińską, Krzysztofa Czarneckiego i Małgorzatę Kopańską-Mizeria.

Zgłoszone radne wyraziły zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Czarnecki nie wyraził zgody.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i podał pod głosowanie zgłoszone kandydatury. Za kandydaturą radnej Agnieszki Wrzesińskiej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Za kandydaturą radnej Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawska podjęła uchwałę Nr II/6/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej, w skład której weszli radni: Agnieszka Wrzesińska i Małgorzata Kopańska-Mizeria – uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach i poprosił, aby w przerwie wybrane stałe Komisje odbyły pierwsze posiedzenia i wybrały przewodniczących Komisji,
a Komisja Rewizyjna zastępcę przewodniczącego.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił przewodniczących komisji o odczytanie protokołów z pierwszych posiedzeń.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrana została jednogłośnie radna Elżbieta Tota – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 7 do protokołu.

Radna Aniela Grela – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczącym Komisji wybrana została jednogłośnie radna Aniela Grela – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 8 do protokołu.

Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji. Przewodniczącym Komisji wybrana została radna jednogłośnie Małgorzata Wieczerzak-Małysz – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 9 do protokołu.

Radna Agnieszka Wrzesińska – odczytała protokół z posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej. Przewodniczącą Komisji wybrana została radna Agnieszka Wrzesińska – ksero protokołu z posiedzenia Komisji stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady podziękował Komisjom za przedstawienie protokołów z pierwszych posiedzeń Komisji i życzył Komisjom owocnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Poinformował, że w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

Ad. 4
Przewodniczący Rady
złożył informację z realizacji podjętych uchwał na I sesji, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Ad. 5
Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria
– odniosła się di głosowania i propozycji składów komisji. Zaproponowała, aby na następnej sesji w dn. 15 grudnia powtórzyć głosowanie na miejsca jeszcze nieobsadzone w Komisji Statutowo-Regulaminowej (1 miejsce) i Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (1 miejsce). Klub Radnych „Wspólne Gniazdo” podtrzymuje zgłoszone przez siebie kandydatury. Jeżeli te kandydatury nie znajdą akceptacji, to wtedy będą zgłaszane inne kandydatury, aby uzupełnić składy osobowe wymienionych komisji.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – poprosił w imieniu mieszkańców Brzozy, żeby ująć w budżecie środki na postawienie 2 tablic ogłoszeniowych. Te, które tam się znajdują, są w fatalnym stanie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zaproponował radnym od nowego roku przekazywanie informacji o sesjach i zawiadomień o posiedzeniach komisji oraz projektów uchwał drogą elektroniczną. Zostałby zakupiony w tym celu stosowny sprzęt, który gmina użyczyłaby na 4 lata radnym. Zapytał radnych, czy trzeba by było zakupić również mobilny dostęp do Internetu, czy też radni mają w domu łącza internetowe. Koszt drukowania i rozwożenia materiałów w wersji papierowej nie jest wcale mały, dlatego uważa, że zakup tabletów dla radnych powinien w ciągu 4 lat się zwrócić. Jeżeli radni wyrażą zgodę na zakup sprzętu, to wtedy środki na ten cel zostaną zapisane w budżecie gminy na 2015 rok, który radni będą głosować na najbliższej sesji.

Przewodniczący Rady – poprosił radnych o chwilę zastanowienia i dyskusję, aby następnie podać wniosek Wójta pod głosowanie.

Radny Michał Dąbrowski – zauważył, że obsługa dokumentów na tabletach nie jest prosta. Raczej trzeba by było zakupić małe netbooki z klawiaturą, posiadające kompatybilny system z ogólnie dostępnymi programami. Konwersja dokumentów na tablet rożnie się kończy.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – stwierdziła, że jakąkolwiek decyzję Rada podejmie, czy zdecyduje się na tablety, czy też na netbooki, to ona cieszy się, że w ogóle taka propozycja padła, ponieważ radni prosili o to już od jakiegoś czasu. Trzeba zrezygnować z papierowej formy przekazywania informacji i unowocześnić przepływ informacji. Pozostaje kwestia dostępu do Internetu. Jeżeli radni mają routery w domu, to nie ma problemu, jeżeli jednak nie mają, to trzeba będzie pomyśleć o zakupie abonamentu na mobilny Internet.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poparł propozycję radnego Michała Dąbrowskiego, aby zakupić zamiast tabletów netbooki. Jeżeli okaże się, że kilku radnych nie ma dostępu do Internetu w domu, to można dla nich zakupić karty.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zapytał, czy ktoś z radnych nie ma w domu Internetu. Z dostępem do Internetu w budynku Ośrodka Kultury, gdzie odbywają się sesje Rady Gminy, nie ma problemu i wszyscy radni będą mieli możliwość tego dostępu.

Radni Mieczysław Kociucki i Krzysztof Czarnecki poinformowali, że nie mają w domu dostępu do Internetu.

Przewodniczący Rady – wniósł pod głosowanie wniosek pana Wójta dotyczący zakupu sprzętu w celu przekazywania radnym materiałów na sesję i na posiedzenia komisji drogą elektroniczną. Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad. 6
Przewodniczący Rady
podziękował wszystkim zebranym za wzięcie udziału w II sesji Rady Gminy i zamknął obrady.Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                            (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (8 grudnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 grudnia 2014, 21:40:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332