Protokół nr III/2014 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 15 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/2014
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 15
grudnia 2014 roku
w godz. od 15:00 do 17:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 08 grudnia 2014 roku.
3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2015
(radni otrzymali na sesji w dniu dn. 1.12.2014 r.),

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (radni otrzymali na sesji w dn. 1.12.2014 r.),
c) wynagrodzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 1).

Przerwa

4. Przyjęcie planów pracy na 2015 rok:
a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 2),
b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 3),
c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 4),
d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 5),
e) Rady Gminy (druk nr 6).
5. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7. Interpelacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) III sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych gości i mieszkańców gminy.
Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady wniósł o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie 3 podpunktu a) projektu uchwały w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 1) oraz podpunktu b) projektu uchwały w sprawie Powołania członka Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 2). Następnie poprosił o przenumerowanie pozostałych druków projektów uchwał oraz o przeliterowanie porządku obrad w dół.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku sesji i wprowadzenie w/w punktów. Za zmianą głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania zmiana porządku obrad na obecną sesję, poprzez wprowadzenie nowych punktów, została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i odczytał nowy porządek obrad.

Następnie poddał pod głosowanie nowy porządek obrad po zmianach. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania nowy porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z II sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

a)
Przewodniczący Rady
poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 1).

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że na poprzedniej sesji przy konstruowaniu składów kierowano się założeniami, aby pracowali w poszczególnych komisjach radni z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem oraz aby w każdej komisji zasiadał chociaż jeden radny z opozycji. Ponieważ nie udało się tego przeprowadzić, zgłosiła do Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu kandydaturę Pani Anny Kamińskiej-Kumorek.

Radna Anna Kamińska-Kumorek wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Michał Dąbrowski – zgłosił kandydaturę, która była zgłaszana na poprzedniej sesji, tj. Pana Mieczysława Kociuckiego.

Radny Mieczysław Kociucki wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę i poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnej Anny Kamińskiej-Kumorek. Za kandydaturą radnej Anny Kamińskiej-Kumorek na członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu głosowało 2 radnych, 12 radnych było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnego Mieczysława Kociuckiego. Za kandydaturą radnego Mieczysława Kociuckiego na członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do składu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu został wybrany radny Pan Mieczysław Kociucki.

W wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr III/7/2014 z dn. 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w brzmieniu jak na druku nr 1 – uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b)
Przewodniczący Rady
poprosił o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 2).

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Czarneckiego.

Radny Krzysztof Czarnecki wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z tym, że dalszych zgłoszeń nie było, przewodniczący Rady zamknął listę i poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatury radnego Krzysztofa Czarneckiego. Za kandydaturą radnego Krzysztofa Czarneckiego na członka Komisji Statutowo-Regulaminowej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do składu Komisji Statutowo-Regulaminowej 14 głosami „za” został wybrany radny Pan Krzysztof Czarnecki.

W wyniku głosowania Rada Gminy Wielka Nieszawka podjęła uchwałę Nr III/8/2014 z dn. 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członka Komisji Statutowo-Regulaminowej w brzmieniu jak na druku nr 2 – uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 3, radni otrzymali na sesji w dn. 1 grudnia 2014 r.).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że w projekcie budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2015 r. zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 19.312.000,00 zł, natomiast kwotę wydatków w wysokości 22.017.000,00 zł, wykazując tym samym deficyt w kwocie 2.705.000,00 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Projekt budżetu zabezpiecza w pierwszej kolejności środki na prawidłowe funkcjonowanie oświaty w zakresie wynikającym z arkuszy organizacyjnych, ustaw, tzn. zabezpiecza się realizację wszystkich zajęć w ramach programu nauczania, dwóch godzin zajęć dodatkowych na każdy oddział i zajęć dla dzieci z orzeczeniami, a także dowóz do szkół uregulowany ustawą o systemie oświaty oraz funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki na oświatę przekraczają kwotę subwencji oświatowej, która pokrywa wynagrodzenie nauczycieli w podstawowym wymiarze. Utrzymanie placówek oświatowych, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki, ogrzewanie, środki czystości i in. są dodatkowo pokrywane z budżetu gminy. Projekt budżetu zabezpiecza również prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy i Referatu Technicznego odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną gminy. Zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej, wody, gazu na ogrzanie placówek gminnych. Wyasygnowano środki na właściwe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa. Przewidziano środki na zadania inwestycyjne, które stanowią 32 % całego budżetu, w kwocie 7.223.000,00 zł. Gmina rozwija się wtedy, kiedy prowadzi inwestycje, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. I tak w 2015 r. planuje się: rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym 8 km sieci łączącej w pierścień gminę od trasy nr 15 do nadleśnictwa Cierpiszewo – 1 mln zł; wiadukt nad torami kolejowymi i wybudowanie peronów wraz z parkingiem samochodowym i rowerowym – 2,8 mln; inwestycje modernizacji dróg – 700 tys. zł; wykup gruntów – 100 tys. zł; zakup zestawów komputerowych dla radnych – 30 tys. zł; zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI szkół podstawowych – 23 tys. zł; oświetlenie ulic, placów i dróg – 570 tys. zł; pompy ciepła – 1.820.000 zł; zakup ciągnika z osprzętem – 140 tys. zł; zakup piaskarki do ciągnika – 40 tys. zł.

Następnie Wójt odczytał uchwały Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dn. 18.11.2014 r.: Uchwałę Nr 1/P/2014 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2015 rok Gminy Wielka Nieszawka, skład zaopiniował pozytywnie projekt budżetu, oraz Uchwałę Nr 1/Dpr/2014 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wielka Nieszawka, skład zaopiniował pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu.

W związku z tym, że projekt budżetu na 2015 r. był tematem posiedzeń wszystkich komisji Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 11 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 12 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja w dn. 12 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja w dn. 11 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, ile zostaje nadwyżki budżetowej w 2015 r. po odliczeniu deficytu, który jest pokrywany nadwyżką z lat ubiegłych, i czy jest prognoza, na jak długo starczy tej nadwyżki.
Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że kwota nadwyżki będzie znana po podsumowaniu budżetu za 2014 r. Nie robi się natomiast prognozy nadwyżki budżetowej, wypracowuje się ją w trakcie roku, stosując różne metody oszczędzania pieniędzy.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy znajdą się w budżecie na 2015 r. środki na zakup strojów dla zespołu „Wspomnienie” (3 tys. zł) i jaka jest pewność, że w 2015 r. zostaną zainstalowane pompy ciepła, na które zostały zapisane środki w przyszłorocznym budżecie (1,8 mln zł).

Sołtys Wielkiej Nieszawki Krystyna Eichberger – zapytała, czy zostały uwzględnione w budżecie propozycje rad sołeckich do planu finansowego.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że:
- wniosek o zakup strojów został złożony przez pracowników Ośrodka Kultury we wrześniu br.,
- decyzja o instalacji pomp ciepła została podjęta przez Radę Gminy w 2014 r. i zgodnie z uchwałą będzie realizowana w 2015 r.,
- część wniosków rad sołeckich została uwzględniona, wszystkich wniosków nie da się uwzględnić, nawet tych składanych przez jednostki gminne. Te, które są nieodzowne, i które powinny być zrealizowane, zostały uwzględnione. Np. wnioski dotyczące dróg, oświetlenia, ścieżek rowerowych.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2015 w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

d)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4, radni otrzymali na sesji w dn. 1 grudnia 2014 r.).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dostarczony radnym razem z projektem budżetu na rok 2015 dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018. Zmiany zostały zawarte w załączniku do projektu uchwały. Każdorazowa zmiana budżetu obliguje do zmiany wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków.

Następnie Wójt odczytał Uchwałę Nr 1/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dn. 18.11.2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018. Skład zaopiniował projekt pozytywnie.

W związku z tym, że projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej był tematem posiedzeń wszystkich komisji Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 11 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 12 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – poinformowała, że komisja w dn. 12 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja w dn. 11 grudnia 2014 r. zaopiniowała projekt WPF pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr III/10/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e)
Przewodniczący Rady –
poinformował, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy (druk nr 5). Po każdym wygaśnięciu mandatu wójta i rozpoczęciu nowej kadencji należy podjąć nową uchwałę w tej sprawie. Proponuje się ustalić wysokość wynagrodzenia przysługującego wójtowi Gminy Wielka Nieszawka następująco: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 5.700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie – 1.900 zł, dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o dotychczasowe wynagrodzenie wójta.

Przewodniczący Rady – poinformował, że były to odpowiednio kwoty: 5.200 zł, 1.900 zł i 40 %.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy są to kwoty netto czy brutto.

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że są to wartości brutto. Następnie odczytał uzasadnienie projektu uchwały.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – jako podatnik, zaliczający się do grupy podatników płacących 10-20 tys. podatków lokalnych rocznie, stwierdził, że taka podwyżka jest za niska, gdyż wójt jest jednocześnie menagerem i spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność za rozwój gminy.

Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że jego zdaniem jest to kwota adekwatna do wykonywanych obowiązków.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr III/11/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy
poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji na 2015 rok:

a)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że komisja opracowała plan pracy na posiedzeniu w dn. 9 grudnia br., radni otrzymali go na druku nr 6. Komisja zaplanowała: w I kwartale − ocenę realizacji uchwał Rady Gminy za 2014 rok, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2014 rok, opiniowanie materiałów na sesje, w II kwartale − ocenę sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, udzielenie absolutorium za 2014 rok, opiniowanie materiałów na sesje rady, w III kwartale − ocenę realizacji uchwał rady Gminy za I półrocze 2015 roku, opiniowanie materiałów na sesje rady, w IV kwartale − opiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok, opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok, opiniowanie materiałów na sesje rady.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej jednogłośnie.

b)
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska
– poinformowała, że plan pracy na 2015 rok został opracowany 9 grudnia br. (druk nr 7). Komisja zaplanowała: w I kwartale – analizę Statutu Gminy Wielka Nieszawka oraz Regulaminu Rady Gminy Wielka Nieszawka pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zmiany sposobu przekazywania radnym materiałów na sesje, opiniowanie materiałów na sesje, w II kwartale – opiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, analiza Statutów Sołectw pod kątem aktualnie obowiązujących przepisów, opiniowanie materiałów na sesje, w III kwartale – ocenę realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku, opiniowanie materiałów na sesje, w IV kwartale – opiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok, opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok, opiniowanie materiałów na sesje.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej jednogłośnie.

c)
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela –
poinformowała, że plan pracy komisja konstruowała 9 grudnia br. (druk nr 8). Poprosiła o wykreślenie punktu 3 w II kwartale, w punkcie 2 w III kwartale wykreślenie tekstu „zorganizowanie pokazów udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum”. Komisja zaplanowała: w I kwartale – omawianie i opiniowanie materiałów na sesje, spotkanie z Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej (plan pracy na 2015 rok oraz podsumowanie roku 2014), spotkanie z członkami Komisji Antyalkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii, spotkanie z zarządem SKS „Iskra”, w II kwartale − spotkanie z kierownikiem GOZ (sprawozdanie finansowe za 2014 rok), spotkanie z trenerem środowiskowym przy boisku Orlik 2012, opiniowanie sprawozdania z budżetu gminy za 2014 rok i Absolutorium dla Wójta Gminy, spotkanie z kierownikiem GOPS, analiza stanu realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Wielka Nieszawka za rok 2041/2015, w III kwartale − omawianie i opiniowanie budżetu za I półrocze 2015 roku, spotkanie z dyrektorami szkół w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym (propozycje dotyczące popularyzacji wiedzy o regionie), współpraca z CSiR „Olender” w zakresie zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i emerytów, spotkanie z kierownikami zespołów artystycznymi, działających na terenie Gminy, w IV kwartale − opiniowanie stawek podatkowych na 2016 rok, opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, plan pracy komisji na 2016 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zgłosił uwagę do punktu 6 w II kwartale. Powinien on zostać przeniesiony na koniec III/początek IV kwartału, gdyż szkoły przygotowują sprawozdania z egzaminów pod koniec września i wtedy przygotowuje się w październiku analizę wyników przedstawianą radzie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – zaproponowała, żeby przenieść ten punkt na IV kwartał.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, poprosił o dokonanie zmiany w planie zgodnie z sugestią i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie.

d)
Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– poinformowała, że plan pracy komisji przyjęto na posiedzeniu w dn. 11 grudnia br. (druk nr 9). Komisja zaplanowała: w I kwartale – ocenę realizacji inwestycji gminnych z roku 2014, sprawozdanie z pracy komisji w 2014 roku, ocenę stanu placów zabaw dla dzieci w zakresie sprawności znajdujących się na nich urządzeń i zagospodarowania terenu na podstawie przeglądu w terenie, opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, udział przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udział w opiniowaniu założeń do projektowania zadań inwestycyjnych, w II kwartale – ocenę potrzeb w zakresie remontów dróg na terenie gminy po okresie zimowym, w tym urządzeń służących do oprowadzania wód opadowych oraz sprawności hydrantów na podstawie przeglądu w terenie, ocenę sprawności urządzeń melioracji wodnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na podstawie wyrywkowego przeglądu w terenie, ocenę efektywności pracy Urzędu Gminy w zakresie utrzymania infrastruktury gminnej (wodociągi, kanalizacja, drogi, zabezpieczenia przeciwpowodziowe Gminy itp.) w roku 2014 na podstawie własnego rozeznania oraz sygnałów od mieszkańców gminy Wielka Nieszawka, opiniowanie materiałów na sesje rady Gminy, w III kwartale – zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego pod kątem remontowo-inwestycyjnym, ocenę przygotowania inwestycji gminnych zaplanowanych na rok 2015 na podstawie wybranego zadania/zadań, ocenę efektywności działań Urzędu Gminy w zakresie ochrony środowiska (m.in. dzikie wysypiska śmieci, wprowadzanie do środowiska szkodliwych substancji, zadrzewienia itp.), opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, w IV kwartale – zapoznanie się ze stanem dróg i placów (nawierzchnia, oświetlenie, odprowadzanie wód opadowych) oraz sprzętu do ich utrzymania przed okresem zimowym, ocenę stanu zarządzanych przez Gminę obiektów przedstawiających wartość historyczną, przyjęcie planu pracy komisji na rok 2016, opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – wniósł o zmianę zapisów w planie pracy komisji: w II kwartale pkt 3 „ocena efektywności pracy Urzędu Gminy …” na „ocena stanu utrzymania …”, w III kwartale pkt 3 „ocenę efektywności działań Urzędu Gminy...” na „ocena stanu…”, w związku z tym, że ocena efektywności pracy i działań Urzędu Gminy nie leży w kompetencjach komisji, w IV kwartale pkt 2 „ocena stanu zarządzanych przez Gminę obiektów…” na „przegląd wybranych obiektów przedstawiających wartość historyczną na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy”.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – wyraziła zgodę na wprowadzenie do planu pracy komisji zaproponowanych przez Wójta poprawek.

Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że jeżeli komisja uznała, iż powinna realizować plan przez siebie suwerennie opracowany, to trzeba pozwolić komisji na jego realizację w takiej treści, w jakiej został przez komisję przygotowany.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że po to przedstawiane są na sesji projekty planów pracy komisji, aby każdy mógł wnieść do nich uwagi, włącznie z wójtem.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zauważyła, iż nie jest tak, że rada gminy nie chce pozwolić na realizację suwerennie opracowanego przez komisję planu. Jeżeli komisja chce dokonać autokorekty na wniosek Wójta, bo nie chodzi o zmianę merytoryczną, tylko o zmianę zapisu formalnego, to trzeba dać szansę komisji na dokonanie tej autokorekty.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – potwierdziła zgodę na wprowadzenie do planu pracy komisji zaproponowanych przez Wójta poprawek i poprosiła o 5 min. przerwy.

Przewodniczący Rady wniósł pod głosowanie wprowadzenie 5 min. przerwy. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy w obradach.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o odczytanie poprawionych punktów w planie pracy komisji.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że w II kwartale pkt 3 otrzymuje brzmienie „Ocena stanu utrzymania infrastruktury gminnej (wodociągi, kanalizacja, drogi, zabezpieczenia przeciwpowodziowe Gminy itp.) w roku 2014 na podstawie własnego rozeznania oraz sygnałów od mieszkańców gminy Wielka Nieszawka”, w III kwartale pkt 3 otrzymuje brzmienie „Ocena stanu środowiska (m.in. dzikie wysypiska śmieci, wprowadzanie do środowiska szkodliwych substancji, zadrzewienia itp.)”, w IV kwartale pkt 2 otrzymuje brzmienie „Przegląd wybranych obiektów przedstawiających wartość historyczną na podstawie dokumentacji posiadanej przez Urząd Gminy”.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji na rok 2015 w brzmieniu jak na druku nr 9 z autopoprawkami – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji jednogłośnie.

e)
Przewodniczący Rady Gminy
– poinformował, że plan pracy Rady Gminy na rok 2015 radni otrzymali na druku nr 10 i mogli się z nim zapoznać.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Plan Pracy Rady Gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 10 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Plan Pracy Rady Gminy Wielka Nieszawka jednogłośnie.

Ad. 5
Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, 9 grudnia opracowywała plan pracy na 2015 rok, 11 grudnia opiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej.
b) Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 2 posiedzenia pomiędzy sesjami, 9 grudnia opracowywała plan pracy na 2015 rok, 12 grudnia opiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej.

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Aniela Grela –
poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 12 grudnia opiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowała plan pracy komisji na 2015 rok.

d) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 12 grudnia opracowywała plan pracy na 2015 rok oraz opiniowała projekt budżetu gminy na 2015 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Ad. 6
Przewodniczący Rady
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na II sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014 r.

Ad. 7
Radny Krzysztof Czarnecki
– w imieniu obecnego na sali p. Zakrzewskiego, pszczelarza, przedstawił wniosek o obsadzenie w najbliższym czasie terenu Gminy Wielka Nieszawka miododajnymi drzewami, typu lipa, akacja. Pszczelarze zaobserwowali duży napływ ludności i w związku z tym zabieranie pod budowę terenów potrzebnych pszczołom do prawidłowego funkcjonowania i do produkcji miodu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, iż gmina nie sadzi drzew, chyba że rada gminy przyjmie uchwałą taki program i znajdzie na to pieniądze. Obecnie nie sadzi się już drzew przy drogach, dodatkowo na terenie gminy drogi są wąskie. Na ul. Topolowej w miejsce wyciętych drzew nasadzono nowe, z których część została zniszczona, a część ukradziona.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – stwierdził, że nasadzenia to dobry pomysł. Na Brzozie był piękny drzewostan akacjowy, ale został wycięty. Były to drzewa historyczne, prawie 100-letnie. Trzeba by przypilnować tego, co jeszcze zostało. Gdyby Przewodniczący Rady potrzebował jakiegoś stanowiska sołtysów w tej sprawie, to będzie przedstawicielem tego grona. Zauważył, że plany pracy komisji na 2015 rok są bardzo ambitne, dużo jest w nich opiniowania materiałów na sesje.

Przewodniczący Rady – przekazał radnym życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne od nauczycieli i dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.

Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że rzeczywiście problem, który został poruszony, jest bardzo istotny. Jeżeli wymrą pszczoły, to zaraz potem ludzie. Należy się zastanowić, czy jest to w kompetencji gminy, aby sadziła na każdym swoim terenie duże ilości drzew. Warto porozmawiać w większym gronie o akcji zmobilizowania mieszkańców, np. poprzez ulotki lub rozdawanie drzew do sadzenia tego typu drzew na swoim posesjach.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaproponował, aby p. Zakrzewski przybył na najbliższe posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji w celu przedyskutowania tematu.

Pan Zakrzewski – poinformował, że chętnie poszerzy temat i zaakceptował propozycję radnego. Podkreślił, że nie chodzi mu o produkcję miodu, ale o upiększenie gminy. Gmina pięknieje, nabiera kształtów cywilizacyjnych. Trzeba zadbać o nasadzenie krzewów i drzew. Drzewa rosną długo, i warto już teraz zadbać o spuściznę dla przyszłych pokoleń.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – poinformował, że na Brzozie posadzą każdą ilość lip, jest tam dużo miejsca. Przypomniał, że nazywa się Japonię krajem kwitnącej wiśni, a kiedyś Polskę nazywano krajem kwitnącej lipy.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w III sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                          (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 grudnia 2014)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (26 stycznia 2015, 14:12:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284