2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 stycznia 2015 r. p godz. 14:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 stycznia 2015 roku
 
 
                                                          
OGŁOSZENIE
 
 Zapraszam na IV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 30 stycznia 2015 roku (piątek) o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2014 roku.
3. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2014 rok.
4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce,
d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy ulicy Rzemieślniczej),

Przerwa

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/1 poł. w Wielkiej Nieszawce),
f)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/2 poł. w Wielkiej Nieszawce),
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 218/44 poł. w Wielkiej Nieszawce),
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 156/3),

Przerwa

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 100/35) (druk nr 11),
j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Cierpicach (dz. o nr 100/6, 100/15, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 197/3, 403/3, 403/4, 100/45, 100/46),
k) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
l)  określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym.

Przerwa

6. Stanowisko w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015.
7. Stanowisko w sprawie ustalenia kolejności budowy oświetlenia ulicznego ma terenie gminy w roku 2015.
8. Informacja o zadaniach gminy w zakresie wdrażania reformy wychowania przedszkolnego ma terenie gminy.
 
Przerwa
 
9. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (26 stycznia 2015, 14:31:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 245