2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VI sesji Rady gminy Wielka Nieszawka w dn. 31 marca 2015 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn.  23 marca 2015 roku
 
                                                  OGŁOSZENIE 
 
Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z V sesji, która odbyła się w dniu 28 lutego 2015 roku.
3.      Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku.
4.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2014.
5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2015 roku,
b)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki,
c)      wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego.
 
Przerwa
 
6.      Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2014 rok:
a)      Komisji Rewizyjnej,
b)      Komisji Statutowo-Regulaminowej,
c)      Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
d)     Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ochrony Środowiska i Inwestycji.
7.      Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.      Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 marca 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (24 marca 2015, 10:44:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215