2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 26 maja 2015 r. o gpdz. 15:00

                                                                          Wielka Nieszawka, dn. 19 maja 2015 r.

Zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 26 maja 2015 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VII sesji, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
3  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 357/2),
b)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej,
c)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2014 rok,
d) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2015.


Przerwa
 
4. Absolutorium dla Wójta za 2014 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2014,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2014, 
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok.
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 maja 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 maja 2015, 09:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218