2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 15 lipca 2015 r. o o godz. 13:00

Wielka Nieszawka, dn. 13 lipca 2015 roku
 
 
  
            Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2013 r.,  poz. 594 i poz. 1318) zwołuję X sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 15 lipca 2015 roku (środa) o godzinie 13:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 

Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka (druk nr 1).
3. Stanowisko w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia
(druk nr 2).
4. Interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 lipca 2015, 15:57:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194