2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 17 września 2015 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 11 września 2015 roku
 

   Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2013 r.,  poz. 594 i poz. 1318) zwołuję XI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 17 września 2015 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 

Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji, która odbyła się w dniu 1 lipca 2015 roku, i z X sesji, która odbyła się 15 lipca 2015 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. nr 222/18) (druk nr 1),
b) powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników (druk nr 2),
c) utworzenia odrębnego obwodu  głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (druk nr 3),
d) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2015 (druk nr 4),
e) utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5),
f) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych oraz sołtysów (druk nr 6).
4. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok (radni otrzymali 14 sierpnia 2015 r.).


Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.


Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 września 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (14 września 2015, 13:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147