2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 27 października 2015 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 19 października 2015 roku
 

            Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2015 r.  poz. 1515) zwołuję XI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 27 października 2015 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji, która odbyła się w dniu 17 września 2015 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla części obszaru gminy Wielka Nieszawka (teren przy ulicy Mennonitów) (druk nr 1),
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cierpice (dz. nr 67/7) (druk nr 2),
c) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania w sprawach cywilnych na kadencję 2016-2019 (druk nr 3),
d) wyboru ławnika do sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2016-2019  (druk nr 4),
d) zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5).
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka za rok szkolny 2014/2015 (druk nr 6).

Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.


Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 października 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 października 2015, 07:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178